DANH MỤC SÁCH
 TT   Tên sách    Tác giả    Giá bìa    Năm XB    SL đặt  
  I. SÁCH TOÁN HỌC - TIN HỌC  
     1  ĐS Tuyến tính và Hình học giải tích     Nguyễn Văn     Mậu  32.8002004 
     2  Bài giảng giải tích tập 1    Nguyễn Duy     Tiến  38.5002007 
     3  Bài tập đại số tuyến tính     Nguyễn Doãn    Tuấn  18.5002008 
     4  BT cơ học giải tích    Nguyễn Văn     Đạo  16.0002002 
     5  BT cơ học lý thuyết    Đào Văn     Dũng  29.0002005 
     6  BT giải tích tập 1     Trần Đức     Long  29.0002007 
     7  BT giải tích tập 3     Trần Đức     Long  27.0002009 
     8  BT giải tích Tập 2    Trần Đức     Long  39.5002007 
     9  BT lập trình CS ngôn ngữ pascal    Nguyễn Hữu    Ngự  19.6002004 
   10  BT lập trình CS NN Pascal     Nguyễn Hữu    Ngự  21.0002007 
   11  BT lập trình CS NN Pascal     Nguyễn Hữu    Ngự  26.0002008 
   12  Các mô hình xác suất T1    Nguyễn Duy    Tiến  16.5002005 
   13  Các mô hình xác suất T2    Nguyễn Duy     Tiến  12.5002005 
   14  Các mô hình xác suất T3    Nguyễn Duy     Tiến  21.0002005 
   15  Cấu trúc dữ liệu và thuật giải     Nguyễn Đình     Hoá  39.0002007 
   16  Cấu trúc dữ liệu và thuật toán    Đinh Mạnh     Tường  72.0002008 
   17  CS lý thuyết hàm ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên     Phạm Văn     Huấn  36.0002007 
   18  Giải tích số      Phạm Kỳ    Anh  28.5002008 
   19  Giải tích số     Phạm Phú     Triêm  16.5002000 
   20  Giải tích tập 2     Nguyễn Thừa    Hợp  55.6002004 
   21  Giải tích tập 2     Nguyễn Thừa     Hợp  57.0002007 
   22  Giải tích tập 3     Nguyễn Thừa     Hợp  62.5002007 
   23  Giải tích tập I     Nguyễn Thừa    Hợp  69.5002008 
   24  GT ĐS TT và HH giải tích T1     Trần Trọng     Huệ  28.5002008 
   25  GT ĐS TT và HH giải tích     Đoàn     Quỳnh  27.5002007 
   26  GT ĐS TT và HH GT     Trần Trọng     Huệ  25.0002007 
   27  GT giải tích tập 1     Trần Đức     Long  27.5002008 
   28  GT giải tích tập 2     Trần Đức     Long  17.0002008 
   29  GT giải tích tập 3    Trần Đức     Long  25.5002009 
   30  GT phương trình đạo hàm riêng    Nguyễn Thừa    Hợp  44.0002006 
   31  GT tổ hợp     Hoàng Chí     Thành  11.7002001 
   32  GT thực hành tin học cơ sở    Phạm Hồng     Thái  47.5002008 
   33  GT tin học tập 1     Hồ Sỹ     Đàm  21.0002007 
   34  GT tin học tập 2     Hồ Sỹ    Đàm  22.5002007 
   35  Hàm biến phức     Nguyễn Văn     Khuê  29.0002006 
   36  HD giải BT GT toán học T1     Nguyễn Thuỷ     Thanh  33.5002008 
   37  HD giải BT GT toán học T2    Nguyễn Thuỷ    Thanh  26.0002007 
   38  HD giải BT hàm biến phức    Nguyễn Thuỷ     Thanh  17.6002005 
   39  HD giải BT xác suất thống kê     Đào Hữu     Hồ  35.0002008 
   40  Kỹ thuật viết tin    Trần     Quang  17.5002006 
   41  Latex tra cứu và soạn thảo văn bản    Nguyễn Hữu     Điển  28.5002008 
   42  Latex với gói lệnh phần mềm công cụ    Nguyễn Hữu     Điển  39.5002008 
   43  Lập trình bằng Turbo Pascal     Nguyễn Đình     Hoá  40.8002006 
   44  Lập trình turbopasal    Phạm Đăng     Long  33.8002004 
   45  Lý thuyết ngô ngữ và hình thức Otomat     Đặng Huy    Ruận  24.0002005 
   46  Lý thuyết PT vi phân đạo hàm riêng    Trần Đức     Vân  63.0002008 
   47  Lý thuyết xác suất và thông kê toán    Nguyễn Quang     Báu  16.0002004 
   48  Mô hình kinh tế lượng lần 2    Trần Văn     Tùng  13.0002001 
   49  Mạng máy tính     Hồ Đắc     Phương  49.0002006 
   50  Mạng truyền dữ liệu    Vương Đạo     Vỵ  28.5002006 
   51  Matster web using HTML and per 5    Hoàng Nam     Nhật  24.5002004 
   52  Ngôn ngữ SQL    Nguyễn     Tuệ  19.0002006 
   53  Nguyên lý kỹ thuật địên tử    Trần Quang    Vinh  54.0002008 
   54  Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UI-Vis     Trần Tứ     Hiếu  27.5002005 
   55  Phần mềm toán cho kỹ sư    Tôn Tích    ái  31.0002008 
   56  PP Toán cho vật lý tập I     Nguyễn Văn    Hùng  21.0002007 
   57  PP Toán cho vật lý tập II     Lê Văn     Trực  26.5002008 
   58  Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên     Đặng Hùng    Thắng  28.0002006 
   59  Quản trị mạng máy tính    Đỗ Trung     Tuấn  26.5002002 
   60  Quy hoạch tuyến tính     Nguyễn Ngọc    Thắng  21.0002008 
   61  Thông tin di động    Trĩnh Anh     Vũ  32.0002006 
   62  Thông tin vệ tinh    Vũ Anh     Phi  17.6002005 
   63  Thống kê toán học    Đào Hữu    Hồ  48.0002004 
   64  Thực tập kỹ thuật số     Lê Xuân    Thê  24.2002004 
   65  Tin học CS    Hoàng Chí    Thành  25.0002006 
   66  Tin học CS    Đào Kiến     Quốc  46.0002006 
   67  Toán cao cấp Tập 1    Nguyễn Thuỷ     Thanh  26.0002005 
   68  Toán cao cấp Tập 2    Nguyễn Thuỷ     Thanh  19.0002005 
   69  Toán cao cấp Tập 3    Nguyễn Thuỷ    Thanh  27.5002006 
   70  Toán rời rạc    Đỗ Đức    Giáo   48.5002008 
   71  Truyền hình số     Ngô Thái     Trị  32.6002003 
   72  Xác suất thống kê    Đào Hữu     Hồ  32.0002008 
   73  Xử lý số liệu thống kê toán trên máy tính     Đào Hữu    Hồ  13.6002004 
   74  GT chương trình dịch    Phạm Nguyên     Hồng  69.5002009 
   75  GT kỹ nghệ phần mềm    Nguyễn Văn     Vỵ  42.5002008 
   76  GT hoá tin CS     Đặng ứng     Vận  48.5002008 
   77  GT kỹ thuật số    Nguyễn Quý     Thường  69.0002008 
  II. SÁCH VẬT LÝ  
   78  Điện động lực học    Nguyễn Văn    Hùng  35.5002005 
   79  Điện và từ     Tôn Tích     ái  46.0002005 
   80  BT vật lý đại cương tập 2    Nguyễn Quang     Hậu  18.0002006 
   81  BT vật lý hạt nhân    Nguyễn Triệu    Tú  31.8002005 
   82  BT vật lý lý thuyết tập 1    Nguyễn Hữu     Mình(cb)  25.0002007 
   83  BT vật lý lý thuyết tập 2    Nguyễn Hữu    Mình(cb)  31.5002007 
   84  Các bài thực tập vật lý hạt nhân đại cương     Nguyễn Triệu     Tú  20.0002005 
   85  Các PP phân tích hạt nhân    Nguyễn Văn     Đỗ  16.8002004 
   86  Các PP phân tính HH nước biển    Đoàn Văn     Bộ  12.2002001 
   87  Cơ học chất lỏng    Trần Văn     Cúc  20.0002004 
   88  Cơ học lượng tử    Phạm Quý     Tư  25.5002005 
   89  Cơ học lượng tử    Phạm Thúc     Tuyền  38.0002007 
   90  Cơ học lý thuyết    Nguyễn Đình     Dũng  16.0002004 
   91  Cơ học lý thuyết    Đào Văn     Dũng  35.0002005 
   92  Cơ học lý thuyết     Đào Huy     Bích  44.5002007 
   93  CS vật lý chất rắn    Đào Trần     Cao  35.5002007 
   94  GT nhiệt động lực học và vật lý thống kê    Vũ Thanh    Khiết  48.5002003 
   95  GT vật liệu từ     Lưu Tuấn     Tài  45.0002008 
   96  Khí động lực học cơ bản    Trần Văn     Trản  39.5002004 
   97  Kỹ thuật điện tử số     Nguyễn Kim     Giao  42.5002006 
   98  Kỹ thuật điện tử số thực hành     Bạch Gia     Dương  49.5002007 
   99  Kỹ thuật điều khiển    Lê Vũ     Hà  30.0002006 
 100  Kỹ thuật di truyền và ứng dụng    Lê Đình    Lương  27.0002004 
 101  Lý thuyết đàn hồi    Đào Huy    Bích  46.0002000 
 102  Lý thuyết bán dẫn    Nguyễn Quang    Báu  32.0002004 
 103  Mời bạn làm quen với vật lý hiện đại    Hồ Kim    Quang  55.0002002 
 104  PP phân tích phổ nguyên tử    Phạm     Luận  28.8002006 
 105  Quang học    Nguyễn Thế     Bình  43.5002007 
 106  Tổ chức hoạt động nhận thức cho HS trong GD Vật lý    Nguyễn Đức    Thâm  18.0001999 
 107  Vật lý các hiện tượng từ    Nguyễn Phú    Thuỵ  20.0002004 
 108  Vật lý chất rắn (CTrúc & các TD VR)    Nguyễn Ngọc    Long  49.5002007 
 109  Vật lý hạt nhân đại cương     Đặng Huy     Uyên  27.5002008 
 110  Vật lý học đại cương tập 1    Nguyễn Viết     Kính  27.5002007 
 111  Vật lý học đại cương tập 2    Nguyễn Viết     Kính  27.5002007 
 112  Vật lý lò phản ứng hạt nhân     Ngô Quang     Huy  23.0002004 
 113  Vật lý thổ nhưỡng môi trường     Trần Kông    Tấu  38.5002008 
 114  Vật lý thống kê    Nguyễn Quang    Báu  23.2002004 
  III. SÁCH HOÁ HỌC  
 115  Điện hoá học     Trịnh Xuân     Sén  26.4002004 
 116  Địa hoá học     Đặng Trung     Thuận  65.5002005 
 117  Biological Survetllance . . .    Nguyễn Xuân     Quýnh  17.7002004 
 118  BT hoá học đại cương    Đào Đình    Thức  27.5002008 
 119  BT hoá học đại cương    Lâm Ngọc    Thiềm  34.5002007 
 120  Các PP vật lý ứng dụng trong hoá học    Nguyễn Đình     Triệu  35.0002006 
 121  Các PP vật lý trong hoá học    Vũ Đăng     Đỗ  18.5002006 
 122  Cấu tạo chất đại cương     Lâm Ngọc     Thiềm  25.0002008 
 123  GT thực tập hoá vô cơ    Trịnh Ngọc     Châu  12.0002006 
 124  Hoá học đại cương     Lâm Ngọc    Thiềm  48.5002008 
 125  Hoá học đại cương tập 1     Đào Đình     Thức  28.5002008 
 126  Hoá học đại cương tập 2     Đào Đình     Thức  27.0002008 
 127  Hoá học các hợp chất cao phân tử    Ngô Duy     Cường  27.9002004 
 128  Hoá học các nguyên tố tập 1     Hoàng     Nhâm  46.8002007 
 129  Hoá học các nguyên tố tập 2     Hoàng    Nhâm  39.5002007 
 130  Hoá học hữu cơ     Đặng Như    Tại  27.5002008 
 131  Hoá học hữu cơ lý thuyết, BT câu hỏi tập 1     Nguyễn Đình     Triệu  58.5002008 
 132  Hoá học hữu cơ lý thuyết, BT câu hỏi tập 2     Nguyễn Đình     Triệu  48.5002008 
 133  BT và thực tập các PP phổ    Nguyễn Đình     Triệu  31.9002006 
 134  Hoá học nước tự nhiên     Trần Ngọc    Lan  45.0002008 
 135  Hoá học phân tích (CS P I)    Từ Vọng     Nghi  28.5002007 
 136  Hoá keo    Trần Văn     Nhân  10.5002007 
 137  Một số câu hỏi và BT hoá học hữu cơ     Đào Văn    ích  40.5002007 
 138  Một số PP phổ ứng dụng trong Hoá học     Đào Đình    Thức  65.0002007 
 139  PP giải bài toán Hoá học hữu cơ    Trần Thạch     Văn  14.5002004 
 140  Tổng hợp hữu cơ    Nguyễn Minh    Thảo  24.0002005 
 141  Thực tập hoá học đại cương    Ngô Sỹ     Lương  22.6002005 
 142  Tự ôn luyện thi ĐH-CĐ môn hoá tập 1    Đào Văn     ích  61.8002001 
  IV. SÁCH SINH HỌC  
 143  Đa dạng sinh học tại nguyên di truyền thực vật    Nguyễn Nghịa     Thìn  39.5002005 
 144  Các PP nghiên cứu thực vật     Nguyễn Nghĩa     Thìn  27.0002008 
 145  Cổ sinh vật học     Tạ Hoà     Phương  43.5002008 
 146  CN tế bào phôi động vật     Nguyễn Mộng    Hùng  18.5002006 
 147  CS sinh học người     Nguyễn Như     Hiền  50.0002005 
 148  Di truyền chọn giống động vật    Trịnh Đình    Đạt  17.8002002 
 149  Giải phẩu người     Nguyễn Văn     Yên  29.0002007 
 150  GT sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao    Đỗ Công     Huỳnh  33.0002007 
 151  Hệ sinh thái NN và PT bền vững    Phạm Bình     Quyền  22.0002007 
 152  Hệ sinh thái rừng nhiệt đới    Nguyễn Nghĩa    Thìn  34.0002004 
 153  Hệ thực vật và đa dạng loài     Nguyễn Nghĩa    Thìn  28.5002008 
 154  Khí tượng Synốp    Trần Công     Minh  26.0002006 
 155  Mô hình toán các hệ sinh thái      Chu     Đức  16.5002001 
 156  Miễn dịch học     Phạm Văn     Ty  27.0002004 
 157  Miễn dịch học CS    Đỗ Ngọc     Liên  48.3002004 
 158  Sổ tay thực tập thiên nhiên    Trần Đình    Nghĩa  26.0002005 
 159  Sinh học đại cương tập 2    Hoàng Đức    Cự  11.5002005 
 160  Sinh học cơ thể động vật     Trịnh Hữu    Hằng  41.5002007 
 161  Sinh học người    Nguyễn Văn    Yên  22.0002003 
 162  Sinh học phân tử    Võ T Thương    Lan  26.0002008 
 163  Sinh học thực vật     Hoàng Đức    Cự  39.5002006 
 164  Sinh học tế bào    Hoàng Đức     Cự  39.5002007 
 165  Sinh học và sinh thái biển     Vũ Trung     Tạng  40.8002004 
 166  Sự hình thành con người    Trần Đức    Thảo  19.5002004 
 167  Tảo học     Đặng Thị     Sy  29.0002005 
 168  Thực hành hoá sinh học     Nguyễn Văn     Mùi  32.0002007 
 169  Thực tập giải phẩu người    Nguyễn Hữu     Nhân  11.8002004 
 170  Thực tập hệ thống học thực vật     Trần     Ninh  19.5002005 
 171  Thực tập hoá sinh học     Nguyễn Quang    Vinh  14.0002007 
 172  Thực tập sinh lý thực vật     Vũ Văn     Vụ  15.0002004 
 173  Tế bào học    Nguyễn Như     Hiền  28.0002009 
 174  Vi sinh vật y học     Nguyễn Thị    Chính  32.0002005 
 175  Virút học    Nguyễn Thị     Chính  17.0002001 
 176  Cơ sở di truyền học - Phân tử và tế bào    Đinh Đoàn    Long  64.0002009 
  V. ĐỊA LÝ - ĐỊA CHẤT- KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN- HẢI DƯƠNG HỌC  
 177  Địa kiến tạo đại cương    Tạ Trọng     Thắng  46.5002005 
 178  Địa lý tự nhiên biển đông     Nguyễn Văn    Âu  17.0002008 
 179  Địa mạo đại cương    Đào Đình     Bắc  47.5002008 
 180  Bản đồ địa hình    Nhữ Thị    Xuân  25.8002005 
 181  Bản đồ học    Hoàng Phương    Nga  35.0002006 
 182  Chẫn đoán và dự báo thông kê các quá trình HDH    Phạm Văn    Huấn  23.5002007 
 183  Dự báo thuỷ văn     Nguyễn Văn     Tuấn  25.5002001 
 184  GT địa chất cơ sở     Tống Duy     Thanh  46.8002008 
 185  Lịch sử tiến hoá trái đất    Tống Duy    Thanh  70.0002008 
 186  PP nghiên cứu bằng bản đồ    Hoàng Phương     Nga  35.0002004 
 187  Tính toán thuỷ lợi    Nguyễn Văn     Tuấn  23.7002001 
 188  Xử lý số liệu khí tượng và dự bán thời tiết bằng PP vật lý    Trần Tân     Tiến  17.0002002 
 189  Trắc nghiệmkhách quan và đánh giá trong DG ĐLý    Nguyễn Trọng    Phúc  19.0002006 
  VI. TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG  
 190  Đánh giá tác động môi trường     Phạm Ngọc     Hồ  35.0002009 
 191  Độc học MT và sứckhoẻ con người     Trịnh Thị     Thanh  17.0002008 
 192  Chiến lược và chính sách môi trường    Lê Văn    Khoa  23.7002005 
 193  CS dữ liệu    Đỗ Trung     Tuấn  41.0002000 
 194  CS khoa học môi trường    Lưu Đức     Hải  28.0002009 
 195  CS tài nguyên và môi trường biển    Nguyễn Chu     Hồi  27.500  
 196  Dân số định cư môi trường     Nguyễn Đình     Hoè  21.0002007 
 197  GT công nghệ môi trường     Trịnh Thị    Thanh  25.0002007 
 198  GT vi sinh vật học môi trường    Trần Cẩm     Vân  13.5002005 
 199  Kiểm toán môi trường    Phạm T. Việt     Anh  18.0002006 
 200  QL MT cho sự PT bền vững     Lưu Đức     Hải  41.5002008 
 201  Quy hoạch môi trường     Vũ Quyết    Thắng  29.0002007 
 202  Sức khoẻ môi trường    Trịnh Thị     Thanh  29.0002007 
 203  Tìm kiếm và thăm dò khoáng sản rắn    Vũ Xuân    Độ  23.6002003 
 204  Tài nguyên đất    Trần Kông     Tấu  25.0002009 
 205  Tai biến môi trường     Nguyễn    Cẩn  21.0002007 
 206  Thạch học các đá biến chất     Phan Trường     Thị  19.5002007 
 207  Thạch học các đá Magma     Phan Trường     Thị  27.5002007 
 208  Hazard bản chất - xử lý    Nguyễn Quý     Thường  22.0002009 
 209  Một di tích khảo cổ đặc biệt quan trọng của thời đại đồ đồng Việt Nam    Hán Văn    Khẩn  68.0002009 
  VII. SÁCH VĂN HỌC - NGÔN NGỮ  
 210  Nguồn gốc của văn hoá và tôn giáo     Lương Văn    Kế  20.8002001 
 211  Âm tiết và loại hình ngôn ngữ    Nguyễn Quang     Hồng  32.2002002 
 212  Âm vị học và tuyến tính    Cao Xuân     Hạo  38.8002004 
 213  Đạo khổng trong văn Bác Hồ    Đào     Phan  22.0002004 
 214  Đổi mới nghệ thuật TT phương tây hiện đại     Đặng Anh    Đào   12.5002001 
 215  Đất nước học- Đời sống XH và văn hoá Pháp      Nguyễn Vân     Dung  17.5002005 
 216  Bản sắc Việt Nam qua giao lưu văn học    Nguyễn Bá     Thành  62.0002006 
 217  Các bình diện của từ và từ tiếng việt    Đỗ Hữu     Châu  21.3001999 
 218  Các bài giảng về LS tiếng việt (TK XX)    Đinh Văn     Đức  23.0002005 
 219  Các bài giảng về TT Phương Đông     Trần Đình     Hượu  29.0002007 
 220  Các phương tiện liên kết và tổ chức văn bản    Nguyễn Chí     Hoà  32.0002008 
 221  Khẩu ngữ tiếng việt và rèn luyện kỹ năng giao tiếp    Nguyễn Chí     Hoà  61.0002009 
 222  Cách nói hình ảnh trong NN Pháp    Phạm Quang     Trường  10.0002001 
 223  Câu chuyện tiếng hàn    Đào Vũ     Vũ  21.0002006 
 224  Cộng hoà Séc     Phạm Thành    Hưng  36.0002004 
 225  Logich học đại cương     Vương Tất    Đạt  21.5002008 
 226  Logich học đại cương    Nguyễn Thuý     Vân  27.5002007 
 227  Logich học các thể loại văn học    Vũ Hoàng    Địch  39.5002004 
 228  Cấu trúc văn bản nghệ thuật    Trần Ngọc     Vương  45.9002004 
 229  Cú pháp học Grammere…    Trần Thế     Hùng  22.5002008 
 230  Con người trong truyện ngắn Việt Nam    Phùng Ngọc     Kiếm  25.2002005 
 231  CS tiếng trung về LSVHKTXH    Nguyễn Văn     Hồng  24.0002001 
 232  Dẫn luận ngữ nghĩa     Vũ Thị     Ngân  10.5002004 
 233  Dẫn luận ngữ pháp chức năng    Hoàng Văn     Vân  75.0002004 
 234  Dụng học việt ngữ    Nguyễn Thiện    Giáp  27.0002009 
 235  GT Hán văn Lý - Trần    Phạm Văn    Khoái  24.3002006 
 236  GT lịch sử tiếng Việt    Trần Trí     Dõi  25.0002007 
 237  GT ngôn ngữ học    Nguyễn Thiện     Giáp  ######2008 
 238  Hợp tuyển châu Mỹ tập 1    Lê Huy    Bắc  76.2002001 
 239  Hợp tuyển Văn học châu á tập 1    Lưu Đức     Chung  68.0001999 
 240  Hợp tuyển Văn học châu á tập 2    Lưu Đức     Chung  41.8002002 
 241  Hợp tuyển văn học Châu Âu tập 1    Lê Nguyên    Cẩn  56.5002002 
 242  Hợp tuyển văn học Châu Âu tập 2    Lê Nguyên     Cẩn  53.0002002 
 243  Khảo và luận văn học trung đại VN tập 2    Bùi Duy    Tân  37.0002001 
 244  Le Francais     Trịnh T. Thu     Hồng  18.6002000 
 245  Le Francais et les sciences     Đỗ Minh     Trâm  19.5002005 
 246  Lịch sử văn học Pháp tập 1    Phan     Quý  50.5002005 
 247  Lịch sử văn học Pháp tập 2    Phùng Văn     Tửu  68.5002005 
 248  Lịch sử văn học Pháp tập 3    Đặng Thị     Hạnh  56.0002005 
 249  Lịch sử văn hoá VN truyền thống giản yếu    Nguyễn Thừa     Hỷ  12.5002001 
 250  Lý luận văn học so sánh    Nguyễn Văn     Dân  16.0002003 
 251  Lý thuyết đồ thị    Nguyễn Hữu     Ngự  11.8002001 
 252  Lí thuyết trật tự từ trong cú pháp (lần2)    Lý Toàn     Thắng  21.5002008 
 253  Lý thuyết và thực hành văn bản tiếng Việt    Phan Mậu     Cảnh  48.5002008 
 254  Một số chứng tích về NN văn tự văn hóa    Nguyễn Tài    Cẩn  34.0002003 
 255  Một số vấn đề giao tiếp nội VH và giao VH    Nguyễn    Quang  45.0002004 
 256  Một số vấn đề lý luận sử học (lần2)    Hà Văn     Tấn  45.0002008 
 257  Ngữ âm tiếng Việt     Đoàn Thiện     Thuật  31.5002007 
 258  Ngữ điệu tiếng việt    Đổ Tiến     Thắng  35.0002009 
 259  Ngữ pháp tiếng Việt    Nguyễn Tài     Cẩn  28.0002004 
 260  Ngữ pháp tiếng Việt Câu    Hoàng Trọng    Phiến  41.0002008 
 261  Ngữ pháp tiếng Việt thực hành     Nguyễn Chí    Hoà  49.7002006 
 262  Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ    Lê Quang    Thiêm  36.0002008 
 263  Nghiên cứu so sánh truyện cổ Hàn-TrungViệt    Toàn Huệ    Khanh  17.0002008 
 264  Nghiên cứu SS truyện cổ Hàn Quốc Việt Nam     Toàn Huệ    Khanh  15.0002004 
 265  Nguồn gốc và quá trình ht  cách đọc Hán - Việt    Nguyễn Tài    Cẩn  30.5002004 
 266  Những bài giảng văn chọn lọc    Lê Trí    Viễn  16.2001999 
 267  Những bài giảng về ngôn ngữ học đại cương tập 1    Nguyễn    Lai  19.5002004 
 268  Những lĩnh vực ứng dụng của Việt ngữ học    Nguyễn Thiện    Giáp  42.0002006 
 269  Nhà Văn tiền chiến và quá trình HĐH trong VH VN từ đầu Tk XX    Vương Trí     Nhàn  24.0002005 
 270  Nhập môn loghic hình thức và phi hình thức    Nguyễn Đức    Dân  26.0002004 
 271  Phân tích diễn ngôn một số VĐ LL&PP     Nguyễn    Hoà  34.5002006 
 272  PP dạy học văn     Phan Trọng    Luận  33.5002008 
 273  PP mô phỏng số Monte carllo    Nguyễn Quý     Hỷ  51.4002004 
 274  Sơ kính tân trang     Phạm    Thái  15.0002002 
 275  Sắc ký khí CS lý thuyết và khản năng ứng dụng      Phạm Hùng    Vịêt  32.5002005 
 276  Tư liệu truyện Kiều     Nguyễn Tài    Cẩn  41.7002002 
 277  Tư tưởng Hồ Chí Minh (tập bài giảng)    TTTG    TTTG  16.0002004 
 278  Tâm trang Dương khuê Dương Lâm     Dương Thiệu     Tống  19.0002000 
 279  Tố Hữu cách mạng và thơ    Hà Minh    Đức  18.0002004 
 280  Thơ ca Việt Nam hình thức và thể loại     Hà Minh     Đức  28.5002006 
 281  Thơ chữ hán của Hồ Chủ Tịch    Trần Đắc    Thọ  40.4002003 
 282  Thơ văn Nguyễn ái Quốc    Nguyễn Xuân    Lạn  18.7002001 
 283  Theo dòng khảo luận VH trung đại VN    Bùi Duy    Tân  45.0002005 
 284  Thi pháp ca dao     Nguyễn Xuân    Kính  42.5002007 
 285  Thi pháp của huyền thoại    Trần Nho     Thìn  50.5002004 
 286  Tiếng cười Vũ Trọng Phụng     Nguyễn Quang     Trung  31.0002006 
 287  Tiếng Malayu    Mai Ngọc    Chừ  28.5002000 
 288  Tiếng Việt và nhà văn hoá lớn Hồ Chí Minh    Nguyễn    Lai  20.5002005 
 289  Tiểu thuyết A.camus    Trần     Hinh  26.0002002 
 290  Từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt    Dương Kỳ     Đức  18.0002006 
 291  Triết gia lữ hành Trần Đức Thảo (BC)    Phạm Thành    Hưng  40.0002006 
 292  Triết gia lữ hành Trần Đức Thảo (BM)    Phạm Thành     Hưng  25.0002004 
 293  Truyện thơ tày     Vũ Anh    Tuấn  44.6002004 
 294  Tuyển tập truyện cổ tích VN    Chu Xuân     Diên  21.8002004 
 295  Tuyển tập văn học Đức    Đỗ    Ngoạn  55.0002007 
 296  Văn học dân dan Việt Nam    Lê Chí     Quế  22.5002004 
 297  Văn học khu vực Đông Nam á    Đức    Ninh  23.0002000 
 298  Văn học so sánh NC và dịch thuật    TTTG    TTTG  27.5002003 
 299  Văn học thế kỷ XXI    Phan Trọng    Luận  30.8002006 
 300  Văn học Việt Nam từ TK X đến TK XX    Nguyễn Phạm     Hùng  30.5002001 
 301  Văn hoá Đông nam á    Mai Ngọc    Chừ  18.5001999 
 302  Văn hoá dân gian Việt Nam khảo sát và NC    Lê Chí    Quế  20.5002001 
 303  Những lĩnh vực ứng dụng của Việt ngữ học     Nguyễn Thiện    Giáp  45.0002008 
 304  Mỹ học đại cương     Đỗ Văn     Khang  31.5002008 
 305  Nghệ thuật học     Đỗ Văn    Khang  23.0002007 
 306  Tâm bệnh học L4    Lại Kim    Thuý  11.8002007 
 307  Thơ Chế Lan Viên với phong cách suy tưởng    Nguyễn Bá     Thành  49.5002009 
 308  Dẫn luận Ngôn ngữ học    Vũ Đức     Nghiệu  48.0002009 
 309  Liên kết giữa trường Đại học và Doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu    Trần Anh    Tài  23.0002009 
 310  Phương ngữ học tiếng việt    Hoàng Thị    Châu  28.5002009 
 311  Hiện đại hoá và đổi mới văn học Việt Nam thế kỷ xx    Phong    Lê  54.0002009 
 312  GT PP dạy và học kĩ năng làm văn     Mai Thị Kiều    Phương  70.0002009 
 313  GT PP dạy và học là văn    Mai Thị Kiều    Phương  70.0002009 
 314  GT làm văn bằng pp kết cấu & phương pháp diễn đạt    Mai Thị Kiều    Phương  70.0002009 
 315Tiếng việt đại cương ngữ âm  Mai Thị Kiều    Phương  92.0002009 
 316Tìm hiểu thẩm mỹ trong ngôn ngữ học  Mai Thị Kiều    Phương  49.0002009 
 317Cấu trúc lựa chọn với ý nghĩa hàm ẩn trong giao tiếp mua bán  Mai Thị Kiều    Phương  49.0002009 
 318Ngôn ngữ học đại cương  Mai Thị Kiều    Phương  49.0002009 
  VIII. SÁCH TÂM LÝ- XÃ HỘI HỌC  
 319  Công tác xã hội    Lê Văn     Phú  21.0002004 
 320  CS tâm lý học dạy học ngoại ngữ    Trần Hữu     Luyến  46.5002005 
 321  GD Tâm lý& SK tâm thần trẻ em VN    Đặng Bá     Lãm  68.0002007 
 322  Giới tính và đời sống gia đình    Nguyễn Quang    Mai  14.2002002 
 323  Phát triển cộng đồng     Nguyễn Hữu    Nhân  15.0002004 
 324  PP nghiên cứu XH học    Phạm Văn     Quyết  43.6002004 
 325  Tâm lý học đại cương     Nguyễn Quang    Uẩn  23.5002008 
 326  Tâm lý học dân số    Trần Trọng    Thuỷ  23.0002008 
 327  Tâm lý học lao động     Đào Thị    Oanh  21.0002008 
 328  Tâm lý học pháp lý     Nguyễn Hồi     Loan  25.0002009 
 329  Tâm lý học phát triển     Vũ Thị    Nho  18.5002004 
 330  Tâm lý học quản trị kinh doanh     Nguyễn Hữu    Thụ  36.0002009 
 331  Lịch sử tâm lý học     Nguyễn Ngọc    Phú  23.0002006 
 332  Xã hội học quản lý    Vũ Hào     Quang  31.2002002 
 333  Xã hội học thế kỷ XX    Nguyễn Quý     Thanh  37.0002003 
 334  Xã hội học văn hoá    Mại Văn    Hai  31.0002009 
 335  Xã hội học về dư luận xã hội     Nguyễn Quý    Thanh  41.0002008 
 336  Xã hội học kinh tế    Lê Ngọc    Hùng  44.5002008 
 337  Xã hội học giáo dục    Lê Ngọc    Hùng  35.0002008 
 338  Lịch sử và lý thuyết xã hội học    Lê Ngọc    Hùng  59.0002009 
 339  Từ điển Xã hội học    Bùi Thề    Cường  ######2009 
 340  Xã hội học gia đình    Mai Huy     Bích   2009 
 341  Xã hội học đô thị    Mai Huy     Bích   2009 
 342  Xã hội học dân số    Mai Huy     Bích   2009 
  IX. SÁCH THAM KHẢO NGHIỆP VỤ VÀ DẠY HỌC  
 343  CS KTXH và một số vấn đề GD ĐH và CN của VN     Nguyễn Quang     Huỳnh  14.8002007 
 344  English for student of law    Lâm Quan     Đông  18.0002002 
 345  Foxpro ngôn ngữ lập trình và quản lý     Hoàng Chí     Thành  21.0002008 
 346  Fundamentals of English Traditional Syntax    Trần Hữu     Mạnh  26.0002008 
 347  Giáo dục học một số vấn đề lí luận thực tiển    Hà Thế     Ngữ  35.8002001 
 348  Giải thích từ Hán Việt trong SGK phổ thông     Lê Anh     Tuấn  25.5002006 
 349  GT quản lý nhà nước về GD    Phan Văn    Kha  24.5002007 
 350  Hệ thống trò chơi củng cố 5 mạch kiến thức toán ở tiểu học    Trần Ngọc     Lan  15.0002004 
 351  Khảo lược về kinh nghiệm phát hiện đạo tạo và sử dụng nhân tài trong LS VN    Phạm Hồng     Tung  15.0002005 
 352  Kim ngao tân thoại     Toàn Huệ     Khanh  18.0002003 
 353  Lý luận và PP văn thư    Vương Đình     Quyền  36.0002006 
 354  Một số lý luận giáo dục chuyên nghiệp và đổi mới PP dạy học     Nguyễn Quang    Huỳnh  28.5002006 
 355  Một số VĐ trong dạy học Địa Lý ở trường phổ thông    Nguyễn Trọng    Phúc  22.0002004 
 356  Nghiệp vụ thư ký văn phòng     Vũ Thị    Phụng  15.5002008 
 357  Phát triển làng nghề Hà Tây    Phạm Quốc    Sử  21.0002008 
 358  PP công tác của GVCN trường THPT     Hà Nhật    Quang  14.0002008 
 359  Quản lý chất lượng toàn diện     Vũ Quốc     Bình  23.2002003 
 360  Quản lý chất thải nguy hại     Trịnh Thị     Thanh  17.0002007 
 361  Thống kê ứng dụng trong nc giáo dục tập 2    Dương Thiệu    Tống  18.0002003 
 362  Tiếng Việt cho người nước ngoài    Nguyễn Văn     Phúc  49.0002005 
 363  Tiếng Việt cho người nước ngoài nâng cao    Trình Đức    Hiền  30.4002003 
 364  Tiểu thủ công nghịêp Thái Bình    Phạm Quốc    Sử  30.0002008 
  X. SÁCH LỊCH SỬ  
 365  Lịch sử Việt Nam 1858 đến nay     Trần Bá     Đệ  45.0002008 
 366  Một số chuyên đề lịch sử thế giới tập 1     Vũ Dương    Ninh  54.0002008 
 367  Một số chuyên đề lịch sử thế giới tập 2     Vũ Dương     Ninh  45.0002008 
 368  Mốt số vấn đề về địa danh Việt Nam     Nguyễn Văn     Âu  14.0002008 
 369  Vương quốc chăm pa     Lương     Ninh  34.0002006 
 370  Thời đại đồ đồng     Lâm T. Mỹ    Dung  27.5002004 
 371  Vương Quốc Phù Nam    Lương     Ninh  35.5002009 
XI. SÁCH KINH TẾ - LUẬT - TRIẾT
 372  Đầu tư quốc tế    Phùng Xuân     Nhạ  23.5002001 
 373  Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài ở VN    Phùng Xuân     Nhạ  20.5002007 
 374  Cơ cấu kinh tế VN thới thuộc địa L2    Nguyễn Văn     Khánh  16.5002000 
 375  GT kế toán quốc tế     Ngyễn T. Minh     Tâm  30.0002004 
 376  GT nguyên lý kế toán    Nguyễn T. Minh    Tâm  36.2002008 
 377  GT quản trị kinh doanh KS    Trịnh Xuân    Dũng  14.0002005 
 378  GT thống kê kinh tế     Nguyễn Trần    Quế  24.5002008 
 379  Hiện tượng học và CN duy vật biện chứng     Trần Đức     Thảo  40.0002004 
 380  Mô hình tăng trưởng kinh tế     Trần Văn     Tùng  26.0002002 
 381  GT lịch sử nhà nước và pháp luật VN    Vũ Thị    Phụng  37.5002008 
 382  Mô hình hoá trong bản đồ KT XH    Hoàng Phương     Nga  38.5002004 
  XII. DUNG CHO CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM VÀ MẪU GIÁO  
 383  Giáo dục học mầm non    Phạm Thị      Châu  33.0002006 
 384  GT dinh dưỡng trẻ em     Nguyễn Kim    Thanh  19.5002007 
 385  Một số vấn đề quản lý giáo dục mầm non     Phạm Thị    Châu  9.0002006 
 386  Một số vấn đề sinh lý sinh dục và sinh sản     Tạ Thuý     Lan  10.5002002 
 387  Phòng bệnh trẻ em      Lại Kim    Thuý  14.5002008 
 388  PP giáo dục thể chất trẻ em     Hoàng Thị     Bưởi  10.5002005 
 389  PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ dưới 6 tuổi     Hoàng Thị    Oanh  14.5002008 
 390  PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo    Nguyễn Xuân    Khoa  19.0002003 
 391  Tâm bệnh học trẻ emvà thanh thiếu niên     Nguyễn Văn     Siêm  41.5002007 
 392  Tạo hình và PP HDHĐ TH quyển 1    Lê Đình     Bình  17.0002008 
 393  Tạo hình và PP HDHĐ TH quyển 2    Đặng Hồng     Nhật  18.5002008 
 394  Tạo hình và PP HDHĐ TH quyển 3     Lê Hồng     Vân  11.5002008 
 395  Toán và PP hình thành biểu tượng Toán cho trẻ mg Q1    Đinh Thị    Nhung  11.0002006 
 396  Toán và PP hình thành biểu tượng Toán cho trẻ mg Q2    Đinh Thị     Nhung  13.6002000 
 397  PP cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học    Nguyễn T. Tuyết    Nhung  7.2002006 
 398  Vệ sinh trẻ em     Nguyễn Thị    Phong  12.5002006 
 399  Đặc điểm giải phẩu sinh lý trẻ em    Phan Thị Ngọc    Yến  26.0002009 
  XIII. BÁO CHÍ KHÁCH SẠN DU LỊCH  
 400  Báo chí và những VĐLL thực tiễn tập 5    Khoa báo chí    TTTG  18.0002005 
 401  Báo chí với thông tin quốc tế    Đỗ Xuân    Hà  13.5001999 
 402  Các thể loại báo chí chính luận     Trần     Quang  35.0002007 
 403  Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật     Dương Xuân     Sơn  22.8002008 
 404  Giáo trình báo chí truyền hình    Dương Xuân     Sơn  45.5002009 
 405  Các thể loại báo chí thông tấn     Đinh Văn     Hường  37.0002007 
 406  CS lý luận báo chí truyền thông    Dương Xuân    Sơn  30.8002003 
 407  CS lý luận báo chí truyền thông     Dương Xuân     Sơn(cb)  29.0002005 
 408  Lịch sử báo chí Việt Nam 1865-1945    Đỗ Quang    Hưng  26.8002001 
 409  Phê bình tác phẩm văn học trên báo chí     Nguyễn T. Minh    Thái  43.5002009 
 410  Tổ chức và hoạt động của toà soạn     Đinh Văn    Hường  17.0002007 
 411  Thuật ngữ báo chí truyền thông    Phạm Thành     Hưng  31.5002007 
 412  GT hán nôm dành cho du lịch    Phạm Văn     Khoái  31.5002007 
 413  Một số vấn đề về du lịch Việt Nam    Đinh Trung     Kiên  20.4002006 
 414  Nghiệp vụ HD du lịch     Đinh Trung    Kiên  25.0002005 
 415  Nhập môn khoa học du lịch     Trần Đức    Thanh  21.5002008 
 416  Quy hoạch du lịch     Đào Đình     Bắc  12.5002005 
 417  Những kỹ năng về sử dụng NN trong TT đại chúng    Hoàng    Anh  27.0002008 
 418  Thị trường du lịch    Nguyễn Văn    Lưu  41.0002009
 


SÁCH TỔNG HỢP
Số QĐTÊN SÁCHTÁC GIẢNĂM XBKHỔ SÁCHSỐ TRANG
1GiảI toán tự luận và trắc nghiệm dao động&sóng cơ học Lê Văn Thông 200716 x 24216
2Tuyển tập 599 bài toán Lượng giác chọn lọc Nguyễn Đức Đồng (CB)200716 x 24368
3Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tập Địa lý 10Nguyễn Thị Thiện Mĩ 200716 x 24156
4Tuyển chọn, giới thiệu đề thi tuyển sinh ĐH&CĐ năm 2006 khối B Toán-Hoá-SinhHà Văn Chương 200716 x 24144
5Sơ đồ chuyên hoá Hoá học dùng cho học sinh 10-11-12-LTĐHPhạm Đức Bình 200716 x 24168
6400 bài toán cơ bản và mở rộng lớp 6Dương Đức Kim,200716 x 24 
7Ngữ pháp và bài tập tiếng Anh THCS 9 Tôn Nữ Cẩm Tú 200716 x 24184
8Lịch sử Đảng bộ và nhân dân thị trấn Bần Yên Nhân Ngô Hữu Thảo 200714,5 x 20,5260
9Các dạng toán và PP giảI Hình học 10Lê Đình Châu 200716 x 24228
10Trắc nghiệm Vật lý - tính chất sóng của ánh sáng, lượng tử ánh sáng, vật lý hạt nhân Lê Gia Thuận, 200716 x 24 
11Giới thiệu 480 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Hoá học Nguyễn Đức Vận 200714,5 x 20,5336
12Kiến thức cơ bản và câu hỏi ôn tập Lịch sử 10 Trương Ngọc ThơI 200716 x 24216
13Kiến thức cơ bản và câu hỏi ôn tập Lịch sử 12 Trương Ngọc ThơI 200716 x 24184
14100 bài phân tích, bình giảng, bình luận Văn học Nguyễn Đức Quyền 200716 x 24296
15Toán nâng cao tự luận và trắc nghiệm Lượng giác 11 Lê Hồng Đức 200716 x 24256
16Toán nâng cao tự luận và trắc nghiệm Đại số và GiảI tích 11 Lê Hồng Đức 200716 x 24256
17GiảI toán đạo hàm và khảo sát hàm số Nguyễn Cam 200716 x 24272
18Tuyển tập 540 bài toán khảo sát hàm số chọn lọc Nguyễn Đức Đồng 200716 x 24384
19Giới thiệu 480 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Hoá học Nguyễn Đức Vận 200714,5 x 20,5336
20Sổ tay ngữ pháp Tiếng Việt (Dành cho học sinh tiểu học)Hạp Thu Hà 20078 x 1097
21Sổ tay ngữ pháp Tiếng Việt (Dành cho học sinh THCS)Hạp Thu Hà 20078 x 10104
22400 bài toán cơ bản và mở rộng lớp 9Dương Đức Kim,200716 x 24 
23Ôn thi đại học môn Vật lý, tự luận và trắc nghiệm (Quang Hình học, Quang Vật lý, Vật lý Hạt nhân)Trần Trọng Hưng 200716 x 24384
24Phương pháp giảI bài tập Vật lý 10 (Các định luật bảo toàn nhiệt học) Lê Văn Thông 200716 x 24150
25Lý thuyết tối ưu không trơn Nguyễn Xuân Tấn 200716 x 24252
26GiảI toán tự luận và trắc nghiệm Điện xoay chiềuLê Văn Thông 200716 x 24200
27400 bài toán cơ bản và mở rộng lớp 7 Dương Đức Kim,200716 x 24 
28Từ điển thuật ngữ Lịch sử Phổ thông Phan Ngọc Liên 200714,5 x 20,5496
29150 vấn đề giáo khoa cơ bản Vật lý 12 (Tự luận và trắc nghiệm) Nguyễn Thanh HảI 200716 x 24252
30Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Địa lý 7 Hồ Văn Mạnh 200716 x 24136
31Bài tập tự luận và trắc nghiệm Hình học 11 Lê Hồng Đức, Lê Bích Ngọc  200716 x 24208
32Luyện thi ĐH-CĐ môn Sinh học Thiều Văn Đường 200716 x 24320
33Hệ phương trình và phương trình chứa căn thức Nguyễn Vũ Lương 200717 x 24204
34Các bài giảng về bất đẳng thức Côsi Nguyễn Vũ Lương 200717 x 24210
35Trị Thiên Huế hồi ức chiến trường TTTG 200714,5 x 20,5352
36125 bài văn (Dành cho học sinh lớp 11 và 12 - Luyện thi tú tài, CĐ, ĐH)Nguyễn Xuân Lạc 200716 x 24404
37Bộ đề trắc nghiệm tuyển sinh ĐH-CĐ Vật lý Mai Trọng ý200716 x 24378
38Cơ sở lý thuyết và 500 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học Võ Văn Chiến 200716 x 24206
3920 bộ đề trắc nghiệm Sinh học 12 Huỳnh Quốc Thành 200716 x 24174
40Hỏi - Đáp môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Đỗ Thị Thạch200713 x 19138
41Hỏi - Đáp môn Triết học Mác-LêninTrần Văn Phòng 200713 x 19144
42Hỏi - Đáp môn Kinh tế chính trị Mác-LêninAn Như HảI 200713 x 19144
43Hỏi - Đáp môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Bùi Kim Đỉnh,200713 x 19 
44Hỏi - Đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Hoàng Trang,200713 x 19 
45Hỏi - Đáp môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật Bùi Kim Đỉnh,200713 x 19 
46540 câu hỏi & bài tập trắc nghiệm Vật lý Trương Thị Lương200716 x 24250
47Các dạng bài tập trắc nghiệm Sinh học Nguyễn Viết Nhân 200716 x 24256
48Bộ đề trắc nghiệm tuyển sinh ĐH-CĐ Hoá học  Cao Thị Thiên An 200716 x 24404
49Thử sức qua hơn 500 bài toán luyện thi đại học mới nhất Nguyễn Ngọc Khoa 200716 x 24244
50Entrepreneurship in Vietnam TTTG 200716 x 24212
5125 bộ đề trắc nghiệm Sinh học (Luyện thi ĐH,CĐ&THCN)Huỳnh Quốc Thành 200716 x 24192
52Phân loại và phương pháp giảI các dạng bài tập tự luận, trắc nghiệm môn Hoá học (phần Phi kim)Cao Thị Thiên An 200716 x 24236
53Chuyên đề bồi dưỡng Hoá học Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Hữu Thạc200716 x 24192
54GiảI đáp câu hỏi và bài tập Lịch sử - Địa lí 5Đoàn Công Tương, Tăng Văn Dom200716 x 24100
55Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử - Địa lí 4 Đoàn Công Tương, Tăng Văn Dom200716 x 2484
56Cấu trúc dữ liệu và giảI thuật Đỗ Xuân Lôi200716 x 24308
57Các đề thi tuyển sinh môn Văn vào lớp 10 và những chủ đề thường gặp Nguyễn Đức Hùng 200716 x 24136
58100 bài làm Văn mẫu lớp 3Lê Thị Nguyên, Trần Đức Niềm 200716 x 2482
59Phương pháp giảI toán Vật lí 11 (tập 1)Trần Trọng Hưng200716 x 24238
60Phương pháp giảI toán Vật lí 11 (tập 2)Trần Trọng Hưng200716 x 24240
61Ôn thi đại học môn Vật lí (Tự luận và trắc nghiệm)Trần Trọng Hưng200716 x 24280
62Phân loại & hướng dẫn giảI bài tập trắc nghiệm hoá Hữu cơ Phạm Đức Bình 200716 x 24176
63Phân loại & hướng dẫn giảI bài tập trắc nghiệm hoá Vô cơ Phạm Đức Bình 200716 x 24232
6420 bộ đề trắc nghiệm Hoá học ôn thi tú tài Phạm Đức Bình 200716 x 24158
65500 bài toán chọn lọc lớp 4 Tô Hoài Phong 200716 x 24192
66Giới thiệu đề thi tuyển sinh vào đại học môn Hoá học Nguyễn Đức Vận 200714,5 x 20,5424
67100 bài Văn hay lớp 6 TháI Quang Vinh,200716 x 24 
6841 đề kiểm tra toán cuối bậc tiểu học 5Phạm Đình Thực 200716 x 24142
69Luyện giảI nhanh các câu hỏi lí thuyết và bài tập trắc nghiệm Hoá học Nguyễn Phước Hoà Tân 200716 x 24207
70Adobe Photoshop CS2 Lâm Văn Tư 200716 x 24127
71Adobe Illustrator CS2 Lâm Văn Tư 200716 x 24119
72CorelDRAW X3Lâm Văn Tư 200716 x 24102
73Học và ôn tập toán hình học 11Lê Hồng Đức 200716 x 24216
74Giáo trình viết luận tiếng Anh Phạm Đoàn Thuý 200717 x 24152
7540 đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 12 Lê Hồng Đức 200716 x 24184
7615 bộ đề thi trắc nghiệm Vật lí 12 Mai Trọng ý200716 x 24240
77Học và ôn tập toán Lượng giác 11Lê Bích Ngọc, Lê Hồng Đức 200716 x 24224
78Đại số Giao hoán Nguyễn Việt HảI 200714,5 x 20,5132
79Giới thiệu đề thi tuyển sinh vào đại học năm 1998-1999 đến năm học 2006-2007 môn Vật lí Vũ Thanh Khiết, Phạm Văn Thiều 200714,5 x 20,5460
80Các bài giảng về bất đẳng thức Bunhiacoxki  Nguyễn Vũ Lương 200716 x 24179
81Một số bài giảng về các bài toán trong tam giác Nguyễn Vũ Lương 200716 x 24156
82GiảI toán khảo sát hàm số (theo phương pháp tự luận và trắc nghiệm)Trần Tiến Lự 200716 x 24294
83Trắc nghiệm Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngoại ngữCục KT&KĐCL-Bộ GD&ĐT200713 x 19160
84Trắc nghiệm Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngoại ngữCục KT&KĐCL-Bộ GD&ĐT200713 x 19160
85Trắc nghiệm Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngoại ngữCục KT&KĐCL-Bộ GD&ĐT200713 x 19160
86Trắc nghiệm Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngoại ngữCục KT&KĐCL-Bộ GD&ĐT200713 x 19160
87Cheklish of dragonfly from Vietnam Đỗ Mạnh Cương, Đặng Thị Thanh Hoa200714,5 x 20,5184
88Các dạng bài tập trắc nghiệm Sinh học Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Lê Phương Thảo 200716 x 24216
89545 câu hỏi trắc nghiệm quang học và vật lí hạt nhân Hà Văn Chính 200716 x 24192
90Kiến thức cơ bản Hoá học 10 Phạm Đức Bình, Lê Thị Tam  200716 x 24192
91Phương pháp trắc nghiệm khảo sát hàm số Nguyễn Đức Đồng, Trần Huyên, Nguyễn Văn Vĩnh 200716 x 24312
92300 bài tập trắc nghiệm Hoá học Hữu cơ Nguyễn Văn Hạnh, Trần Ngọc Thắng, Nguyễn Văn Thoại 200716 x 24204
93Các dạng câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng môn Vật lí Mai Trọng ý200716 x 24296
94Cơ sở lí thuyết và 500 câu trắc nghiệm Sinh học 10Võ Văn Chiến, Nguyễn Thị Ngọc Liên  200716 x 24160
95Học và ôn tập Toán đại số và giảI tích 11 Lê Bích Ngọc, Lê Hồng Đức 200716 x 24248
96Bồi dưỡng Đại số và giảI tích lớp 11 Phạm Quốc Phong 200716 x 24272
97Phương pháp giảI bài tập trắc nghiệm Vật lí 12 Trần Ngọc 200716 x 24324
98Phân loại và phương pháp giảI các dạng bài tập Vật lí 11Trần Ngọc 200716 x 24300
99Cấu trúc máy vi tính Trần Quang Vinh 200716 x 24264
100Tuyển tập đề mẫu ôn luyện thi tốt nghiệp THPT môn Toán Hồ Công Dũng, Trương Văn Điềm, Lê Anh Vũ 200716 x 24184
101Các bài luyện thi môn Sinh học Trịnh Nguyên Giao 200716 x 24236
102Đề thi trắc nghiệm môn tiếng Anh Lê Thị Thanh Xuân 200716 x 24152
103Hướng dẫn làm bài trắc nghiệm đọc hiểu tiếng Anh Nguyễn Bảo Trang 200716 x 24328
104Quốc hội VN trong nhà nước pháp quyền Nguyễn Đăng Dung 200714,5 x 20,5536
105450 bài tập trắc nghiệm Hiđrocacbon Cao Thị Thiên An 200716 x 24152
106Bộ đề thi trắc nghiệm tuyển sinh ĐH, CĐ Sinh học Hoàng Trọng Phán 200716 x 24232
107Nghiên cứu đối chiếu cú pháp tiếng Pháp và tiếng Việt - danh ngữ, động ngữ, tính ngữVũ Văn Đại 200717 x 24144
108300 bài tập trắc nghiệm Hoá học Vô cơ Nguyễn Văn Hạnh, Trần Ngọc Thắng, Nguyễn Văn Thoại 200716 x 24196
109Giới thiệu 400 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Vật líLương Duyên Bình, Ngô Quốc Quýnh 200716 x 24144
110Các PP toán học trong tài chính Nguyễn Văn Hữu, Vương Quân Hoàng 200716 x 24188
111Những vấn đề thi trắc nghiệm chọn lọc Vật lí Trần Ngọc 200716 x 24316
112500 bài toán cơ bản và mở rộng 11 Dương Đức Kim,200716 x 24 
113Hướng dẫn giảI bài tập trắc nghiệm Vật lí cơ học-điện xoay chiều tập 1 Lê Gia Thuận 200716 x 24368
114Phân loại và phương pháp giảI câu hỏi - bài tập trắc nghiệm tuyển sinh ĐH môn Vật lí Mai Trọng ý200716 x 24340
115Một số chuyên đề Lịch sử VNTrần Bá Đệ 200714,5 x 20,5408
116Trắc nghiệm Vật lí (Bài tập và đề thi chọn lọc)Trần Văn Dũng 200716 x 24345
117700 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hoá học Nguyễn Đình Độ 200716 x 24192
118Phương pháp giảI các dạng bài tập trắc nghiệm Hoá học Nguyễn Đình Độ 200716 x 24158
119700 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí 12 Phạm Đức Cường, Lại Tấn Nghề 200716 x 24192
120Trắc nghiệm Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngoại ngữCục KT&KĐCL-Bộ GD&ĐT200713 x 19160
121Giáo dục đại học một số thành tố của chất lượng Nguyễn Phương Nga, Nguyễn Quý Thanh 200714,5 x 20,5340
122Phương pháp trắc nghiệm đạo hàm và đồ thị  Nguyễn Đức Đồng, Trần Huyên, Nguyễn Văn Vĩnh 200716 x 24384
123730 bài trắc nghiệm Vật lý chọn lọcTrương Hữu Đẳng 200716 x 24264
124Luyện tập thi trắc nghiệm Hoá học (ĐH-CĐ&12)Huỳnh Bé 200716 x 24196
125Tiếng Việt thực hành Nguyễn Minh Thuyết 200714,5 x 20,5278
126Kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm Địa lí 7 Hồ Văn Mạnh 200716 x 24140
127Bộ đề thi ĐH&CĐ tự luận và trắc nghiệm Địa lí Nguyễn Cao Phương, Nguyễn Đức Vũ, Lê Văn Dược 200716 x 24182
128Kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm Địa lí 6 Hồ Văn Mạnh 200716 x 24109
129Học tốt tiếng Anh 11Nguyễn Thị Minh Hương 200716 x 24221
130Bài tập trắc nghiệm - thực hành tiếng Việt 3 (tập 1)Phạm Thu Hà 200716 x 2480
131Bài tập trắc nghiệm - thực hành tiếng Việt 3 (tập 2)Phạm Thu Hà 200716 x 2462
132Bài tập trắc nghiệm - thực hành tiếng Việt 4 (tập 1)Phạm Thu Hà 200716 x 2480
133Bài tập trắc nghiệm - thực hành tiếng Việt 4 (tập 2)Phạm Thu Hà 200716 x 2472
134Bài tập trắc nghiệm - thực hành tiếng Việt 5 (tập 1)Phạm Thu Hà 200716 x 2484
135Bài tập trắc nghiệm - thực hành tiếng Việt 5 (tập 2)Phạm Thu Hà 200716 x 2472
136Giáo trình Đại số hiện đại (tập 1) Nguyễn Tự Cường 200716 x 24200
137Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng 200714,5 x 20,5224
138Học tốt Ngữ văn 8Nguyễn Thuý Hồng, Nguyễn Hương Lan, Đỗ Kim Hảo 200716 x 24192
139Học tốt Ngữ văn 9Nguyễn Trí, Đào Tiến Thi, Thảo Nguyên 200716 x 24176
140Bộ đề thi trắc nghiệm môn Toán (tốt nghiệp THPT, ĐH&CĐ)Lê Hồng Đức, Lê Bích Ngọc, Lê Hữu Trí   200716 x 24128
141Bồi dưỡng kĩ năng trắc nghiệm Vật lí 12 (Quang hình học) Lê Văn Thông 200716 x 24200
142GiảI toán Lượng giác nâng cao 11Lê Hữu Trí 200716 x 24200
143Bồi dưỡng kỹ năng trắc nghiệm Vật lí 12 (Quang học, Vật lí hạt nhân) Lê Văn Thông 200716 x 24212
144Sổ tay Sinh học THPT 11Lê Nguyên Ngọc 200710 x 18152
145Ngữ nghĩa nhóm từ chỉ quan hệ thân tộc trong tiếng Anh và tiếng Việt Dương Thị Nụ 200714,5 x 20,5232
146Trắc nghiệm kiến thức tiếng Anh 9 Võ Lạc Tâm Hương 200716 x 24194
147500 bài toán chọn lọc lớp 11Hàn Liên HảI, Ngô Long Hậu, Mai Trường Giáo, Hoàng Ngọc Anh 200716 x 24264
148Cơ sở lý thuyết và 500 câu hỏi trắc nghiệm Vật lí 11 Nguyễn Thanh HảI 200716 x 24152
149Giúp học tốt Hoá học 11 (Theo phương pháp trắc nghiệm)Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Hữu Thạc200716 x 24244
150206 bài tập nâng cao và 171 câu hỏi trắc nghiệm toán Đại số và GiảI tích 11 Trần Minh Quang, Đào Bảo Dũng 200716 x 24200
151Trắc nghiệm khách quan bài tập và lí thuyết Vật lí 12 Trần Văn Dũng 200716 x 24152
15240 đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 10  Lê Hồng Đức 200716 x 24184
153Giáo dục học Phạm Viết Vượng 200714,5 x 20,5234
154Xã hội học Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 200714,5 x 20,5328
155500 bài tập trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn 9Lê Thị Mỹ Trinh200716 x 24195
156Bài tập trắc nghiệm Hoá học 11Lê Đình Nguyên, Lê Đăng Khoa, Hà Đình Cẩn 200716 x 24132
157500 bài tập chọn lọc toán 9Đậu Thế Cấp 200716 x 24252
158Hỏi-Đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học Đỗ Thị Thạch200713 x 19138
159Hỏi-Đáp môn Triết học Mác-LêninTrần Văn Phòng 200713 x 19144
160Hỏi-Đáp môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin An Như HảI 200713 x 19144
161Hỏi-Đáp môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Bùi Kim Đỉnh,200713 x 19 
162Hỏi-Đáp môn tư tưởng Hồ Chí Minh Hoàng Trang,200713 x 19 
163Hỏi-Đáp môn lý luận nhà nước và pháp luật Bùi Kim Đỉnh,200713 x 19 
164Nhập môn thông tin quang sợi Đinh Xuân Khoa, Hồ Quang Quý 200716 x 24156
165Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh 11 Nguyễn Phú Thọ 200716 x 24197
166Giới thiệu các đề toán trắc nghiệm 12 Võ Giang Giai, Lê Hữu Nhân, Phan Vũ Minh Hiền 200716 x 24120
167Phương pháp trắc nghiệm Hình học GiảI tích Nguyễn Mộng Hy 200716 x 24248
168Tuyển chọn 400 bài tập Hình học 11 Nguyễn Cam 200716 x 24232
169540 câu hỏi & bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 (luyện thi ĐH)Lê Văn Thông 200716 x 24276
170Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11Trương Ngọc ThơI 200716 x 24192
171225 bài tự luận và 252 câu trắc nghiệm toán Khảo sát hàm số Nguyễn Thanh Vân, Trần Minh Quang200716 x 24256
172540 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí 11Mai Trọng ý200716 x 24192
173Bộ đề thi trắc nghiệm tuyển sinh ĐH-CĐ môn Vật líMai Trọng ý200716 x 24342
174Bồi dưỡng Văn năng khiếu 11Thái Quang Vinh,200716 x 24 
175Tuyển chọn và hệ thống hoá nội dung các đề thi môn Hoá học, tập 1 (Hoá Hữucơ)Dương Hoàng Giang 200716 x 24384
176450 bài tập trắc nghiệm GiảI tích Bùi Ngọc Anh 200716 x 24192
177450 bài tập trắc nghiệm Đại số-Lượng giác Bùi Ngọc Anh 200716 x 24224
178Bài tập trắc nghiệm tiếng Việt 5 Phạm Minh Diệu, Nguyễn Duy Hà200716 x 24192
179Kiến thức cơ bản và 300 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9Nguyễn Đức Hùng 200716 x 24176
180Quang phi tuyến ứng dụng Hồ Quang Quý 200716 x 24236
181Đến với tác phẩm Văn chương Lê Quang Hưng200714,5 x 20,5224
182Phương pháp giảI bài tập trắc nghiệm Vật lí 11Trần Ngọc 200716 x 24288
183Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Địa lý 9 Hồ Văn Mạnh 200716 x 24152
184Học tốt tiếng Anh 10 (chương trình nâng cao)Nguyễn Thị Minh Hương, Nguyễn Bá, Thảo Nguyên 200716 x 24184
185Kiến thức cơ bản và 300 câu trắc nghiệm Ngữ văn 8Nguyễn Đức Hùng 200716 x 24232
186Kĩ thuật đo lường Nguyễn Hữu Công 200716 x 24172
187ứng xử sư phạm lứa tuổi dậy thì Nguyễn Xuân Hương, Vũ Quỳnh 200713 x 19176
188Nghệ thuật ứng xử sư phạm lứa tuổi phổ thông Nguyễn Xuân Hương, Vũ Quỳnh 200713 x 19176
189Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh PTCS quyển 6, in lần 03 Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Hữu Cương, Kiều Hồng Vân 200714,5 x 20,5182
190Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh quyển 7, in lần 03 Nguyễn Thị Chi, Kiều Hồng Vân 200714,5 x 20,5200
191Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh quyển 8, in lần 03Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Hữu Cương, Kiều Hồng Vân 200714,5 x 20,5192
192Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh quyển 9, in lần 02Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Hữu Cương, Kiều Hồng Vân 200714,5 x 20,5234
193Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh quyển 10, in lần 02Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Hữu Cương, Kiều Hồng Vân 200714,5 x 20,5214
194Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm các thì tiếng AnhNguyễn Hữu Chấn 200716 x 24160
195Bài tập thực hành âm nhạc 5Lê Đức Sang, Lê Minh Châu 200717 x 2464
196100 bài văn chọn lọc lớp 11 THPT Tạ Thanh Sơn, Phạm Đức Minh, ..200716 x 24256
197Tuyển chọn và hệ thống hoá nội dung các đề thi môn Hoá học, tập 2 (Hoá đại cương và vô cơ)Dương Hoàng Giang 200716 x 24392
198495 bài tập trắc nghiệm Hoá học 11 Cao Thị Thiên An 200716 x 24168
199Kiến thức cơ bản Vật lí 11 Nguyễn Thanh HảI 200716 x 24182
200GáI sông hương trai sông bồ Phan Hữu Dật 200714,5 x 20,5584
201Thơ quê hương và những lời bình Phương Ngân 200714,5 x 20,5448
202800 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí lớp 11 Lê Gia Thuận 200716 x 24276
203Câu hỏi tự luận và bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 Huỳnh Quốc Thành 200716 x 24224
20450 đề trắc nghiệm Ngữ văn 11 Đoỗ Kim Hảo 200716 x 24160
205500 bài tập trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn 8Lê Thị Mỹ Trinh200716 x 24192
206Kiến thức cơ bản Ngữ văn 10 Tạ Thanh Sơn200716 x 24216
207GiảI bài tập Sinh học 11 Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị Vân 200716 x 24144
208Để học tốt Ngữ văn 9 TháI Quang Vinh, Lê Lương Tâm 200716 x 24152
209Tuyển chọn 150 bài văn hay tiểu học 4TháI Quang Vinh, Trần Đức Niềm200716 x 24120
210Phương pháp giảI bài tập trắc nghiệm toán Tích phân 12 Huỳnh Công TháI, Nguyễn Hà Thanh 200716 x 24280
211Thiết kế bài giảng Vật lí 11Trần Ngọc 200716 x 24274
212Thiết kế bài giảng Tin học 11Lê Thuỷ Thạch 200716 x 24164
213450 bài tập trắc nghiệm môn Hình học Bùi Ngọc Anh 200716 x 24200
214Bồi dưỡng Hình học lớp 11 Phạm Quốc Phong 200716 x 24164
2152000 câu trắc nghiệm tiếng Anh 11 (Có đáp án) Lưu Hoằng Trí 200716 x 24198
216Để học tốt tiếng Anh 11Trương KhảI Văn, Hoàng Vân Bá, Đào Thị Mỹ Hạnh 200716 x 24140
217Trả lời câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Hoá học Nguyễn Văn Hạnh, Trần Ngọc Thắng, Nguyễn Văn Thoại 200716 x 24216
218English Practice 9 Lê Thị Diễm Tú 200716 x 24136
219Các dạng toán cơ bản và nâng cao GiảI tích 11Lê HảI Châu 200716 x 24196
220Thiết kế bài giảng Sinh học 11Nguyễn Thị Nghĩa200716 x 24196
221Tuyển chọn 400 bài tập Đại số và GiảI tích  Nguyễn Cam 200716 x 24236
222Thể loại và PP giảI Btập TL&TN Hoá Hữu cơ 11Dương Hoàng Giang 200716 x 24344
223Sổ tay Ngữ văn 11 Đỗ Kim Hảo 200710 x 18290
224Thực hành thủ công 1Nguyễn Hữu Hạnh 200716 x 2432
225Thực hành thủ công 2Nguyễn Hữu Hạnh 200716 x 2434
226Thực hành thủ công 3Nguyễn Hữu Hạnh 200716 x 2434
227Vật lí cơ bản và nâng cao 6Lê Thị Thu Hà 200716 x 24176
228Các dạng toán cơ bản và nâng cao Lượng giác 11Lê HảI Châu 200716 x 24204
229Chuẩn bị kiến thức trả lời câu hỏi và BT TN Vật lí 11Lê Gia Thuận 200716 x 24192
230102 vấn đề giáo khoa Vật lí 11 (TN lí thuyết và BT)Trần Văn Dũng 200716 x 24232
231Hướng dẫn học và làm bài tiếng Anh 10Tô Châu, Hoàng Lệ Thu, Nguyễn Phú Thọ200716 x 24167
232Luyện tập làm văn 4 Nguyễn Thị Duyên Sanh 200716 x 24198
233Để đọc-hiểu văn bản Ngữ văn 8Nguyễn Quang Trung 200716 x 24244
234Để đọc-hiểu văn bản Ngữ văn 9Nguyễn Quang Trung 200716 x 24278
235Để đọc-hiểu văn bản Ngữ văn 6Nguyễn Quang Trung 200716 x 24278
236Để đọc-hiểu văn bản Ngữ văn 7Nguyễn Quang Trung 200716 x 24278
237Hướng dẫn giảI BTTL&TN Vật lí (Quang học 11)Lê Gia Thuận 200716 x 24140
238Hướng dẫn giảI BTTL&TN Vật lí (Điện học và điện từ học 11)Lê Gia Thuận 200716 x 24216
239Thiết kế bài giảng Hoá học 11Từ Sỹ Chương, Trương Duy Quyền 200716 x 24240
240Phương pháp giảI toán TN Hình học giảI tích Trần Bá Hà 200716 x 24280
241Phân dạng và PP giảI BT Hoá học 11 (Phần Vô cơ)Cao Thị Thiên An 200716 x 24192
242500 BTTN&TL Ngữ văn 7Lê Thị Mỹ Trinh200716 x 24176
243Thiết kế bài giảng tiếng Anh 11 nâng caoHoàng Thị Lệ, Nguyễn Bảo Trang200724 x 16278
244Để học tốt Sinh học 11 Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị Vân 200716 x 24184
245Kiến thức cơ bản Vật lí 11 (nâng cao)Trương Thọ Lương200716 x 24236
246Những bài làm văn tiêu biểu lớp 10 Nguyễn Xuân Lạc 200716 x 24136
247332 câu hỏi và BTTL-TN Địa lí 11Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Tuyết Mai 200716 x 24128
248Thiết kế bài giảng Lịch sử 11Nguyễn Thế Hoàn, Dương Viết Trai 200716 x 24324
249Thiết kế bài giảng Ngữ văn 11 (Tập 2)Phạm Minh Diệu200716 x 24178
250Thiết kế bài giảng Ngữ văn 11 (Tập 1)Phạm Minh Diệu200716 x 24216
251Thiết kế bài giảng Địa lí 11 (Chương trình chuẩn)Lê Minh Xử 200716 x 24144
252Bài tập TN tiếng Anh 11Nguyễn Phú Thọ 200716 x 24188
253Pháp luật quốc gia và quốc tế về bảo vệ quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thươngHội Luật gia VN200714,5 x 20,5316
254Để học tốt Ngữ văn 11 (nâng cao)TháI Quang Vinh, TháI Bảo Mi 200716 x 24184
255Phân loại và PP giảI các dạng BT Toán 11 (chương trình nâng cao)Nguyễn Kiếm, Lê Thị Hương, Hồ Xuân Thắng 200716 x 24288
256Những bài làm văn 10 Phạm Minh Diệu 200716 x 24268
257Bài tập TN tiếng Anh 10Hoàng Thị Lệ200716 x 24202
258Thiết kế bài giảng Vật lí 11 (chương trình chuẩn)Trần Ngọc 200716 x 24216
259Bất đẳng thức suy luận và khám phá Phạm Văn Thuận, Lê Vĩ 200716 x 24332
260Để học tốt toán 6 Hàn Liên HảI, Nguyễn Quang Hanh 200716 x 24268
261Cơ sở lý thuyết và 500 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 Võ Văn Chiến, Nguyễn Thị Ngọc Liên  200716 x 24160
262Phương pháp mới dạy - học Địa lí 11 Trần Thị Kim Oanh 200716 x 24208
263Cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học Hà Nguyễn Kim Giang 200714,5 x 20,5156
264Phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo Hà Nguyễn Kim Giang 200714,5 x 20,5224
26530 bộ đề thi kiểm tra tự luận và TN Sinh học 11Huỳnh Quốc Thành 200716 x 24184
266Bài tập dùng kèm tiếng Anh 11Lưu Hoằng Trí 200716 x 24242
267Thiết kế bài giảng Lịch sử 11 (chương trình chuẩn)Nguyễn Thế Hoàn, Võ Doãn Dia200716 x 24288
268Hướng dẫn trả lời câu hỏi và BTTN Địa lí 8Hồ Văn Mạnh 200716 x 24136
269Để học tốt toán 11 Hàn Liên HảI 200716 x 24296
270591 câu trắc nghiệm Địa lí 11 (chương trình nâng cao) Lý Thị Bạch Mai 200716 x 24120
271Ôn luyện kiến thức và thực hành kỹ năng Địa lí 11 Trần Thị Kim Oanh 200716 x 24186
272Cơ sở lí thuyết & 500 câu hỏi TN Đại số và GiảI tích 11Nguyễn Thành Dũng, Phạm Thị Thục Oanh 200716 x 24172
273Lý thuyết ngôn ngữ nhóm (tập 1)Lê Quốc Hán 200716 x 24232
274500 BTTN&TL Ngữ văn 6Lê Thị Mỹ Trinh200716 x 24160
275Tiếng Việt cơ sở Vũ Văn Thi 200719 x 27328
276Phân dạng và PP giảI BT Hoá học 11 (Phần Hữu cơ)Cao Thị Thiên An 200716 x 24292
277Thiết kế bài giảng Hoá học 11 (nâng cao) Từ Sỹ Chương, Trương Duy Quyền 200716 x 24264
278Phân dạng và PP giảI Hình học 11 Trần Đình Thì 200716 x 24212
279English workbook 11 (advanced)Võ Lạc Tâm Hương 200716 x 24170
280166 bài làm văn chọn lọc 11TháI Quang Vinh 200716 x 24300
281Kiến thức cơ bản & câu hỏi TN Địa lí 11 Nguyễn Thị Thiện Mĩ 200716 x 24120
282555 câu hỏi TN Lịch sử 8 Tạ Thị Thuý Anh 200716 x 24184
283Bài tập bổ xung tiếng Anh 11Hoàng Thị Lệ 200716 x 24204
284Kiến thức cơ bản và TN khách quan Địa lí 11Nguyễn Đức Vũ, Lê Văn Dược 200716 x 24144
285Thiết kế bài giảng Sinh học 11 (chương trình chuẩn) Đặng Quang Trinh, Nguyễn Minh Tiến, Hoàng Thị Mỹ Lí200716 x 24188
286Thiết kế bài giảng Hình học 11 (chương trình chuẩn)Bùi Khắc Sơn, Trần Anh Ngọc, Trần Đình Thì 200716 x 24220
287555 câu hỏi TN Lịch sử 9Tạ Thị Thuý Anh 200716 x 24160
288Phép dời hình trong mặt phẳngVõ Đại Mau 200716 x 24144
289PP giảI các dạng BTTN Hoá học (Hoá Hữu cơ)Nguyễn Thanh Khuyến 200716 x 24340
290PP giảI các dạng BTTN Hoá học (Đại cương& Vô cơ)Nguyễn Thanh Khuyến 200716 x 24328
291Thiết kế bài giảng Đại số-GiảI tích 11 Trần Anh Ngọc, Hoàng Danh Tài, Đặng Xuân Hào 200716 x 24216
292Các dạng BTTN khách quan tiếng AnhLưu Hoằng Trí 200716 x 24356
293Những bài làm Văn 11Phạm Minh Diệu, Lê Như Bình, Bùi Đình Ngọt 200716 x 24240
294ĐI theo con đường sáng tạo và sáng lập Nguyễn Văn Đạo 200716 x 24594
295Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh 11 Nguyễn Thị Chi, Dương Quỳnh Hoa, Trịnh Mai Hoa 200714,5 x 20,5166
296Thiết kế bài giảng tiếng Anh 11 (Chương trình chuẩn)Trần Thị ái Thanh, Hồ Thị Tân Hoa, Huỳnh Thanh 200716 x 24344
297912 câu hỏi TL&TN Sinh học 11 Phan Thị Ngọc Diệp 200716 x 24176
298Học tốt Hoá học 8 Võ Đại Mau 200716 x 24192
299Kiến thức cơ bản câu hỏi ôn tập TL&TN Lịch sử 11 (Cơ bản)Trương Ngọc ThơI 200716 x 24240
300Hướng dẫn học và làm bài Ngữ văn 11 (CTChuẩn)Phạm Minh Diệu 200716 x 24262
301English workbook 11 Nguyễn Bảo Trang 200716 x 24228
302Hướng dẫn học và làm bài tiếng Anh 11 (cơ bản)Tô Châu, Hoàng Lệ Thu, Nguyễn Phú Thọ200716 x 24192
303Bức tranh ngôn ngữ - văn hoá tộc người ở Việt Nam và Đông Nam á Phạm Đức Dương    200716 x 24366
304900 câu hỏi và 28 bài thực hành trắc nghiệm Địa lí 12Nguyễn Cao Phương, Nguyễn Đức Vũ, Lê Văn Dược200716 x 24190
305Hướng dẫn giải bài tập Giải tích 11Vũ Ninh Giang      200716 x 24160
306Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 11Nguyễn Thế Giang        200716 x 24144
307207 đề và bài văn 11 THPTTạ Thanh Sơn200716 x 24304
308800 câu hỏi TN tiếng Anh 11Thân Trọng Liên Tân 200716 x 24120
309Thi pháp ca dao Nguyễn Xuân Kính 200714,5 x 20,5460
310Reading 2ĐHNN200714,5 x 20,5320
311585 câu hỏi TN Vật lí 12Trần Thọ Quyết 200716 x 24208
312540 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí 10 Mai Trọng ý200716 x 24272
313Đề kiểm tra TN-TL Hoá học 11Võ Tường Huy 200716 x 24152
314Ôn tập và kiểm tra Sinh học 11Phan Thu Phương200716 x 24176
315Nhận diện tam giácVũ Quốc Anh200714,5 x 20,5286
316Tuyển tập 589 bài toán Lượng giác chọn lọc thi vào ĐH&CĐVũ Quốc Anh200714,5 x 20,5536
317Đề thi ĐH&CĐ toán các khối A-B-D từ năm học 2001-2002 đến năm học 2007-2008Vũ Quốc Anh200714,5 x 20,5496
318Tuyển tập 468 bài toán Tích phân chọn lọc Vũ Quốc Anh200714,5 x 20,5540
319Nghiên cứu và giảng dạy VN học cho người nước ngoàiTTTG200716 x 24494
320Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 11Nguyễn Thị Thiện Mĩ 200716 x 24102
321Phân loại và PP giảI các dạng BT Toán 11 (chương trình nâng cao - Tập 2)Nguyễn Kiếm, Lê Thị Hương, Hồ Xuân Thắng 200716 x 24252
322Thể loại và PP giảI Btập TL&TN Hoá đại cương - vô cơDương Hoàng Giang 200716 x 24236
323Bài tập TL&TN các chuyên đề toán 11Lê Hữu Trí 200716 x 24256
324Bộ đề thi TN khách quan Hoá học Cao Thị Thiên An 200716 x 24400
325Toán nâng cao TL&TN Hình học 11Lê Hồng Đức, Lê Bích Ngọc  200716 x 24196
326Các chủ đề Đại số-Giải tích 11Võ Giang Giai200716 x 24292
327Thiết kế bài giảng tiếng Anh 11 (Nâng cao - tập 2)Hoàng Thị Lệ, Nguyễn Bảo Trang200724 x 16292
328GT từ vựng học tiếng Pháp Đường Công Minh200717 x 24112
32931 bài kiểm tra TN Sinh học 10Lê Thị Kim Dung200716 x 24128
330400 bài tập Vật lí 11 (nâng cao)Trần Văn Dũng 200716 x 24280
331670 câu hỏi TN khách quan BT và LT Vật lí 12 Trần Văn Dũng 200716 x 24288
332Tự học tiếng Anh thường đàmPhạm Thị Anh Đào200714,5 x 20,5100
333Toán Kinh tếTrần Xuân Sinh 200716 x 24156
334Hướng dẫn học và làm bài tiếng Anh 11 (nâng cao)Tô Châu, Hoàng Lệ Thu, Nguyễn Phú Thọ200716 x 24220
335Kiến thức cơ bản và BTTN Địa lí 9 Hồ Văn Mạnh 200716 x 24136
3361000 bài tập TN Ngữ văn 11Lê Thị Mỹ Trinh200716 x 24182
337Trắc nghiệm Lịch sử 12 (Dùng cho luyện thi ĐH&CĐ)Trương Ngọc ThơI 200716 x 24296
338500 bài tập Hoá học 11Lê Đình Nguyên200716 x 24168
339800 câu hỏi TN Hoá học 11 Huỳnh Bé 200716 x 24352
340Kỹ thuật điện tử số thực hành Bạch Gia Dương, Chử Đức Trình 200716 x 24436
341Giọt nắng chiều Nguyễn Trung Diễn200714,5 x 20,5116
342Tuyển tập các dạng BTTN Vật lý (luyện thi 12-ĐH&CĐ)Phạm Đức Cường200716 x 24462
343Các dạng câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí 11 (nâng cao)Mai Trọng ý200716 x 24282
344515 câu hỏi và BT Ngữ văn 11 (nâng cao)Lê Thanh Thông, Nguyễn Thị Lệ Thu, Lê Thanh Duy200716 x 24192
345Để học tốt Ngữ văn 11 (cơ bản - tập 1)Lê Thị Mỹ Trinh200716 x 24152
346Rabindranath Tagore với thời kỳ phục hưng ấn Độ Nguyễn Văn Hạnh200714,5 x 20,5436
3471299 câu hỏi TN Lịch sử 10Trương Ngọc ThơI 200716 x 24208
348Kiến thức cơ bản Ngữ văn 11 THPT Tạ Thanh Sơn 200716 x 24328
349Khoa Quốc tế-ĐHQGHN năm học 2007-2008TTTG200719 x 2724
350Trắc nghiệm kiến thức tiếng Anh 6 Võ Tâm Lạc Hương200716 x 24192
351Trắc nghiệm kiến thức tiếng Anh 7Võ Tâm Lạc Hương200716 x 24192
352Phương pháp giải toán trắc nghiệm các vấn đề chủ yếu Giải tích 12 Trần Bá Hà 200716 x 24352
353Trích giảng văn học AnhNguyễn Kim Loan200717 x 24108
354Bài tập nâng cao Vật lí 11Vũ Thanh Khiết, Phan Hoàng Văn,200716 x 24 
355Bộ đề thi tuyển sinh ĐH&CĐ môn Toán (100 đề TN&TL)Lê Hồng Đức200716 x 24304
356Bài tập chuyên Hoá hữu cơHuỳnh Bé 200716 x 24380
357Giáo dục, tâm lí và sức khoẻ tâm thần trẻ em VN-Một số vấn đề lí luận thực tiễn và liên ngànhĐặng Bá Lãm200716 x 24540
358Giải bài tập TN Đại số và Giải tích 11Lê Bích Ngọc, Nguyễn Viết Hoà, Lê Hồng Đức, Lê Hữu Trí 200716 x 24192
359Giải bài tập TN Hình học 11Lê Bích Ngọc, Lê Hồng Đức 200716 x 24148
3602007 câu TN tiếng Anh lớp 11Nguyễn Thanh Trí, Nguyễn Phương Vi, Nguyễn Thị Tường Phước200716 x 24236
361Giới thiệu đề thi tuyển sinh vào ĐH môn VănPhan Cự Đệ 200714,5 x 20,5356
362Giới thiệu đề thi TN dùng cho học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT và thi vào ĐH-CĐ môn tiếng AnhTrần Huy Phương, Phạm Ngọc Thạch200714,5 x 20,5336
363English Practice 7Lê Thị Diễm Tú 200716 x 24194
364English Practice 8Lê Thị Diễm Tú 200716 x 24160
365Kiến thức cơ bản và bài tập TN Địa lí 8Hồ Văn Mạnh 200716 x 24128
366Để học tốt Ngữ văn 11, T1Lê Thị Mỹ Trinh200716 x 24160
367Thông tin Lượng tử Ngô Tứ Thành, Lê Minh Thanh200714,5 x 20,5168
368Phát triển kĩ năng viết đoạn tiếng Anh Dương Thu Mai, Trần Vân Dung, Đàm Thu Dung200716 x 24342
369Luyện Kỹ năng nghe hiểu tiếng AnhNguyễn Lê Hường, Vũ Minh Huyền, Phùng Hà Thanh200716 x 24240
370Từ HN nhớ về Hà TĩnhNghiêm Trung 200714,5 x 20,5442
371Những vấn đề triết học phương Tây thế kỷ XXTTTG200716 x 24632
372Thiết kế bài giảng Ngữ văn 11 (chương trình NC, T1)Phạm Minh Diệu,200716 x 24 
373Thiết kế bài giảng Ngữ văn 11 (chương trình NC, T2)Phạm Minh Diệu,200716 x 24 
37430 đề kiểm tra TN Sinh học 7Võ Văn Chiến 200716 x 24104
37530 đề kiểm tra TN Sinh học 8Võ Văn Chiến 200716 x 24120
37630 đề kiểm tra TN Sinh học 9Võ Văn Chiến 200716 x 24120
377PP giải bài tập TN Đại số và Giải tích lớp 11Nguyễn Ngọc Khoa 200716 x 24224
378BT TN Sinh học 11Vũ Đức Lưu 200716 x 24192
379Ôn tập toán PP toạ độ trong mặt phẳng Phạm Trọng Thư200716 x 24192
380BT từ vựng tiếng Anh Nguyễn Mạnh Hùng200717 x 24240
381Câu hỏi và BT TN Hoá học 11Phạm Đoan Trinh, 200716 x 24 
382Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải BT Hoá học lớp 11 (Ban NC)Lê Hải Đăng, Đặng Thanh Đạm, Phạm Lê Thành200716 x 24332
383Giúp học sinh học tốt Vật lí 11Dương Hải Triều 200716 x 24252
384Hỏi - Đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Hoàng Trang,200713 x 19 
385Hỏi - Đáp môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Bùi Kim Đỉnh,200713 x 19 
386Cơ học lượng tử Phạm Thúc Tuyền 200716 x 24432
387Giới thiệu đề thi tuyển sinh vào ĐH-CĐ môn toán, T1Doãn Minh Cường, Phạm Minh Phương200714,5 x 20,5488
388Giới thiệu đề thi tuyển sinh vào ĐH-CĐ môn toán, T2Doãn Minh Cường, Phạm Minh Phương200714,5 x 20,5478
389Sổ tay tiếng Anh 11Ngô Thị Diệu Trang, Ngô Thanh Xuân 200710 x 18128
3901001 câu TN Ngữ văn 11 (chương trình NC)Lê Thị Mỹ Trinh200716 x 24210
391Hỏi - Đáp môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Đỗ Thị Thạch200713 x 19138
392Để học tốt toán 6, T1Lê Hồng Đức 200716 x 24226
393Để học tốt Toán 7, T1Lê Hồng Đức 200716 x 24248
394Để học tốt Toán 8, T1Lê Hồng Đức 200716 x 24290
395800 câu hỏi BTTN Vật lí 11Trương Thọ Lương200716 x 24320
396Để học tốt Toán 9, T1Lê Hồng Đức200716 x 24306
397Hỏi - Đáp môn Triết học Mác-LêninTrần Văn Phòng 200713 x 19144
398Hỏi - Đáp môn Kinh tế chính trị Mác-LêninAn Như HảI 200713 x 19144
399Vibration of elastic structures and mechanismsNguyễn Xuân Hùng200716 x 24376
400Cơ sở thổ nhưỡng và địa lí thổ nhưỡng Phạm Quang Tuấn 200716 x 24180
401Giới thiệu 500 câu hỏi và BT TN môn Vật líLương Duyên Bình, Ngô Quốc Quýnh 200716 x 24244
402PP giải nhanh các bài toán TN Hoá học Vô cơCao Thị Thiên An 200716 x 24302
403Tuyển chọn các bài toán TN khách quan Đại số và Lượng giác Nguyễn Văn Nho200716 x 24332
404Phân dạng và PP giải Đại số-Giải tích 11Trần Đình Thì 200716 x 24320
405PP giải BT TN Vật lí 10 Trần Ngọc 200716 x 24308
406Các bài toán điển hình Hình học 11Nguyễn Thị Hường200716 x 24200
407Kiến thức cơ bản Vật lí 11Lê Văn Thông 200716 x 24160
408Để học tốt Ngữ văn 11 (cơ bản - tập 2)Lê Thị Mỹ Trinh200716 x 24136
409Để học tốt Ngữ văn 11 (nâng cao - tập 2)Lê Thị Mỹ Trinh200716 x 24160
410Các phép đo từ Phạm Hồng Quang200714,5 x 20,5212
411360 bài tập TL&TN Lượng giácHuỳnh Công TháI, 200716 x 24216
412Giới thiệu 600 câu hỏi và bài tập TN môn Hoá học Nguyễn Đức Vận, Nguyễn Huy Tiến200714,5 x 20,5476
413Câu hỏi TN Địa lí 11 Nguyễn Thuý Vinh, Nguyễn Hữu Hy 200716 x 24180
414GT lý luận chung về nhà nước và pháp luật Hoàng Thị Kim Quế200714,5 x 20,5624
415GT từ vựng tiếng Pháp Trần Thế Hùng 200714,5 x 20,5188
416Hướng dẫn dạy Hình học 11 thông qua hoạt động giáo khoaTrương Thị Vinh Hạnh 200716 x 24100
417Trí tuệ phương Đông ngàn năm Trần Giang Sơn200714,5 x 20,5632
41822 đề TN Vật lí 12 Trần Văn Dũng 200716 x 24392
419Bộ đề thi TH khách quan Sinh học Nguyễn Viết Nhân 200716 x 24324
420Bộ đề kiểm tra TN và TL Địa lí 11Huỳnh Trà 200716 x 24176
421Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt Đỗ Hữu Châu 200714,5 x 20,5312
422Trắc nghiệm kiến thức tiếng Anh 8 Võ Lạc Tâm Hương 200716 x 24206
423Nhớ quêNguyễn Thụa 200714,5 x 20,5138
424360 câu hỏi và bài tập toán Đại số TL và TNTrần Minh Quang 200716 x 24176
425540 câu hỏi TN và bài toán TL Hình học giải tích Trần Minh Quang 200716 x 24264
426GT Luật hình sự VN - (phần các tội phạm)Lê Cảm 200714,5 x 20,5822
427GT Luật hình sự VN - (phần chung)Lê Cảm 200714,5 x 20,5548
428Tin học cơ sở Phạm Quang Trình, Trần Hưng200714,5 x 20,5124
429Hỏi và đáp văn chương trong nhà trường Lê Xuân Lít 200716 x 24166
430Dạy và học truyện Kiều - những điều cần bànLê Xuân Lít 200716 x 24180
4312007 câu TN tiếng Anh lớp 10Nguyễn Thị Tường Phước 200716 x 24248
432477 bài TL và TN Khảo sát hàm sốNguyễn Thanh Vân, Trần Minh Quang200716 x 24256
433Ngôn ngữ văn hoá Hà Nội Hội ngôn ngữ học200714,5 x 20,5324
434Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 11 NCTrương Ngọc ThơI 200716 x 24228
435PP giải các dạng bài tập tin học 11Đậu Mạnh Hoàn, Trần Dũng200716 x 24260
436Học toán bằng văn vần Nguyễn Thành Huy, Nguyễn Thành Vân 200715 x 23172
437Xây dựng phát triển và quản lý chương trình dạy học Phan Thị Hồng Vinh200714,5 x 20,5140
438Học và ôn tập toán Hình học 11Lê Ngọc Bích, Lê Hồng Đức 200716 x 24200
439Tự động hoá trong hoạt động thông tin thư viện Trần Thị Quý, Đỗ Văn Hùng 200714,5 x 20,5162
440Vật lí bán dẫn thấp chiều Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Vũ Nhân, Phạm Văn Bền 200714,5 x 20,5268
441Phật giáo Lào dưới góc nhìn văn hoáNguyễn Văn Thoàn 200714,5 x 20,5280
442Bài tập TL&TN Vật lí 11Mai Trọng ý200716 x 24324
443Rèn kĩ năng giải toán TN 12 Trần Đình Thì 200716 x 24320
444Lý thuyết hạt cơ bản Phạm Thúc Tuyền 200716 x 24244
445Tính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và ý nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới hiện nay ở VNNguyễn Ngọc Thành 200714,5 x 20,5156
446Xử lý thông tin trong hoạt động thông tin - thư viện Trần Thị Quý, Nguyễn Thị Đào 200714,5 x 20,5232
447Những bài học Lịch sử, T1Trần Giang Sơn, Trần Thị Quyên 200714,5 x 20,5172
448Những bài học Lịch sử, T2Trần Giang Sơn, Trần Thị Quyên 200714,5 x 20,5180
449PP giải các dạng BT Sinh học 11Nguyễn Hải Tiến, Trần Dũng Hà 200716 x 24232
450351 BT Vật lí NC Trần Quang Phú, Huỳnh Tấn Sang200716 x 24248
451Câu hỏi, bài tập TN khách quan tự kiểm tra Hoá học 11Trần Như Chuyên200716 x 24156
452450 bài toán TN Đại số&Giải tích 11Trần Văn Toàn, Võ Hữu Phước, Trần Minh Thịnh, Hoàng Công Vắng, Quảng Đại Đạt200716 x 24180
453450 bài toán TN Hình học 11Trần Văn Toàn, Võ Hữu Phước, Trần Minh Thịnh, Hoàng Công Vắng, Quảng Đại Đạt200716 x 24164
454Các dạng BT TL&TN Vật lí 11 (Điện học-Điện từ học)Hà Văn Chính 200716 x 24260
455Phân loại BT Vật lí 11 (NC)Lê Văn Thông 200716 x 24200
456Cách dùng từ trong tiếng AnhTrần Vĩnh Bảo 200714,5 x 20,5184
457Giới thiệu 500 câu hỏi và BT TN môn Toán Phạm Minh Phương200714,5 x 20,5168
458Phát triển vốn tài liệu trong thư viện và cơ quan thông tinPhạm Văn Rính, Nguyễn Viết Nghĩa 200714,5 x 20,5192
459Kỷ yếu Hội nghị khoa học sinh viên năm học 2004-2005TTTG200716 x 24360
460BT trắc nghiệm Anh văn lớp 6Nguyễn Thị Tường Phước, Nguyễn Thanh Trí, Nguyễn Phương Vi200716 x 24154
461Để học tốt toán 8, T2Lê Hồng Đức, Đào Thiện Khải, Lê Bích Ngọc, Lê Hữu Trí 200716 x 24276
462Để học tốt toán 7, T2Lê Hồng Đức, Đào Thiện Khải, Lê Bích Ngọc, Lê Hữu Trí 200716 x 24216
463Để học tốt toán 9, T2Lê Hồng Đức, Đào Thiện Khải, Lê Bích Ngọc, Lê Hữu Trí 200716 x 24316
464Để học tốt toán 6, T2Lê Hồng Đức, Đào Thiện Khải, Lê Bích Ngọc, Lê Hữu Trí 200716 x 24224
465Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán thi vào lớp 10Lương Mậu Dũng, Lê Mậu Thống200716 x 24172
46654 đề thi môn Toán thi vào lớp 10 Hà Văn Chương, Trần Văn Toàn 200716 x 24160
467Hướng dẫn giải đề thi môn Toán thi vào lớp 10Hà Văn Chương, Trần Văn Toàn 200716 x 24196
468Tổ hợp đề thi ôn tập Ngữ văn THCS ôn thi vào lớp 10Lưu Đức Hạnh, Lưu Tuyết Hiên, Nguyễn Mai Lương…200716 x 24292
469Ôn luyện thi Ngữ văn ôn thi vào lớp 10 Tạ Đức Hiền, Nguyễn Việt Nga,..200716 x 24176
470Tổng ôn tập toán THCS & ôn thi vào lớp 10 Mai Công Mãn, Nguyễn Trọng Dương, Nguyễn Thế Vận,…200716 x 24188
471Những bài văn mẫu lớp 11Lưu Đức Hạnh, Lưu Tuyết Hiên, Nguyễn Mai Lương…200716 x 24196
47237 đề thi môn toán thi vào lớp 10Lê Mậu Thống, Cao Đức Khánh200716 x 24176
473Đề kiểm tra TN môn Toán cuối bậc THPTPhạm Quốc Phong 200716 x 24240
474Bộ đề thi TN khách quan Địa lí 12Nguyễn Đức Vũ 200716 x 24128
475Những bài làm văn tiêu biểu lớp 11Nguyễn Xuân Lạc 200716 x 24142
476Nâng cao các dạng bài tập TN tiếng Anh 9 (Có đáp án)Nguyễn Thanh Trí, Nguyễn Phương Vi200716 x 24128
477Nâng cao các dạng bài tập TN tiếng Anh 8 (Có đáp án)Nguyễn Thanh Trí, Nguyễn Phương Vi200716 x 24146
478Nâng cao các dạng bài tập TN tiếng Anh 7 (Có đáp án)Nguyễn Thanh Trí, Nguyễn Phương Vi200716 x 24112
479Bài tập TN tiếng Anh 9 (Có đáp án)Nguyễn Thanh Trí, Nguyễn Phương Vi200716 x 24120
480Bài tập TN tiếng Anh 8 (Có đáp án)Nguyễn Thanh Trí, Nguyễn Phương Vi200716 x 24144
481Bài tập TN tiếng Anh 7 (Có đáp án)Nguyễn Thanh Trí, Nguyễn Phương Vi200716 x 24104
482Nâng cao bài tập TN tiếng Anh 6 (Có đáp án)Nguyễn Thanh Trí, Nguyễn Phương Vi200716 x 24116
483Lôgic và Toán ứng dụngNguyễn Minh Mẫn200714,5 x 20,5112
484Tuyển chọn 171 bài văn hay 11Lê Thị Mỹ Trinh200716 x 24368
485Tuyển tập các công trình Hội nghị KH&CN Hoá học Hữu cơ (Toàn quốc lần thứ 4)TTTG200719 x 27908
486Tuyển tập 79 bộ đề toán thi vào lớp 10 công lập, trường chuyên, trường điểm Lê Văn Hoạt 200716 x 24192
487Bài tập TN Toán 9 (T2)Lê Mậu Thống, 200716 x 24 
488Bài tập TN Toán 9 (T1)Lê Mậu Thống, 200716 x 24 
489Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, in lần 2 Nguyễn Quang Thuấn 200714,5 x 20,5200
490Toán rời rạc, in lần 7Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành 200719 x 27290
491Tuyển chọn các bài toán TN khách quan (Tổ hợp, xác suất, tích phân và số phức)Nguyễn Văn Nho200716 x 24312
492Đề thi TN môn Toán Lê Mậu Thảo, Lê Mậu Thống 200716 x 24272
493Chuyên đề Hoá học 10 (Cơ bản và nâng cao)Nguyễn Đình Độ 200716 x 24116
494920 câu TN Toán (luyện thi tốt nghiệp PT, CĐ, ĐH)Trần Văn Toán, Phạm An Hoà 200716 x 24252
49530 bộ đề TN khách quan tiếng Anh Cái Ngọc Duy Anh, Nguyễn Thị Diệu Phương 200716 x 24250
496Câu hỏi TN và bài tập Lịch sử 11Nguyễn Thế Hoàn200716 x 24224
497Cách dùng liên từ, mạo từ, chỉ định từ trong tiếng Anh Trần Vĩnh Bảo 200710 x 16202
498Cách dùng tính từ và trạng từ trong tiếng Anh Trần Vĩnh Bảo 200710 x 16202
499Cách dùng danh từ và đại từ trong tiếng Anh Trần Vĩnh Bảo 200710 x 16178
500Cách dùng giới từ trong tiếng Anh Trần Vĩnh Bảo 200710 x 16216
501Phương pháp giải bài tập TN toán Hàm mũ và logaritHuỳnh Công Thái200716 x 24300
502Học toán bằng văn vần, nối bản Nguyễn Thành Huy, Nguyễn Thành Vân 200715 x 23180
503Thơ trữ tình Nguyễn Xuân Hoà200714,5 x 20,5340
504360 động từ bất quy tắc (Cách dùng các thì trong tiếng Anh)Nguyễn Thanh Trí, Nguyễn Phương Vy200714,5 x 20,596
505Phương pháp giải TL&TN nâng cao Toán 6 (Theo chuyên đề)Lê Mậu Thống, Lê Mậu Tứ200716 x 24152
506Phương pháp giải bài tập TN Hình học 11 (Chương trình nâng cao)Nguyễn Ngọc Khoa 200716 x 24192
507Lôgíc mờ và ứng dụng B. Bouchon-Meunier, Hồ Thuần, Đặng Thanh Hà 200716 x 24302
508Hỏi - Đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, nối bản lần 3 Hoàng Trang,200713 x 19 
509Hỏi - Đáp môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, nối bản lần 3 Bùi Kim Đỉnh,200713 x 19 
510Hỏi - Đáp môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, nối bản lần 3 Đỗ Thị Thạch200713 x 19138
511Hỏi - Đáp môn Triết học Mác-Lênin, nối bản lần 3Trần Văn Phòng 200713 x 19144
512Hỏi - Đáp môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin, nối bản lần 3An Như HảI 200713 x 19144
513Giới thiệu đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ khối C - Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí (từ năm 2002 đến năm 2007)Huỳnh Văn Thắng, Trương Ngọc Thơi, Huỳnh Trà 200716 x 24144
514Bộ đề thi TN khách quan Vật lí Mai Trọng ý200716 x 24400
515Phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm Vật lí-T1 Trần Ngọc 200716 x 24320
516Phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm Vật lí-T2 Trần Ngọc 200716 x 24320
517Các chủ đề Hình học 11 (Tự luận và Trắc nghiệm)Võ Giang Giai200716 x 24160
518Các PP giải nhanh BTTN Hoá học Lê Ngọc Sáng200716 x 24212
519Lý thuyết & bài tập TL-TN Sinh học 12 Huỳnh Quốc Thành 200716 x 24264
520Bộ đề kiểm tra TN và TL Lịch sử 11 (cơ bản)Trương Ngọc ThơI 200716 x 24240
521207 đề và bài văn 9 THCSTạ Thanh Sơn 200716 x 24224
522207 đề và bài văn 10 THPTTạ Thanh Sơn 200716 x 24314
523Bộ đề TN&TL Lịch sử 8Tạ Thị Thuý Anh 200716 x 24152
524Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị xúc tác và hấp phụ toàn quốc (lần thứ IV)TTTG2007A4648
525Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu Nguyễn Kim Anh200716 x 24294
526Viết luận tiếng Anh (Essay writing 1)Phạm Đoàn Thuý200717 x 24146
527Lịch sử điện ảnh Kristin Thompson, David Bordwell200721 x 281124
528Lập trình nâng cao trên ngôn ngữ PascalNguyễn Tô Thành200719 x 27284
529Bài tập trắc nghiệm Toán 12Nguyễn Đình Sang, Mai Anh Hùng 200716 x 24244
530700 câu hỏi TN Đại số & Lương giácHuỳnh Công Thái200716 x 24140
531Đề thi mẫu TN môn Toán Lê Mậu Thống 200716 x 24228
532PP giải trắc nghiệm Giải tíchLê Bá Hào 200716 x 24260
533PP giải toán TN - Các vấn đề cơ bản Đại sốTrần Bá Hà 200716 x 24312
5341000 bài tập TN Ngữ văn 10Lê Thị Mỹ Trinh200716 x 24192
53540 năm NC và ĐT ĐH lưu trữ ở VN-Thành tựu và những vấn đề đặt raĐHKHXH&NV200716 x 24276
536Hướng dẫn thực hành tin học ứng dụng 2007-2008 (Autocad 2008 - T1)Nguyễn Cẩn 200716 x 24228
537Hướng dẫn thực hành tin học ứng dụng 2007-2008 (Autocad 2008 - T2)Nguyễn Cẩn 200716 x 24220
538Hướng dẫn thực hành tin học ứng dụng 2007-2008 Word 2007Nguyễn Cẩn 200716 x 24200
539Hướng dẫn thực hành tin học ứng dụng 2007-2008 Adobe Illustrator CS3Nguyễn Cẩn 200716 x 24164
540Hướng dẫn thực hành tin học ứng dụng 2007-2008 Adobe Photoshop CS3Nguyễn Cẩn 200716 x 24156
541Hướng dẫn thực hành tin học ứng dụng 2007-2008 Excel 2007Nguyễn Cẩn 200716 x 24180
54220 bài thực hành luyện ngón bàn phím để sử dụng thành thạoTrí Tuệ200716 x 24112
543PP mới tìm căn bậc hai Trần Công Bình200716 x 24160
544450 BT TN&TL tích phânNguyễn Thanh Vân200716 x 24176
545Học tốt Hoá học 9Võ Đại Mau 200716 x 24304
546360 bài tập TL&TN Lượng giácPhạm Hồng Danh, Trần Minh Quang200716 x 24196
54730 đề kiểm tra TN Sinh họcVõ Văn Chiến, Nguyễn Thị Ngọc Liên  200716 x 24120
548Chuyên đề ứng dụng PP vectơ và toạ độ đề giải một số bài toán sơ cấpVõ Giang Giai200716 x 24144
549Bộ đề TN tiếng Anh (Dùng cho ôn thi tốt nghiệp THPT)Trần Nga, Vũ Thị Lợi200716 x 24112
550Kiến thức cơ bản nâng cao Ngữ văn 9 Mộc Lan, Nguyễn Ngọc Dung, Kim Hảo 200716 x 24216
551Dàn ý chi tiết và những bài văn tiêu biểu lớp 9 Nguyễn Đức Hùng 200716 x 24128
552207 đề và bài văn 6 THCSTạ Thanh Sơn 200716 x 24186
553207 đề và bài văn 7 THCSTạ Thanh Sơn 200716 x 24250
554207 đề và bài văn 8 THCSTạ Thanh Sơn 200716 x 24240
55521 bộ đề thi TN Địa lý Lê Thí, Hồ Quốc Chính  200716 x 24168
556Toán vui rèn trí thông minh (T1)Lê Bích Ngọc, Lê Hồng Đức 200716 x 2496
557Toán vui rèn trí thông minh (T2)Lê Bích Ngọc, Lê Hồng Đức 200716 x 24156
558Đề kiểm tra học kỳ & thi học sinh giỏi tiếng Anh 9 Ngô Thanh Xuân, Ngô Thị Diệu Trang200716 x 24160
559Đề thi TN cơ bản và nâng cao Hoá học (ĐC-VC)Nguyễn Thanh Khuyến 200716 x 24276
560Hướng dẫn trả lời câu hỏi, bài tập Lịch sử 11 (CB)Trương Ngọc ThơI 200716 x 24176
561Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Đại số tổ hợpNguyễn Văn Nhân200716 x 24142
562Bài tập nâng cao Hoá hữu cơ (Chuyên đề các chức HH) Ngô Ngọc An200716 x 24236
563Bài tập nâng cao Hoá vô cơ (Chuyên đề Vận tốc phản ứng, cân bằng HH, áp suất) Ngô Ngọc An200716 x 24120
564Bài tập nâng cao Hoá vô cơ (Chuyên đề Phi Kim) Ngô Ngọc An200716 x 24224
565Bài tập nâng cao Hoá vô cơ (Chuyên đề Kim loại) Ngô Ngọc An200716 x 24180
566Bài tập nồng độ dung dịch& sự điện liNgô Ngọc An200716 x 24168
567Bài tập HiđrocacbonNgô Ngọc An200716 x 24222
568Để học tốt Đại số 10 Lê Hồng Đức 200716 x 24276
569Để học tốt Hình học 10Lê Hồng Đức 200716 x 24244
570Bảo tồn di tích Lịch sử văn hoáTrịnh Thị Minh Đức, Phạm Thu Hương 200714,5 x 20,5216
571824 câu hỏi TN CB-NC Vật lí 12Nguyễn Thành Vân…200716 x 24212
572English practice 6Lê Thị Diễm Tú 200716 x 24192
573Tiểu thuyết VN giai đoạn1930-1945 (Nhìn từ góc độ tự sự học)Nguyễn Thành200714,5 x 20,5232
574Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ (Từ năm 2002 đến năm học 2007 môn Toán)Nguyễn Văn Nho200716 x 24340
575Bài tập TN Hoá học hữu cơ Bùi Xuân Hào, Huỳnh Tấn Vinh 200716 x 24172
576GT Lý luận tôn giáoHoàng Ngọc Vĩnh 200714,5 x 20,5312
577Văn bản pháp quy VN về thư viện Lê Văn Viết200714,5 x 20,5184
578PP giải nhanh các bài toán TN Hoá học Hữu cơCao Thị Thiên An 200716 x 24320
579Giở trang sử Việt Lê Thái Dũng 200714,5 x 20,5198
580GT Du lịch & môi trườngLê Văn Thăng (chủ biên)200716 x 24244
582GT xác suấtNguyễn Văn Quảng200714,5 x 20,5260
5831234 câu hỏi và BT TN điển hình Vật líTrần Ngọc, Trần Hoài Giang200716 x 24352
584Các dạng BT Vật lí 11 TL-TN (Quang Hình học)Hà Văn Chính 200716 x 24184
585Bộ đề thi TN ĐH-CĐ môn Vật líTrần Trọng Hưng 200716 x 24364
586450 BT TN Toán 12 có lời giải và đáp án Bùi Ngọc Anh 200716 x 24252
587Bộ đề kiểm tra TN&TL Lịch sử 6Tạ Thị Thuý Anh 200716 x 24144
588Bộ đề kiểm tra TN&TL Lịch sử 7Tạ Thị Thuý Anh 200716 x 24160
589Tuyển chọn và giải đề thi ĐH-CĐ toàn quốc môn Toán (từ năm 2002 đến năm 2007)Trần Văn Toàn, Võ Hữu Phước200716 x 24148
5901360 câu hỏi lý thuyết và BT TN Sinh học (luyện thi ĐH-CĐ)Huỳnh Quốc Thành 200716 x 24292
591450 BT TN Vật lý (cơ học)Lê Gia Thuận 200716 x 24256
592Bài tập TN Vật lý 10Trần Trọng Hưng 200716 x 24240
593Trí tuệ trang tử, tập 1: Triết lý dưỡng sinhĐỗ Anh Thơ200714,5 x 20,5228
594Bài tập trắc nghiệm Toán 6Ngọc Xuân Quỳnh200714,5 x 20,5128
595Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 9Ngọc Xuân Quỳnh200714,5 x 20,5128
596Phân dạng và PP giải bài tập TL & TN Hoá học chuyên đề HiđrocacbonCao Thị Thiên An 200716 x 24216
597PP giải nhanh các bài toán Vật lí trọng tâm Trần Ngọc, Trần Hoài Giang200716 x 24272
598NN học đối chiếu cú pháp tiếng Anh - tiếng Việt Trần Hữu Mạnh200716 x 24456
599Ngôn ngữ lập trình PascalPhạm Quang Trình, Nguyễn Trọng Hải200716 x 24124
600Hướng dẫn ôn luyện toán 12Dương Đức Kim,200716 x 24 
601Toán học trong hoạt động thư viện - thông tinĐoàn Phan Tân 200714,5 x 20,5320
602Một số thủ pháp cơ bản trong dịch thuật Lê Công Thìn (CB)200714,5 x 20,586
1Phát triển HT hướng đối tượng với ULM 2.0 và C++, l2Nguyễn Văn Ba200816 x 24368
2450 bài tập trắc nghiệm Vật lí (Quang học)Lê Gia Thuận200816 x 24224
3Kiến trúc máy tính, l3Nguyễn Đình Việt200819 x 27280
4Kiến thức cơ bản Hoá học 11Phạm Đức Bình, Lê Thị Tam200816 x 24232
5PP giải nhanh các bài toán Sinh học trọng tâmTrần Dũng Hà200816 x 24256
6PP giải lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Sinh học Huỳnh Quốc Thành200816 x 24232
7Tin học văn phòngĐậu Mạnh Hoàn200816 x 24128
8540 bài tập trắc nghiệm Toán 2Lê Mậu Thống200816 x 24112
9540 bài tập trắc nghiệm Toán 3Lê Mậu Thống200816 x 2488
10Tiến hoá Sinh họcLê Quang Long, Nguyễn Bá Sửu200816 x 24236
11450 bài toán trắc nghiệm Vật lí (Điện xoay chiều)Lê Gia Thuận200816 x 24224
121000 bài toán trắc nghiệm môn ToánPhan Hoàng Ngân200816 x 24296
13Tuyển tập đề thi toán ĐHQG các khối A-B-D đề thi từ năm học 2002-2003 đến năm học 2007-2008Vũ Quốc Anh200814,5 x 20,5444
1420 đề kiểm tra trắc nghiệm Vật lí 11Nguyễn Cảnh Hoè200816 x 24240
15Các chủ đề khảo sát hàm sốVõ Giang Giai, Võ Đình Nguyên200816 x 24232
16200 bài tập nâng cao Hoá học 12Nguyễn Văn Thoại200816 x 24204
17Sổ tay toán học, in L2Nguyễn Cam200810 x 18148
18Chuyên đề bồi dưỡng Hoá học 12 Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Hữu Thạc 200816 x 24208
19Function Spaces in Complex and Clifford AnalysisLe Hung Son, Wlogang Tutschke200816 x 24308
20540 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí lớp 12 Mai Trọng ý200816 x 24208
211234 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm điển hình Sinh họcNguyễn Hải Tiến, Trần Dũng Hà 200816 x 24320
22Bộ đề thi trắc nghiệm môn toán tốt nghiệp THPT, ĐH&CĐLê Bích Ngọc200816 x 24296
23540 bài tập TN toán 4Lê Mậu Thống200816 x 2496
24Bài tập TN Vật lí 12Lê Văn Thông200816 x 24160
25Sổ tay Sinh học 12Lê Nguyên Ngọc 200816 x 24152
2654 đề trắc nghiệm luyện thi tú tài, ĐH, CĐ - HH hữu cơNguyễn Xuân Trường200816 x 24280
27PP giải toán khảo sát hàm sốVõ Đại Mau200816 x 24360
28Hệ thống và ôn tập nhanh kiến thức Hoá học THPTCao Thị Thiên An200816 x 24320
29PP tính trong kỹ thuậtDoãn Tam Hoè200814,5 x 20,5108
30Các PP giải toán ở tiểu học-T1Vũ Dương Thuỵ, Đỗ Trung Hiệu200816 x 2496
31Các PP giải toán ở tiểu học-T2Vũ Dương Thuỵ, Đỗ Trung Hiệu200816 x 24120
32Một số chuyên đề toán THCS-T1Vũ Dương Thuỵ, Nguyễn Ngọc Đạm200816 x 24144
33Đề thi TN cơ bản và nâng cao HH hữu cơNguyễn Thanh Khuyến200816 x 24280
341234 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm điển hình Hoá họcNguyễn Khoa Thị Phượng200816 x 24336
35Ôn thi tốt nghiệp THPT toánLê Mậu Thống, Lê Bá Hào200816 x 24156
36540 bài tập TN toán 5Lê Mậu Thống, Lê Thị Quỳnh Ly200816 x 24112
37PP giải tự luận và TN Hình học 12Huỳnh Công Thái200816 x 24144
38PP giải các dạng toán Hình học - Giải tích 12Nguyễn Văn Nho200816 x 24176
39PP giải toán TL và TN Lượng giác 12Huỳnh Công Thái, Hồ Thành Lợi200816 x 24200
40Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, in L10Đỗ Xuân Lôi200816 x 24308
41Các dạng toán CB&NC Giải tích 12Lê Hải Châu200816 x 24216
41Các dạng toán điển hình phương trình, hệ PT Lượng giácHuỳnh Công Thái200816 x 24256
43Tuyển tập 351 bài toán chọn lọc Hoá học NCQuan Hán Thành200816 x 24216
44Giới thiệu đề thi tuyển sinh vào ĐH-CĐ môn Toán T2Doãn Minh Cường, Phạm Minh Phương200814,5 x 20,5478
45Phân loại và PP giải Đại số - Giải tích 12Lê Mậu Thống, Lê Bá Hào200816 x 24264
46Phân loại và PP giải toán Hình học 12Lê Mậu Thống, Lê Thị Quỳnh Lâm, Lê Hữu Nguyên Chương 200816 x 24240
47Bài tập TN Hoá lớp 8Ngọc Xuân Quỳnh200814,5 x 20,5100
48Bài tập TN Hoá lớp 9Ngọc Xuân Quỳnh200814,5 x 20,5100
49Bài tập TN Vật lí lớp 8Ngọc Xuân Quỳnh200814,5 x 20,5128
50Bài tập TN Vật lí lớp 9Ngọc Xuân Quỳnh200814,5 x 20,5172
51Giới thiệu đề thi tuyển sinh Hoá học thi vào lớp 10Nguyễn Đình Độ200816 x 24208
52Giới thiệu đề thi tuyển sinh Vật lí thi vào lớp 10Trần Nguyên Tường, Trần Thị Thư200816 x 24132
53Tuyển tập 696 bàu toán Đại số chọn lọcNguyễn Đức Đồng200816 x 24336
54Để học tốt Hoá học 8Huỳnh Văn út200816 x 24188
55Bài tập TN Sinh học 12Vy Phương Anh, Ngô Mai Hoà, Nguyễn Hương Trà200816 x 24152
56Tuyển tập các bài toán bất đẳng thức và cực trịVõ Giang Giai200816 x 24208
57GT Vật liệu từLưu Tuấn Tài200814,5 x 20,5376
58800 câu hỏi TN khách quan Hoá học 12Huỳnh Bé200816 x 24364
59Bài tập TN Hoá học vô cơ 12Bùi Xuân Hào,2008  
60Sai lầm thường gặp & các sáng tạo khi giải toán Trần Phương, Nguyễn Đức Tấn200816 x 24368
61Bài tập TN Vật lí 12 NCLê Văn Thông200816 x 24144
62500 bài tập Sinh học 12Vũ Phương Anh200816 x 24200
63Vật liệu từ cấu trúc nanô và điện tử học spinNguyễn Hữu Đức 200816 x 24300
64PP giải tự luận và TN Đại số tổ hợp 12Nguyễn Văn Nho200816 x 24104
65PP giải TL&TN Tích phân 12Nguyễn Văn Nho200816 x 24168
66Bài tập TN & TL Toán 5-T1Vũ Dương Thuỵ, Nguyễn Ngọc Hải200816 x 24100
67PP giải nhanh bài tập TN Hoá học 12-NCLê Ngọc Sáng200816 x 24192
68500 bài tập trắc nghiệm Hoá học 12Leê Thanh Xuân200816 x 24132
69360 bài tập trắc nghiệm Hình học 11 - ban cơ bảnBùi Ngọc Anh200816 x 24316
70Để học tốt Hoá học 9Huỳnh Văn út200816 x 24164
71Toán TL&TN Hình học 12Trần Minh Quang200816 x 24232
72Dạy học nêu vấn đề Lí thuyết và ứng dụngLê Văn Năm200814,5 x 20,5164
73Hướng dẫn giải bài tập Toán 6 - T1Nguyễn Đức Tấn, Tạ Thập, Nguyễn Đức Hoà200816 x 24132
74Hướng dẫn giải bài tập Toán 6 - T2Nguyễn Đức Tấn, Tạ Thập, Nguyễn Đức Hoà200816 x 24132
75Hướng dẫn giải bài tập Toán 7 - T1Nguyễn Đức Tấn, Tạ Thập, Nguyễn Đức Hoà200816 x 24144
76Hướng dẫn giải bài tập Toán 7 - T2Nguyễn Đức Tấn, Tạ Thập, Nguyễn Đức Hoà200816 x 24116
77Hướng dẫn giải bài tập Toán 8 - T1Nguyễn Đức Tấn, Tạ Thập, Nguyễn Đức Hoà200816 x 24184
78Hướng dẫn giải bài tập Toán 9 - T1Nguyễn Đức Tấn, Tạ Thập, Nguyễn Đức Hoà200816 x 24116
79Hướng dẫn giải bài tập Toán 9 - T2Nguyễn Đức Tấn, Tạ Thập, Nguyễn Đức Hoà200816 x 24180
80Ôn luyện và kiểm tra Toán 6-T1Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Đức Hoà200816 x 24182
811160 câu trắc nghiệm phần Hoá học hữu cơTrần Trung Ninh, Phạm Thị Bình 200816 x 24184
82Bồi dưỡng năng lực tự học vật lí 7Đặng Đức Trung, Nguyễn Đức Tấn, Vũ Minh Nghĩa200816 x 24202
83Bài tập TN Hình học 12Nguyễn Cam200816 x 24136
84Giải bài tập Toán 6 - T1Lê Nhứt200816 x 24152
85Giải bài tập Toán 6 - T2Lê Nhứt200816 x 24116
86Giải bài tập Toán 7 - T1Lê Nhứt200816 x 24176
87Giải bài tập Toán 7 - T2Lê Nhứt200816 x 24128
88Giải Đại số Hình học 8 - Q1Lê Nhứt, Huỳnh Định Tường200816 x 24224
89Giải bài tập Toán 9 - Q1Lê Nhứt, Huỳnh Định Tường200816 x 24144
90Giải Đại số Hình học 9 - Q2Lê Nhứt, Huỳnh Định Tường200816 x 24228
91Phân tích số liệu trong ghi nhận bức xạ Lê Hồng Khiêm200814,5 x 20,5320
921000 câu hỏi trắc nghiệm vật lí 12Nguyễn Thân Hải, Mai Huy200816 x 24284
93PP giải nhanh các bài toán Hoá học trọng tâmNguyễn Khoa Thị Phượng200816 x 24352
94860 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản - nâng cao Vật lí 12Nguyễn Văn Thành 200816 x 24228
95Trắc nghiệm Vật lí - cơ họcLê Gia Thuận200816 x 24248
96PP chọn lọc giải toán hàm số mũ và lôgaritNgô Viết Diễn 200816 x 24200
97PP giải nhanh tự luận và trắc nghiệm Hình học trọng tâm 12Lê Mậu Thống, Lê Bá Hào200816 x 24216
98Chuyên đề khảo sát hàm số TL&TN 12Võ Hữu Phước, Quảng Đại Đạt200816 x 24184
99Tuyển tập 500 bài toán Hình học không gian chọn lọcNguyễn Đức Đồng200816 x 24384
10015 bộ đề thi trắc nghiệm Vật lí 12Mai Trọng ý200816 x 24240
101Học và ôn tập toán Hình học 12Lê Bích Ngọc200816 x 24256
102Học và ôn tập toán Giải tích 12 - Q1Lê Bích Ngọc200816 x 24264
103PP giải nhanh toán TL&TN Giải tích trọng tâm 12Trần Văn Toàn 200816 x 24160
104PP giải bài tập TN toán Hình học Giải tích không gianHuỳnh Công Thái200816 x 24168
105Trắc nghiệm Vật lí Điện xoay chiều Lê Gia Thuận, Hồng Liên200816 x 24176
106Cơ sở lí thuyết và 300 câu hỏi trắc nghiệm phép biến hình và Hình học không gian 11Nguyễn Thành Dũng, Phạm Thị Thục Oanh200816 x 24128
107Học và ôn tập toán Giải tích 12 - Q2Lê Bích Ngọc200816 x 24200
108Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12Nguyễn Cam200816 x 24168
109Giải Đại số Hình học 8 - Q2Lê Nhứt, Huỳnh Định Tường200816 x 24220
110Giúp học tốt Hoá học 12Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Hữu Thạc 200816 x 24264
111Ôn luyện bài tập tốt nghiệp THPT Sinh họcLê Đình Trung, Trịnh Nguyên Giao 200816 x 24248
112Luyện giải nhanh các câu hỏi lí thuyết & bàin tập trắc nghiệm Hoá họcNguyễn Phước Hoà Tân200816 x 24208
113Luyện tập thi trắc nghiệm Hoá học Huỳnh Bé200816 x 24188
114Giải toán tự luận và TN Dao động & Sóng cơ học Lê Văn Thông200816 x 24200
115Giải toán tự luận và TN  Điện xoay chiềuLê Văn Thông200816 x 24176
116PP giải lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Sinh học Huỳnh Quốc Thành200816 x 24224
118Phân loại và PP giải nhanh TL&TN Giải tích trọng tâm 12Lê Mậu Thống, Lê Bá Hào, Lê Thị Quỳnh Lâm, Lê Mậu Tứ200816 x 24256
119Giải bằng nhiều cách Vật lí 11Nguyễn Cảnh Hoè200816 x 24212
120Để học tốt Sinh học 12Vũ Phương Anh200816 x 24272
121595 bài tập giải tích 12 Phạm Trọng Thư 200816 x 24228
122Để học tốt Hoá học 12 Lê Thanh Xuân200816 x 24180
123Bài tập trắc nghiệm Toán 7Ngọc Xuân Quỳnh200814,5 x 20,5132
124Bài tập trắc nghiệm Toán 8Ngọc Xuân Quỳnh200814,5 x 20,5140
125Tự luận & trắc nghiệm Hình học Giải tích 12Võ Hữu Phước, Quảng Đại Đạt200816 x 24204
126PP giải các dạng bài tập tin học 12Đậu Mạnh Hoàn200816 x 24260
127Học toán bằng văn vầnNguyễn Thành Huy, Nguyễn Thành Vân200815 x 23212
128Giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hoá họcHuỳnh Văn út200816 x 24116
129Phân loại và PP giải các dạng bài tập Sinh học 12Nguyễn Hải Tiến, Trần Dũng Hà 200816 x 24304
130Tin học đại cương Đỗ Quang Vinh200816 x 24444
131Các dạng toán & PP giải Hình học Giải tích 12Trần Đình Thì200816 x 24336
132Học tốt Vật lí 12 (CT Chuẩn)Vũ Thị Minh Phát, Châu Văn Tạo, Nguyễn Đăng Khoa200816 x 24276
133Các dạng bài tập và PP giải TN-TL Hình học 12 (NC)Nguyễn Văn Lộc 200816 x 24208
134Bài tập TL&TN môn Toán THPT Giải tích 12 (Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và lôgarit)Lê Hồng Đức, Lê Bích Ngọc200816 x 24256
135Bài tập tự luận và TN môn Toán THPT Giải tích 12 (ứng dụng...hàm số)Lê Hồng Đức, Lê Bích Ngọc200816 x 24256
136Bài tập TL&TN môn Toán THPT Giải tích 12 (Tích phân và ứng dụng)Lê Hồng Đức, Lê Bích Ngọc200816 x 24228
137Ôn thi vào lớp 10 môn ToánNguyễn Đức Trí200816 x 24192
138Phân loại và PP giải bài tập Vật lí lớp 12Mai Trọng ý200816 x 24312
139Phân loại và PP giải bài tập Vật lí 12Trần Ngọc200816 x 24288
140Phân loại và PP giải toán Giải tích 12Trần Bá Hà200816 x 24304
141Ôn tập và luyện thi vào 10 môn Vật líLê Thị Thu Hà, Vũ Thuý Hằng, Nguyễn Tiến Dũng200816 x 24280
142Hướng dẫn giải bài tập Hoá học 12 (CB)Trần Trung Ninh, Lê Thị Dạ Thảo200816 x 24112
143Hỏi đáp và cách làm một số thí nghiệm khoa học 4Phạm Đình Cương, Nguyễn Thị Huỳnh Liều200816 x 24118
144Dạy và học Sinh học 12 bằng câu hỏi TN khách quan (NC)Vũ Đức Lưu200816 x 24286
145Sổ tay Toán-Lí-Hoá THPTLê Đình Châu, Trần Văn Dũng200810 x 15108
146Ôn tập và kiểm tra Vật lí 9Nguyễn Thanh Hải, Lê Thị Thu Hà200816 x 24144
147PP tính tích phânTrần Đức Huyên200816 x 24192
14820 bộ đề TN Sinh học 12Huỳnh Quốc Thành200816 x 24176
149Giải toán Đạo hàm và khảo sát hàm sốNguyễn Cam200816 x 24272
150Câu hỏi lý thuyết và bài tập TN Sinh họcHuỳnh Quốc Thành200816 x 24288
151Tuyển tập 405 bài tập Toán 7Nguyễn Đức Tấn, Phan Hoàng Ngân, Đỗ Quang Thanh200816 x 24184
152Bài tập TN Toán 7Nguyễn Đức Tấn...200816 x 24204
153Ôn luyện và kiểm tra Sinh học 9Trịnh Nguyên Giao, Nguyễn Văn Khánh200816 x 24140
154Thực hành một số PP chế tạo Vật liệuNguyễn Năng Định200816 x 24160
155Phân dạng và PP giải bài tập Hoá học 12 - Phần Hữu cơCao Thị Thiên An200816 x 24280
156Bộ đề thi TN Hoá học (Luyện thi 12 - CĐ-ĐH)Bùi Xuân Hào,200816 x 24 
157Học tốt Vật lí 12 (NC)Vũ Thị Minh Phát, Châu Văn Tạo, Nguyễn Hoàng Hưng200816 x 24 
158Vở bài tập NC Toán 5 - T2Nguyễn Tường Khôi200816 x 24 
159Các bài toán CB&NC Hình học 5Nguyễn Đức Tấn, Trần Thị Kim Cương200816 x 24 
160Chuyên đề số đo thời gian và toán chuyển động đều 5Nguyễn Đức Tấn, Trần Thị Kim Cương200816 x 24 
161Giúp em học giỏi Toán 5Nguyễn Đức Tấn, Trần Thị Kim Cương200816 x 24 
162Vui học toán 5 thú vị từ các que diêmNguyễn Đức Tấn 200816 x 24 
163Chuyên đề số thập phân 5Nguyễn Đức Tấn, Trần Thị Kim Cương200816 x 24 
164Ôn luyện và kiểm tra Toán 4-T2Nguyễn Đức Tấn, Trần Thị Kim Cương200816 x 24 
165Tuyển chọn 405 Toán 5Nguyễn Đức Tấn, Phan Hoàng Ngân200816 x 24 
166Kiến thức cơ bản Toán 7Đặng Phương Trang200816 x 24 
167Luyện tập toán cơ bản và nâng cao toán 4 - T1Trần Thị Kim Cương, Đỗ Trung Kiên200816 x 24 
168Vở bài tập NC Toán 5 - T1Nguyễn Tường Khôi200816 x 24136
169Học tốt tin học dành cho THCS - Q1Trần Doãn Vinh, Trương Thị Thu Hà200816 x 24 
170Hướng dẫn giải nhanh bài tập Hóa học - T1Cao Cự Giác200814,5 x 20,5364
1711320 câu trắc nghiệm Hóa học 12 (Chương trình NC)Nguyễn Xuân Trường200816 x 24 
172Dạy và học Sinh học 12 bằng câu hỏi TN khách quan (CT Chuẩn)Vũ Đức Lưu200816 x 24 
173PP giải bài tập TL&TN Hóa học 9 thi vào lớp 10Lê Thanh Hải200816 x 24228
174Phân dạng và PP giải toán tổ hợp và xác suấtLê Hoành Phò200816 x 24240
175Phân dạng & PP giải toán TL-TN Hình học 12Trần Thị Vân Anh, Lâm Hồng Liên200816 x 24324
1762008 trắc nghiệm Sinh học 12 (NC)Bùi Phúc Trạch200816 x 24 
177Kiến thức CB Sinh học 12Huỳnh Quốc Thành200816 x 24232
178PP giải nhanh các bài toán TN Hóa học trọng tâmNguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Thoại, Trần Ngọc Thắng200816 x 24260
179Toán học cơ bản áp dụng cho Vật lý THPTTrần Văn Dũng200816 x 24248
180450 bài tập trắc nghiệm Vật lí (Sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân NT)Lê Gia Thuận200816 x 24148
181Các dạng toán cơ bản Giải tích 12Nguyễn Ngọc Khoa200816 x 24280
182Cơ sở lí thuyết và 500 câu hỏi trắc nghiệm giáo khoa Vật lí 12Nguyễn Thanh Hải200816 x 24208
183Học tốt Hóa 8Trần Trung Ninh, Nguyễn T.Kim Thành, Phạm T.Bình200816 x 24 
184Ôn luyện và kiểm tra Hóa 9Trần Trung Ninh, Vũ Thị Lan, Bùi T. Hạnh200816 x 24150
185Bài tập TN khách quan Hóa 10Nguyễn Phú Tuấn, Trần Trung Ninh200816 x 24128
186Học tốt Hóa học 10Nguyễn T Kim Bình, Phạm Thị Bình200816 x 24140
187Sinh học 10 NCTrịnh Nguyên Giao, Nguyễn Văn Khánh200816 x 24127
1881250 câu hỏi&bài tập TN khách quan toán 10(CTC-NC)Nguyễn Văn Lộc 200816 x 24 
189Bài tập công nghệ nông, lâm, ngư nghiệp tạo doanh nghiệp 10Nguyễn Khánh Huyền200816 x 24120
190Phân dạng và PP giải Toán TL-TN Giải tích 12 - T2Trần Thị Vân Anh, Lâm Hồng Liên200816 x 24 
191Bài tập TN&TL Toán 3- T1Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Hải200817 x 24100
192Phân loại & PP giải toán Tích phânLê Thị Hương, Nguyễn Kiếm, Hồ Xuân Thắng200816 x 24312
193PP giải các câu hỏi khó thường gặp trong đề thi tuyển sinh ĐH môn ToánNguyễn Văn Nho, Lê Bảy200816 x 24228
194Phân loại & hướng dẫn giải bài tập TN Hóa hữu cơPhạm Đức Bình200816 x 24176
195Phân dạng và PP giải toán số phức Lê Hoành Phò200816 x 24244
196Phân loại & hướng dẫn giải bài tập TN Hóa hữu cơPhạm Đức Bình200816 x 24232
197Tuyển tập các bài toán chọn lọc Đại số & Giải tích 12Đỗ Thanh Sơn200816 x 24216
198Giải bài tập TL&TN Giải tích 12Nguyễn Văn Vĩnh, Tăng Minh Dũng200816 x 24112
199Đề kiểm tra TN Vật lí 12Mai Lễ, Nguyễn Xuân Khoái200816 x 24212
200Giải bài tập Hình học 12 (CTC)Nguyễn Văn Lộc 200816 x 24104
201Giải bài tập Giải tích 12 (NC)Nguyễn Văn Lộc 200816 x 24246
202Ôn tập nhanh thi TN Hóa họcQuan Hán Thành200816 x 24215
2032000 câu hỏi TN Sinh học 12Huỳnh Quốc Thành200816 x 24264
204Bài tập TN và TL Toán 4-T1Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Hải200817 x 2492
205Giải bài tập Hóa học 11 NCHoàng Tấn Ngọc, Lê Đình Nguyên200816 x 24242
206Bồi dưỡng Giải tích 12Phạm Quốc Phong200816 x 24256
207Phân loại và hướng dẫn giải bài tập Đại số & Giải tích 11 (CB)Huỳnh Công Thái200816 x 24178
208PP giải Toán TL và TN Đại số và Giải tích 11Hà Văn Chương200816 x 24336
209Giúp em học giỏi Sinh học 9Lâm Chí Toàn200816 x 24194
210Các chuyên đề ứng dụng đạo hàm trong PT, bất PT, hệ bất PT Đại số-Lượng giácHuỳnh Công Thái200816 x 24314
211Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 10 NCHoàng Tấn Ngọc, Lê Đình Nguyên200816 x 24208
212Dùng Hình học giải tích để giải PT, bất PT, hệ bất PT, bất đẳng thức...Trần Đình Thì200816 x 24160
213Các chuyên đề Đại số NCHuỳnh Công Thái, Đậu Thế Cấp200816 x 24359
214Giải bài tập Giải tích 12 (Chuẩn)Nguyễn Văn Lộc 200816 x 24104
215Bài tập TN & TL Toán 2 - T2Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Hải200817 x 2476
216Phân dạng và PP giải bài tập TL&TN Giải tích 12 - T1Lâm T Hồng Liên, Trần Thị Vân Anh200816 x 24288
217Bài tập TN ngữ văn 11Phạm Minh Diệu200816 x 24202
218PP giải các dạng toán TL&TN Đại số 12Nguyễn Văn Nho, Nguyễn Văn Thổ200816 x 24288
21940 đề kiểm tra TN Toán 12Lê Hồng Đức200816 x 24228
220Hình Giải tích trong không gian 12Lê Hồng Đức, Lê Bích Ngọc200816 x 24220
221Luyện tập toán cơ bản và nâng cao toán 4 - T2Trần Thị Kim Cương, Đỗ Trung Kiên200816 x 24137
222GT Kỹ nghệ phần mềmNguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Việt Hà200816 x 24272
223Bài tập TN & TL Toán 2 - T1Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Hải200817 x 2492
224Bài tập TN & TL Toán 5 - T2Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Hải200817 x 24108
225Bài tập Hình học 11Hà Văn Chương200816 x 24240
226Hướng dẫ giải nhanh bài tập Hóa học - T2Cao Cự Giác200814,5 x 20,5286
227Học tốt Toán 5 Nguyễn Đức Tấn200816 x 24156
22845 bộ đề bài tập TN Toán 5Nguyễn Đức Tấn200816 x 24228
229Hướng dẫn giải bài tập Hóa 11 NCTrần Trung Ninh, Đinh Thị Nga, Đinh T Hồng Nhung200816 x 24218
230Câu hỏi TN Sinh học 11Nguyễn Viết Nhân200816 x 24264
231Giải bài tập Toán 6 - T1Lê Nhứt 200816 x 24152
232Giải bài tập Toán 6 - T2Lê Nhứt 200816 x 24116
233Giải bài tập Toán 7 - T1Lê Nhứt 200816 x 24176
234Giải bài tập Toán 7 - T2Lê Nhứt 200816 x 24128
235Giải Đại số Hình học 8-Q1Lê Nhứt, Huỳnh Định Tường200816 x 24224
236Giải Đại số Hình học 9-Q1Lê Nhứt, Huỳnh Định Tường200816 x 24144
237Giải Đại số Hình học 9-Q2Lê Nhứt, Huỳnh Định Tường200816 x 24228
238Giải Đại số Hình học 8-Q2Lê Nhứt, Huỳnh Định Tường200816 x 24220
239Học tốt Sinh học 6Lê Tuấn Ngọc 200816 x 24118
240Bài tập TN&TL Toán 3- T2Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Hải200817 x 24100
241Bài tập TN&TL Toán 4- T2Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Hải200817 x 2484
242300 bài toán khảo sát hàm sốHà Văn Chương200816 x 24328
24325 bộ đề trắc nghiệm Sinh họcHuỳnh Quốc Thành200816 x 24192
244Các dạng câu hỏi & bài tập TN Sinh họcLê Thị Kim Dung200816 x 24216
245Giới thiệu các đề toán TN12Võ Giang Giai, Lê Hữu Nhân, Phan Vũ Minh Hiền200816 x 24120
246Kiến thức CB & NC Hình học 12Nguyễn Thị Hường200816 x 24272
247Các dạng toán điển hình Giải tích tổ hợpHuỳnh Công Thái200816 x 24216
248PP khảo sát hàm sốTrần Đức Huyên200816 x 24272
249PP giải toán Đại số tổ hợpVõ Giang Giai200816 x 24160
250Tuyển tập 599 bài toán Lượng giác chọn lọcNguyễn Đức Đồng200816 x 24368
251Tuyển tập 540 bài toán khảo sát hàm số chọn lọcNguyễn Đức Đồng200816 x 24384
252PP trắc nghiệm Hình học Giải tíchNguyễn Mộng Hy, Đậu Thế Cấp200816 x 24248
253PP trắc nghiệm các hình thức tổ hợp Nguyễn Đức Đồng, Trần Huyên, Nguyễn Văn Vĩnh200816 x 24184
254PP trắc nghiệm đạo hàm và đồ thịNguyễn Đức Đồng, Trần Huyên, Nguyễn Văn Vĩnh200816 x 24384
255PP trắc nghiệm khảo sát hàm sốNguyễn Đức Đồng, Trần Huyên, Nguyễn Văn Vĩnh200816 x 24312
256Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12 Phạm Đoan Trinh, Võ Quốc Đạt200816 x 24240
25725 đề kiểm tra TN Hóa học 12Phạm Đoan Trinh, Võ Quốc Đạt200816 x 24231
258Bồi dưỡng đại số & giải tích 12Nguyễn Quang Thái, Trần Minh Đức 200816 x 24233
259Các bài toán mạch điện xoay chiều không phân nhánh Trần Văn Dũng200816 x 24288
260Tuyển tập các bài toán Vật lí sơ cấp - T3Vũ Thanh Khiết200816 x 24424
261PP giải bài tập Hóa học Hữu cơ 12Nguyễn Thị Khoa Phượng200816 x 24264
262Tuyển chọn và phân dạng 500 bài tập cơ bản và nâng cao Toán 12 - T2 Hình họcNguyễn Văn Lộc 200816 x 24220
263360 câu hỏi TN Vật lí 6Vũ Thị Phát Minh200816 x 24130
264360 câu hỏi TN Vật lí 9Vũ Thị Phát Minh200816 x 24200
265Hướng dẫn giải bài tập Hình học 10 NCNguyễn Văn Lộc, Trần Quang Tài, Mai Xuân Đồng200816 x 24154
266Giải nhanh bài tập TN Hóa vô cơ - NCLê Ngọc Sáng200816 x 24 
267Giải bài tập TL&TN Hình học 12Nguyễn Văn Vĩnh, Tăng Minh Dũng200816 x 24112
268Kiến thức cơ bản Hóa học 12Phạm Đức Bình, Lê Thị Tam200816 x 24204
269Cơ sở lí thuyết và 500 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12Võ Văn Chiến 200816 x 24144
270PP giải toán Hình giải tích 12Nguyễn Đức Đồng200816 x 24240
271Lượng giác căn bảnVõ Giang Giai 200816 x 24184
272Học tốt Hóa học 12-NCTrần Trung Ninh200816 x 24208
273Phân dạng và tuyển chọn 405 bài tập TL&TN Toán 12- CT ChuẩnNguyễn Văn Lộc200816 x 24288
274500 bài toán chọn lọc lớp 12Ngô Long Hậu 200816 x 24368
275535 câu hỏi và bài tập TN Vật lí 12 Huỳnh Thanh Đông 200816 x 24238
276Ôn luyện bằng PP trắc nghiệm Vật lí 12Ngô Thế Huân 200816 x 24260
277444 bài tập TL&TN Giải tích 12Nguyễn Quang Thái200816 x 24204
278Bồi dưỡng Hình học 12 Nguyễn Quang Thái200816 x 24196
279Toán NC lớp 4 - T1Nguyễn Đức Tấn, Trần Thị Kim Cương200816 x 24144
280Tuyển chọn 405 bài tập Toán 4Nguyễn Đức Tấn...200816 x 24134
281GT Chương trình dịch Phạm Hồng Nguyên 200816 x 24416
282Tuyển chọn câu hỏi và bài tập di truyền Lê Đình Trung, Trịnh Nguyên Giao 200816 x 24320
283Thử sức qua hơn 500 bài toánNguyễn Ngọc Khoa200816 x 24256
284PP giải toán Hóa học 12Ngô Ngọc An200816 x 24272
285PP giải toán Hình giải tích trong không gianTrần Đức Huyên200816 x 24160
286Hướng dẫn giải bài tập TN Vật lí-Cơ học-Điện xoay chiềuLê Gia Thuận 200816 x 24368
2871111 câu hỏi TN Sinh học Trịnh Nguyên Giao, Lê Đình Trung200816 x 24192
288PP giải toán Lượng giác Nguyễn Đức Đồng, Lê Hoàn Hóa, ...200816 x 24248
289Thiết kế bài giảng Sinh học 12Nguyễn Hải Tiến, Huỳnh Thị ánh Ngọc, Mai Thị Hà 200816 x 24264
290Các dạng toán và PP giải Giải tích 12Trần Đình Thì 200816 x 24320
291Phân dạng và PP giải bài tập Hóa học 12-Đại cương-vô cơCao Thị Thiên An200816 x 24296
292Giải bài tập Giải tích 12 - NCNguyễn Văn Lộc 200816 x 24246
293Thiết kế bài giảng Vật lí 12Trần Ngọc 200816 x 24264
294Thiết kế BG Hóa học 12Từ Sỹ Chương200816 x 24272
295450 bài tập TN Hình học Bùi Ngọc Anh200816 x 24200
296450 bài tập TN Giải tíchBùi Ngọc Anh200816 x 24192
297450 bài tập TN Đại số-Lượng giácBùi Ngọc Anh200816 x 24224
298Ôn luyện nhanh lý thuyết luyện kỹ năng giải toán Hoá học 12 - T1: Vô cơHuỳnh Văn út200816 x 24244
299545 câu hỏi TN Quang học và Vật lí hạt nhânHà Văn Chính 200816 x 24192
300Bồi dưỡng kĩ năng TN Vật lí 12 - Quang Hình họcLê Văn Thông200816 x 24200
301Bồi dưỡng kĩ năng TN Vật lí 12 - Quang lí-Vật lí hạt nhânLê Văn Thông200816 x 24212
302Học tốt Hóa học 8Võ Đại Mau200816 x 24160
303Học tốt Vật lí 12Nguyễn Phú Đồng200816 x 24188
304450 bài toán TN&TL Hình học giải tíchTrần Minh Quang200816 x 24264
305Các dạng bài tập TN Sinh học -1151 câu hỏi và bài tậpLê Thị Kim Dung, Nguyễn Lê Phương Thảo200816 x 24216
306360 bài tập TN-TL Lượng giácPhạm Hồng Danh, Trần Minh Quang200816 x 24196
307PP giải toán Lượng giác Nguyễn Cam200816 x 24320
308670 câu hỏi TN khách quan bài tập và lí thuyết Vật lí 12Trần Văn Dũng200816 x 24284
309585 câu hỏi TN Vật lí 12Trần Thọ Quyết200816 x 24184
310360 câu hỏi và bài tập đại số TL-TNTrần Minh Quang200816 x 24176
311Câu hỏi TN Vật lí 12Trần Công Phong, Nguyễn Thanh Hải200816 x 24272
312Tuyển tập các bài toán Vật lí sơ cấp TL&TN - T1Vũ Thanh Khiết200816 x 24452
313Tuyển tập các bài toán Vật lí sơ cấp TL&TN - T2Vũ Thanh Khiết200816 x 24400
314Các dạng bài tập và PP giải TN-TL Giải tích 12 Nguyễn Văn Lộc 200816 x 24236
315Phân loại & PP giải toán khảo sát hàm sốLê Thị Hương, Nguyễn Kiếm, Hồ Xuân Thắng200816 x 24288
316Các dạng bài tập trắc nghiệm Hoá học lớp 12 Ngô Ngọc An200816 x 24184
317Toán kinh tế Trần Xuân Sinh 200816 x 24180
318Giải bài tập Hình học 12 (CTC)Nguyễn Văn Lộc (Cb)200816 x 24104
319Giải bài tập Giải tích 12 (CTC)Nguyễn Văn Lộc (Cb)200816 x 24104
320Tìm tòi các lời giải khác nhau của bài toán Hình học 10 như thế nào  Nguyễn Văn Lộc, Trần Quang Tài, Lê Kim Chung, Nguyễn Hữu Thận200816 x 24180
321Tìm tòi các lời giải khác nhau của bài toán Hình học 10 như thế nào - CT Chuẩn & NC  Nguyễn Văn Lộc, Trần Quang Tài, Mai Xuân Đồng, Lê Ngọc Hải, Trần Minh Lâm200816 x 24196
322Học tốt Đại số 10 - C&NCTrần Văn Hạo, Trần Đức Huyên, Nguyễn Duy Hiếu, 200816 x 24220
323Học tốt Hình học 10 - C&NCTrần Văn Hạo, Trần Đức Huyên, Nguyễn Mộng Hy, Nguyễn Văn Đoành200816 x 24125
324Toán bồi dưỡng và NC Đại số 10Nguyễn Viết Đông, Phạm Hoàng200816 x 24240
325Toán bồi dưỡng và NC Hình học 10Nguyễn Viết Đông, Phạm Hoàng200816 x 24216
326Các chuyên đề toán THPT Hình học 10Nguyễn Văn Lộc, Hàn Minh Toàn, Nguyễn Văn Hoàng, Bùi Hữu Đức200816 x 24148
327Ôn luyện và kiểm tra Hoá học 10 - Cơ sở & NCTrần Trung Ninh, Nguyễn T.Kim Thành, Phạm Ngọc Sơn 200816 x 24208
328Bài tập chọn lọc Hoá học 10 - C & NCNguyễn Xuân Trường, Trần Trung Ninh, Lê Hải Đăng, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn200816 x 24175
329Phân loại và PP giải Hoá học 10 CB&NCTrần Trung Ninh, Nguyễn Phi Hùng, Phạm Ngọc Sơn200816 x 24164
330Phương pháp giải bài tập Vật lí 10 - CT ChuẩnVũ Thị Phát Minh, Châu Văn Tạo, Nguyễn Hoàng Hưng, Hoàng Thị Thu200816 x 24184
331Phương pháp giải bài tập Vật lí 10 - NCVũ Thị Phát Minh, Châu Văn Tạo, Nguyễn Hoàng Hưng, Hoàng Thị Thu200816 x 24212
332270 bài tập Vật lí 10Vũ Thị Phát Minh, Châu Văn Tạo, Nguyễn Hoàng Hưng, Hoàng Thị Thu200816 x 24296
333Để học tốt Sinh học 10Trịnh Nguyên Giao200816 x 24116
334Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 10 - NCLê Tuấn Ngọc 200816 x 24112
335Ôn luyện và kiểm tra Sinh học 10 - CB&NCNguyễn Văn Khánh200816 x 24131
336Thiết kế bài giảng Hình học 12 - CT ChuẩnTrần Anh Ngọc 200816 x 24132
337Thiết kế bài giảng Tin học 12Lê Thuỷ Thạch 200816 x 24208
338Thiết kế bài giảng Giải tích 12 - CT ChuẩnTrần Anh Ngọc 200816 x 24168
339Ôn luyện nhanh lý thuyết luyện kỹ năng giải toán Hoá học 12 - T2: Hữu cơHuỳnh Văn út200816 x 24144
340Thiết kế bài giảng Giải tích 12 - NCHoàng Danh Tài 200816 x 24224
341Hướng dẫn học & chuẩn bị cho các kì thi quốc gia môn Vật líNguyễn Kim Nghĩa 200816 x 24352
342Để học tốt Toán 12Ngô Long Hậu 200816 x 24368
343Chuyên đề giải toán PP tọa độ trong không gian Hình học 12  Nguyễn Quang Thái, Trần Minh Đức 200816 x 24160
344PP giải nhanh các bài toán TN trọng tâm môn Toán 12Lê Đình Ngọc, Lê Bích Ngọc 200816 x 24292
34540 đề kiểm tra TN&TL Toán 7Lê Đình Ngọc, Lê Bích Ngọc 200816 x 24172
34640 đề kiểm tra TN&TL Toán 8Lê Đình Ngọc, Lê Bích Ngọc 200816 x 24194
34740 đề kiểm tra TN&TL Toán 9Lê Đình Ngọc, Lê Bích Ngọc 200816 x 24200
348Bài tập TN Toán 1Nguyễn T. Mý Duyên, Nguyễn Thị Bích200816 x 2496
349Bài tập TN Toán 2Nguyễn T. Mý Duyên, Nguyễn Thị Bích200816 x 24100
350Bài tập TN Toán 3Nguyễn T. Mý Duyên, Nguyễn Thị Bích200816 x 24120
351500 bài toán CB và mở rộngDương Đức Kim, Đỗ Duy Đồng 200816 x 24282
352Hoá học nâng cao 12Ngô Ngọc An200816 x 24288
35340 đề kiểm tra TN&TL Toán 6Lê Hồng Đức200816 x 24180
354Giải bài tập TN Hoá học CB & NC 12Nguyễn Thanh Khuyến200816 x 24248
355Thể loại & PP giải Hoá học Hữu cơ 12Dương Hoàng Giang200816 x 24304
356Hỏi đáp và cách làm một số thí nghiệm khoa học 5Phạm Đình Cương, Nguyễn Thị Huỳnh Liều200819 x 27100
357Bài tập Giải tích 12Trần Minh Quang200816 x 24192
358Bài tập TL&TN Hình học 12Hà Văn Chương200816 x 24184
359Các dạng bài tập và PP giải Vật lí 12Lê Thế An…200816 x 24264
360Thiết kế bài giảng Hình học 12 - CT Nâng caoĐặng Xuân Hào, Lê Anh Cường 200816 x 24176
361Ôn thi ĐH môn Vật lí TL&TNTrần Trọng Hưng200816 x 24384
362Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn ToánHà Nghĩa Anh,…200816 x 24200
363477 bài TL&TN Khảo sát hàm sốNguyễn Thanh Vân,…200816 x 24256
364Ôn tập & đề kiểm tra Hoá học 10Ngô Ngọc An200816 x 24144
36540 đề kiểm tra TN Toán 10 Lê Hồng Đức (CB) 200816 x 24184
366Tuyển chọn 500 bài toán Đại sốHà Văn Chương200816 x 24272
367Bộ đề thi tuyển sinh ĐH&CĐ môn Toán Lê Hoồng Đức,…200816 x 24304
368Ôn thi ĐH môn Vật lí (Dao động & sóng cơ học…)Trần Trọng Hưng200816 x 24280
369Lý thuyết và bài tập Sinh họcHuỳnh Quốc Thành200816 x 24216
370Giải bài tập Giải tích 12 NCNguyễn Anh Trường,…200816 x 24320
371Học tốt Hoá học 12 - CT chuẩnTrần Trung Ninh (CB)200816 x 24168
372Bài tập TL-TN Giải tích 12Hà Văn Chương200816 x 24272
373Chuẩn bị kiến thức giải bài tập TN Vật lí 12Lê Gia Thuận200816 x 24280
374Các chuyên đề toán THPT Hình học 12 Nguyễn Văn Lộc 200816 x 24244
375Hướng dẫn trả lời các dạng bài tập TN Vật lí 12 Nguyễn Phú Đồng200816 x 24312
376Học tốt tin học 12Trần Doãn Vinh200816 x 24124
37745 bộ đề bài tập TN Toán 2Nguyễn Đức Tấn,…200816 x 24184
378500 câu TN Sinh học Võ Văn Chiến 200816 x 24208
379500 câu TN Hoá học Nguyễn Phước Hoà Tân200816 x 24208
380Hoá học CB & NC lớp 12 Ngô Ngọc An200816 x 24208
381Vật lí 12 những bài tập hay và điển hìnhNguyễn Cảnh Hoè200816 x 24344
382Kiến thức CB& hướng dẫn giải bài tập Vật lí 12 - NCMai Trọng ý200816 x 24232
383PP giải các dạng toán Giải tích 12Bùi Xuân Tùng,…200816 x 24160
384Bài tập NC Hoá vô cơ chuyên đề Kim loại Ngô Ngọc An200816 x 24176
385Bộ đề mẫu môn Toán Trương Văn Điềm 200816 x 24208
386PP & bài tập khảo sát hàm sốNguyễn Thanh Vân,…200816 x 24224
387555 bai tập Vật lí sơ cấp chọn lọc - tập 1Trần Văn Dũng200816 x 24320
388555 bai tập Vật lí sơ cấp chọn lọc - tập 2Trần Văn Dũng200816 x 24376
389Bài tập NC Hoá hữu cơ chuyên đề các chức HHNgô Ngọc An200816 x 24240
390PP toạ độ trong mặt phẳng Phạm Trọng Thư 200816 x 24192
391Bộ đề TN ôn - luyện thi tốt nghiệp THPT môn Hoá học Phạm Hồng Bắc,…200816 x 24200
392Bài tập Vật lí NC lớp 12Nguyễn Quang Báu,…200816 x 24184
393Ôn tập kiến thức và luyện giải nhanh bài tập Hoá học đại cương ở trường THPT - T1Nguyễn Xuân Trường200816 x 24252
394Bài tập HiđrocacbonNgô Ngọc An200816 x 24208
395Bộ đề thi TN tuyển sinh ĐH-CĐ môn Vật líMai Trọng ý200816 x 24344
396GT Vật liệu từLưu Tuấn Tài200814,5 x 20,5380
397Nổ mìn và kỹ thuật an toàn sử dụng vật liệu nổ CNNguyễn Đình ấu200817 x 2496
398Học và ôn tập Vật lí 12-ChuẩnNguyễn Phú Đồng200816 x 24264
399PP giải nhanh các bài toán TNNguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Thoại, Trần Ngọc Thắng200816 x 24184
400Ôn luyện và kiểm tra Sinh học 12Trịnh Nguyên Giao200816 x 24224
401Tuyển tập 500 bài toán Hình giải tích chọn lọcNguyễn Đức Đồng200816 x 24384
402Tuyển tập 546 bài toán Tích phân chọn lọcNguyễn Đức Đồng200816 x 24304
403Học tốt Giải tích 12Trần Văn Hạo 200816 x 24164
406HD giải bài tập Toán 6-T1Nguyễn Đức Tấn,…200816 x 24132
406HD giải bài tập Toán 6-T2Nguyễn Đức Tấn,…200816 x 24132
407HD giải bài tập Toán 7-T1Nguyễn Đức Tấn,…200816 x 24144
408HD giải bài tập Toán 7-T2Nguyễn Đức Tấn,…200816 x 24116
409HD giải bài tập Toán 8-T1Nguyễn Đức Tấn,…200816 x 24184
410HD giải bài tập Toán 9-T1Nguyễn Đức Tấn,…200816 x 24116
411Phân loại và PP giải các dạng bài tập Hình học 12Lê Thị Hương, Nguyễn Kiếm, Hồ Xuân Thắng200816 x 24320
412Phân loại và PP giải các dạng bài tập Giải tích 12Lê Thị Hương, Nguyễn Kiếm, Hồ Xuân Thắng200816 x 24296
413Phân dạng và PP giải bài tập Hoá học 10Cao Thị Thiên An200816 x 24304
414Giải nhanh các đề TN Hoá học đại cương - vô cơĐỗ Xuân Hưng, Nguyễn D. Q. Hương200816 x 24320
415Các dạng toán điển hình Giải tích 12 - T1Lê Đức 200816 x 24320
416PP giải bài tập Hoá học đại cương - vô cơ 12Nguyễn Khoa Thị Phượng200816 x 24312
417Giải bài tập toán 6 - T1Lê Nhứt 200816 x 24144
418Giải bài tập toán 7 - T1Lê Nhứt 200816 x 24176
419Giải Đại số Hình học 8 - Q1Lê Nhứt, Huỳnh Định Tường200816 x 24226
420Giải bài tập Toán 9 - Q1Lê Nhứt, Huỳnh Định Tường200816 x 24146
421PP giải toán TL hàm số mũ và hàm số LogaritTrần Thị Vân Anh, Lâm Hồng Liên200816 x 24320
422Phân dạng và PP giải Toán Hình học 12 Trần Bá Hà200816 x 24256
423Đường tròn, ba đường cônícVũ Quốc Anh200814,5 x 20,5336
424Tuyển tập 255 bài toán Hình không gian chọn lọc Vũ Quốc Anh200814,5 x 20,5424
425PP giải toán tự luận Tích phânTrần Thị Vân Anh, Lâm Hồng Liên200816 x 24320
426Bộ đề ôn tập TN Sinh học 12 Võ Văn Chiến 200816 x 24180
427800 bài tập TN Vật lí lớp 12 Lê Gia Thuận 200816 x 24328
428Hệ phương trình và PT chứa căn thức Nguyễn Vũ Lương 200817 x 24208
429Các bài giảng về bất đẳng thức CôsiNguyễn Vũ Lương 200817 x 24212
429Các bài giảng về bất đẳng thức CôsiNguyễn Vũ Lương 200817 x 24212
431Câu hỏi và bài tập TN Sinh học 12 - T1Nguyễn Viết Nhân200816 x 24216
430Phương pháp giải toán Hình học không gianTrần Bá Hà200816 x 24272
43245 bộ đề bài tập TN Toán 9Nguyễn Đức Tấn,…200816 x 24236
433Ôn tập kiến thức và luyện giải nhanh bài tập Hoá học Hữu cơ ở trường THPT - T3Nguyễn Xuân Trường200816 x 24344
434Các phương pháp giải Toán ở Tiểu học - T1Vũ Dương Thụy, Đỗ Trung Hiệu 200816 x 2496
435Các phương pháp giải Toán ở Tiểu học - T2Vũ Dương Thụy, Đỗ Trung Hiệu 200816 x 24120
436Học toốt Hình học 12 Trần Văn Hạo (CB)200816 x 24112
437Học tốt Tin học dành cho THCS - Q2Trần Doãn Vinh 200816 x 24132
438Đại số, L2 Nguyễn Văn Cừ…200816 x 24232
439Cấu trúc máy vi tính, L3Trần Quàg Vinh 200819 x 27264
440Ôn tập kiến thức và luyện giải nhanh bài tập Hoá học đại cương ở trường THPT - T2 Nguyễn Xuân Trường 200816 x 24312
441Các dạng toán điển hình Hình học 12 Lê Đức 200816 x 24320
44240 đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 10 Lê Hồng Đức (CB) 200816 x 24232
44354 đề kiểm tra Hoá học 10 Trần Trung Ninh…200816 x 24204
444Giải bài tập Hình học 12 (CTNC)Nguyễn Duy Hiếu200816 x 24176
445Bồi dưỡng Hoá học 10 Nguyễn Thanh Khuyến200816 x 24208
44640 đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 11 Lê Hồng Đức (CB) 200816 x 24216
447Bộ đề thi tự luận Toán học Lê Hoành Phò200816 x 24324
448Bộ đề thi trắc nghiệm khách quan Vật lí Trần Ngọc 200816 x 24340
449Giáo trình tin học cơ sở Ngô Thị Thảo 200816 x 24144
450Kiến thức cơ bản Vật lí 12 Nguyễn Thanh Hải,…200816 x 24224
451Proceedings of the 2008 International Conference on Advanced technologies CommuicationsTTTG2008A4486
452PP giải bài tập Hoá học 11-T2Cao Cự Giác200816 x 24228
453Lý thuyết xác suất và thống kê toán, L2 Thái Bình Dương,…200814,5 x 20,5240
454Bộ đề thi TN khách quan Hoá học Cao Thị Thiên An200816 x 24392
455Bồi dưỡng Đại số 10, L2Phạm Quốc Phong200816 x 24264
456PP giải toán khảo sát hàm sốTrần Bá Hà200816 x 24252
457PP giải nhanh bài tập trọng tâm Vật lí 12 Mai Trọng ý200816 x 24276
458PP giải toán TL Hình học giải tích 12 Trần Thị Vân Anh200816 x 24320
45945 bộ đề bài tập TN toán 1Nguyễn Đức Tấn 200816 x 24172
46045 bộ đề bài tập TN toán 7Nguyễn Đức Tấn 200816 x 24232
461PP giải toán chuyên đề khảo sát hàm số 12Nguyễn Văn Nho200816 x 24396
462Các dạng toán điển hình Giải tích 12 - T2 Lê Đức 200816 x 24320
463Hướng dẫn giải nhanh các dạng bài tập TN Hoá học HC Đỗ Xuân Hưng200816 x 24300
464Các dạng bài tập và câu hỏi TN Vật lí 12 Phạm Đức Cường 200816 x 24232
465Thể loại & PP giải Hoá học ĐC-VC 12Dương Hoàng Giang200816 x 24300
466PP giải toán chuyên Hàm số luỹ thừa, Hàm số mũ - LôgaritNguyễn Văn Nho 200816 x 24196
467Bồi dưỡng năng lực tự học vật lí 6 Đặng Đức Trọng, Nguyễn Đức Tấn, Vũ Minh Nghĩa200816 x 24164
468Hình học vi phân Nguyễn Hữu Quang200814,5 x 20,5160
469Quang phổ phân tử hai nguyên tử Phạm Văn Bền 200816 x 24232
470Xác suất nâng cao Nguyễn Văn Quảng 200814,5 x 20,5224
471Bài tập TN Toán 7, NbảnNguyễn Đức Tấn...200816 x 24200
472Bồi dưỡng Hình học 12 Phạm Quốc Phong200816 x 24236
473GT Tin học cơ sở - T2Ngô Thị Thảo 200819 x 27100
474Bộ đề ôn luyện thi TN môn Hoá học Nguyễn Thanh Khuyến200816 x 24308
475PP giải toán chuyên đề: Hình học giải tích trong không gianNguyễn Văn Nho, Lê Bảy200816 x 24232
476PP giải toán chuyên đề: Tích phân - Số phức Nguyễn Văn Nho, Lê Bảy200816 x 24412
477Các dạng bài tập và câu hỏi TN Vật lí 12 - Tập 2Phạm Đức Cường 200816 x 24244
478567 BT TL hàm số mũ, hàm số luỹ thừa, hàm số Logarit điển hình Hoàng Danh Tài 200816 x 24248
479PP giải toán TL Lượng giácTrần Thị Vân Anh 200816 x 24320
480567 bài tập TL Lượng giác điển hình Hoàng Danh Tài 200816 x 24268
481Hệ thống kiến thức & kĩ năng giải bài tập Vật lý THPTNguyễn Đình Chính 200816 x 24248
4821234 bài tập TL điển hình Đại số - Giải tíchLê Hoành Phò200816 x 24356
483Giải bài tập Gtích 12 -Ban NCNguyễn Quang Thái…200816 x 24220
484GT Kỹ thuật đo lường Nguyễn Hữu Công…200816 x 24184
485Một số chuyên đề toán THCS-T2Vũ Dương Thuỵ (CB)200817 x 24132
486Giải bài tập Hoá học 12 (Ban nâng cao)Phạm Đoan Trinh, Võ Quốc Đạt200816 x 24208
487Phương pháp giải bài tập Hoá học 12 - T1Cao Cự Giác200816 x 24164
488Cadviet - hai năm chia sẻ và gắn bó Nguyễn Hoành (CB)2008A464
489Đề kiểm tra TN-TL Hoá học 10 Võ Tường Huy 200816 x 24128
490Tuyển chọn 400 bài toán Hình học 10Hà Văn Chương200816 x 24264
491Một số PP giải các bài toán Hoá học trọng tâm Ngô Ngọc An200816 x 24176
492Kĩ thuật cuốn dây máy điện - T1Nguyễn Bá Đông 200816 x 24144
232Giải bài tập Toán 6 - T2Lê Nhứt 200816 x 24116
494Giải bài tập Toán 7 - T2Lê Nhứt 200816 x 24128
495Giải bài tập Toán 8 - Q2Lê Nhứt 200816 x 24220
496Giải bài tập Toán 9 - Q2Lê Nhứt 200816 x 24228
497Kiến thức chuẩn và NC Giải tích 12 Lê Duy Phát…200816 x 24264
498Hướng dẫn giải nhanh các dạng bài tập TN Vật lí 12 - T1 Hoàng Danh Tài 200816 x 24288
499Cơ sở tính toán động lực dòng chảy sử dụng hệ lưới cong có cấu trúcNguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thế Đức 200816 x 24132
500Hướng dẫn giải các dạng BT từ các đề thi QG môn ToánTrần Thị Vân Anh 200816 x 24320
501Đề kiểm tra TN-TL Hoá học 12 Võ Tường Huy 200816 x 24160
502Hướng dẫn giải các dạng BT từ các đề thi QG môn Sinh họcHuỳnh Nhứt 200816 x 24300
503PP giải toán tích phân Trần Bá Hà200816 x 24260
504Giải BT Hình học 11 NCNguyễn Vũ Thanh 200816 x 24128
505Giải BT Đại số 11 NCNguyễn Vũ Thanh 200816 x 24224
506PP giải BT TN Vật lí theo chủ đề - Phần cơ học Trần Trọng Hưng200816 x 24272
507PP giải BT Hoá học 12 - T2Cao Cự Giác200816 x 24284
508Phân loại & PP giải toán PT, BPT đại sốLê Thị Hương, Nguyễn Kiếm, Hồ Xuân Thắng200816 x 24304
509PP giảI toán chuyên đề Hình học không gianNguyễn Văn Nho, Lê Bảy200816 x 24184
510Bộ đề thi trắc nghiệm môn Vật lí Mai Trọng ý200816 x 24312
1PP 4 tư tưởng nơi cư trú, cuộc sống, tập tính, tổ chức của tư tưởngEdgar Morin200815 x 22568
2Rèn kĩ năng tập làm văn 10Lê Anh Xuân, Lê Huy, Ngô Thanh Tùng 200816 x 24184
3Hỏi - đáp môn tư tưởng HCM, nbản l4 Hoàng Trang, NTK Dung200813 x 19160
4Hỏi - đáp môn LSĐCSVN, nbản l4 Bùi Kim Đỉnh, Nguyễn Quốc Bảo200813 x 19164
5Hỏi - đáp môn CNXHKH, nbản l4 Đỗ Thị Thạch200813 x 19138
6Hỏi - đáp môn Triết học Mác-Lênin, nbản l4 Trần Văn Phòng, Nguyễn Thế Kiệt 200813 x 19144
7Hỏi - đáp môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin, nbản l4 An Như Hải200813 x 19144
8Các đề thi tuyển sinh môn Văn vào lớp 10 & những chủ đề thường gặpNguyễn Đức Hùng200816 x 24176
91001 BT trắc nghiệm Lịch sử 11Trương Ngọc Thơi200816 x 24256
10Bộ đề thi TN tuyển sinh ĐH-CĐ môn TAVĩnh Bá 200816 x 24320
11Câu hỏi TN khách quan Địa lí 12 (CB&NC)Nguyễn Thuý VInh200816 x 24316
12Đồ sứ ký kiểu thời nguyễnTrần Đức Anh Sơn200819 x 27300
13Học thuyết S. Freud và sự thể hiện của nó trong văn học VNTrần Thanh Hà 200814,5 x 20,5356
14Bài tập TN tiếng Anh 12NgTT Phước200816 x 24280
15Học tốt tiếng Anh 12NgTT Phước200816 x 24206
16900 câu TN Ngữ văn 11Nguyễn Đức Hùng200816 x 24176
17Việc phụng thờ Sơn Tinh ở Hà Tây-Bản chất và nguồn gốcLê Thi Hiền200814,5 x 20,5254
18Những lỗi thông thường trong tiếng AnhTrần Vĩnh Bảo200810 x 18168
19Bài tập Thực hành tiếng Anh 12Lưu Hoằng Trí 200816 x 24246
20Ôn tập và kiểm tra bằng TN tiếng Anh 12Lưu Hoằng Trí 200816 x 24216
21360 động từ bất quy tắcNguyễn Thanh Trí, Nguyễn Phương Vy200814,5 x 20,596
2250 đề TN&TL ngữ văn 9Tạ Thanh Sơn200816 x 24216
23Tuyển tập 234 đề và bài làm văn Huỳnh Tấn Kim Khánh200816 x 24480
24Kiến thức cơ bản và câu hỏi TN khách quan Địa lí 12Nguyễn Đức Vũ 200816 x 24348
25Bài tập trắc nghiệm Anh văn 6Ngọc Xuân Quỳnh 200814,5 x 20,5130
26Bài tập trắc nghiệm Anh văn 7Ngọc Xuân Quỳnh 200814,5 x 20,5128
27Bài tập trắc nghiệm Anh văn lớp 8Ngọc Xuân Quỳnh 200814,5 x 20,5120
28Bài tập trắc nghiệm Anh văn lớp 9Ngọc Xuân Quỳnh 200814,5 x 20,5112
29Bộ đề thi TN tiếng Anh vào lớp 10Nguyễn Thanh Trí200816 x 24164
30Bài tập TN tiếng Anh nâng cao 12Nguyễn TT Phước200816 x 24170
31Logic học đại cươngDoãn Tam Hoè200814,5 x 20,5190
32Trí tuệ trang tử - T2Đỗ Anh Thơ200814,5 x 20,5228
33Hỏi&đáp Tư tưởng HCM Hoàng Trang200814,5 x 20,5158
34Hỏi&đáp Kinh tế chính trị Mác-LêninHoàng Thị Bích Loan200814,5 x 20,5160
35Hỏi&đáp Nhà nước và Pháp luậtTrần Thị Cúc, Nguyễn Thị Phượng200814,5 x 20,5128
36Hỏi&đáp Pháp luật đại cương Trần Thị Cúc, Nguyễn Thị Phượng200814,5 x 20,594
371260 câu hỏi TN Lịch sử 12 Trương Ngọc Thơi200816 x 24248
38Hỏi&đáp Nhà nước và Pháp luậtTrần Thị Cúc, Nguyễn Thị Phượng200814,5 x 20,5120
39Hỏi&đáp LSĐCSVNNguyễn Thị Thanh, Phạm Đức Kiên200814,5 x 20,5180
40Thành phần khỏi ngữ trong cấu trúc câu tiếng việt đối chiếu chuyển dịch sang tiếng PhápNguyễn Lân Trung200814,5 x 20,5200
412000 câu TN tiếng Anh 12 có đáp ánLưu Hoằng Trí 200816 x 24232
42PP làm bài trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh THPTNguyễn Bảo Trang200816 x 24288
4312 bí quyết học tập của học sinh giỏiLý Thanh Vân, Hoàng Lâm200814,5 x 20,5364
44Di tích lịch sử - văn hoá và danh thắng VNDương Văn Sáu200814,5 x 20,5416
45Những bài văn chọn lọc 12Nguyễn Đức Hùng, Vũ Mai Nam200816 x 24184
46Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh 12Nguyễn Phú Thọ 200816 x 24224
47100 bài văn chọn lọc 12 THPTTạ Thanh Sơn200816 x 24280
48Thông tin KH số 4 - 2008TTTG 200816 x 24306
49Hỏi - đáp môn Tư tưởng HCM, nbản l5 Hoàng Trang, NTK Dung200813 x 19160
50Hỏi - đáp môn LSĐCSVN, nbản l5 Bùi Kim Đỉnh, Nguyễn Quốc Bảo200813 x 19164
51Hỏi - đáp môn CNXHKH, nbản l5 Đỗ Thị Thạch200813 x 19138
52Hỏi - đáp môn Triết học Mác-Lênin, nbản l5 Trần Văn Phòng, Nguyễn Thế Kiệt 200813 x 19144
53Hỏi - đáp môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin, nbản l5An Như Hải200813 x 19144
54Hỏi - đáp môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật, nối bản L2Bùi Kim Đỉnh, Nguyễn Quốc Bảo200813 x 19172
55Học tốt ngữ văn 6 - T1Phạm Tuấn Anh, Thái Giang, Ng T Hoàn200816 x 24140
56Học tốt ngữ văn 7 - T1Phạm Tuấn Anh, Thái Giang, Ng T Hoàn200816 x 24132
57Học tốt ngữ văn 8 - T1Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Huân...200816 x 24148
58Học tốt ngữ văn 9 - T1Phạm An Miên,...200816 x 24164
59Hợp phần nghĩa liên nhân của câu trong ngữ pháp chức năng hệ thốngNgô Đình Phương200816 x 24200
60270 đề & bài văn 6 Lê Thị Mỹ Trinh,... 200816 x 24184
61100 năm ga liên vận quốc tế Đồng Đăng (1908-2008)Phạm Văn Mầu 200814,5 x 20,5 
62Trò chơi và thú tiêu khiển của người Huế Trần Đức Anh Sơn200816 x 24164
63Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh-Quyển 6Nguyễn Thị Chi 200814,5 x 20,5182
64Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh-Quyển 7Nguyễn Thị Chi 200814,5 x 20,5200
65Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh-Quyển 8Nguyễn Thị Chi 200814,5 x 20,5192
66Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh-Quyển 9Nguyễn Thị Chi 200814,5 x 20,5236
67Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh-Quyển 10Nguyễn Thị Chi 200814,5 x 20,5216
68Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh-Quyển 11Nguyễn Thị Chi 200814,5 x 20,5166
69900 câu hỏi và 28 bài thực hành TN Địa lí 12Nguyễn Cao Phương 200816 x 24192
70Tuyển chọn các đề thi tiếng Anh 9 (từ 2002 đén 2007)Tôn Nữ Cẩm Tú 200816 x 24150
71Các dạng BTTN tiếng Anh 12 có ĐANguyễn Thị Tường Phước,...200816 x 24192
72270 đề & bài văn mẫu 7Lê Thị Mỹ Trinh 200816 x 24215
731800 câu hỏi TN tiếng Anh 12Hoàng Thái Dương 200816 x 24208
74Ngữ pháp tiếng AnhVũ Thanh Phương, Bùi ý200814,5 x 20,5566
75Định chủ đề và định từ khoá tài liệuVũ Dương Thuý Nga, Vũ Thuý Bình 200814,5 x 20,5164
76Hỏi&đáp CNXHKHNguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Quang 200814,5 x 20,5142
77Học tốt ngữ văn 6 - T2Phạm Tuấn Anh, Thái Giang, Ng T Hoàn200816 x 24148
78Học tốt ngữ văn 7 - T2Phạm Tuấn Anh, Thái Giang, Ng T Hoàn200816 x 24136
79Học tốt ngữ văn 8 - T2Phạm Tuấn Anh,...200816 x 24148
80Học tốt ngữ văn 9 - T2Phạm An Miên,...200816 x 24160
81Các dạng đề thi TN tiếng Anh Nguyễn Thị Minh Hương200816 x 24176
82270 đề và bài văn mẫu 10Lê Thị Mỹ Trinh200816 x 24240
83Nghị luận và bình giảng tác phẩm Văn học THPTLê Thị Mỹ Trinh200816 x 24320
84Phân tích tác phẩm văn học Lê Thị Mỹ Trinh200816 x 24320
85GT Du lịch và môi trườngLê Văn Thắng200816 x 24244
86Bài tập TN -Thực hành tiếng Việt 2-T1Phạm Thu Hà 200817 x 2496
87Bài tập TN -Thực hành tiếng Việt 2-T2Phạm Thu Hà 200817 x 2492
88Bài tập TN tiếng Anh 12Nguyễn Thị Tường Phước,...200816 x 24188
89Bộ đề thi TN Khách quan Địa lí 12Nguyễn Đức Vũ 200816 x 24176
90Bộ đề kiểm tra TN tiếng Anh 6Tôn Nữ Cẩm Tú 200816 x 24128
91Bộ đề kiểm tra TN tiếng Anh 8Tôn Nữ Cẩm Tú 200816 x 24128
92Bộ đề TN & TL Địa lí 7Hồ Văn Mạnh200816 x 24120
93Bộ đề TN & TL Địa lí 6Hồ Văn Mạnh200816 x 24104
94Thay đổi trong quá trình dẫn đến tuổi trưởng thành chủ đề... phía Bắc VNBussarawan Teerawichitchainan,...200819 x 27134
95Những bài làm văn mẫu 12Nguyễn Đức Hùng200816 x 24168
96Học tốt Địa lí 12Nguyễn Đức Vũ 200816 x 24248
97Bài tập TN ngữ văn 12 Phạm Minh Diệu200816 x 24164
98270 đề & bài văn mẫu 8Lê Thị Mỹ Trinh200816 x 24224
99Đồ sứ ký kiểu thời nguyễnTrần Đức Anh Sơn200819 x 27300
100Ôn tập và luyện thi vào 10 môn tiếng AnhVõ Tâm Lạc Hương200816 x 24234
101Câu hỏi TL&TN Lịch sử 12Trương Ngọc Thơi200816 x 24288
102155 bài làm văn chọn lọc 12Thái Quang Vinh200816 x 24340
103Bài tập bổ sung Tiếng Anh 12Hoàng Thị Lệ200816 x 24200
104Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Bình 1954-1995Phạm Quốc sử200814,5 x 20,5336
105Tập viết chữ Hán Trần Thị Thanh Liêm200814,5 x 20,5132
10625 bộ đề TN Anh văn luyện thi vào lớp 10Nguyễn Thị Tường Phước,...200816 x 24172
107Bài tập NC tiếng Việt 3 - T1Vũ Khắc Tuân200816 x 24142
108Vở bài tập NC tiếng Việt 3 - T2Vũ Khắc Tuân200816 x 24 
109990 câu hỏi TN và đề TL ngữ văn 12-T1Đoàn Thị Kim Nhung, Tạ Thị Thanh Hà200816 x 24238
110Kỷ yếu HNKH (Trường ĐHNN-ĐHQGHN lần thứ 28)TTTG 200819 x 2760
111Xã hội học Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng200814,5 x 20,5328
112Xã hôi học đại cươngNguyễn Sinh Huy200814,5 x 20,5156
113Những bài làm văn 12Phạm Minh Diệu200816 x 24378
114Bài tập TN Tiếng Anh 12Nguyễn Phú Thọ 200816 x 24192
115Câu hỏi và bài tập TN và TL ngữ văn 11 (Chương trình NC)Phương Anh, Ngô Tuần200816 x 24276
116Bài tập cơ bản và nâng cao Anh 8Nguyễn Xuân Hải200816 x 24159
117Rèn kĩ năng làm văn nghị luận (Dành cho học sinh 7, 8, 9)Đoàn Thị Kim Nhung, Phạm Thị Nga200816 x 24260
118Bộ đề kiểm tra TN&TL Lịch sử 8Tạ Thị Thuý Anh200816 x 24152
119Bộ đề kiểm tra TN&TL Lịch sử 9Tạ Thị Thuý Anh200816 x 24168
120Bộ đề kiểm tra TN tiếng Anh 7Tôn Nữ Cẩm Tú 200816 x 24120
121Bộ đề kiểm tra TN tiếng Anh 9Tôn Nữ Cẩm Tú 200816 x 24120
122Kiến thức cơ bản và bài tập TN Địa lí 12Lê Thí, Hồ Quốc Chính200816 x 24176
123Bài tập TN tiếng Anh 12Nguyễn Bảo Trang200816 x 24200
124Giúp em học tốt Địa lí 12 (Chương trình chuẩn và nâng cao)Nguyễn Minh Tuệ 200816 x 24255
125Bộ đề TN & TL Địa lí 8Hồ Văn Mạnh200816 x 24112
126Kiến thức cơ bản Lịch sử 12 - CB&NCTrương Ngọc Thơi200816 x 24224
127Bộ đề TN & TL Địa lí 9Hồ Văn Mạnh200816 x 24104
128Học tốt tiếng Anh 12 - NCNguyễn Thị Chi 200816 x 24276
129Phân tích diễn ngôn một số vấn đề lý luận và phương phápNguyễn Hoà200814,5 x 20,5312
130Những bài văn mẫu 8Thảo Nguyên Huy Huân200816 x 24176
131Học tốt Ngữ văn 11 - T2Lê Anh Xuân, Lê Huân, Trí Sơn200816 x 24204
132Học tốt tiếng Anh 9Nguyễn Xuân Hải200816 x 24150
133207 đề và bài văn 12 THPT Tạ Thanh Sơn200816 x 24318
134Hệ thống các đề kiểm tra Ngữ văn 7 Đỗ Xuân Hằng 200816 x 2476
135Hệ thống các đề kiểm tra Ngữ văn 8Đỗ Xuân Hằng 200816 x 2476
136Hệ thống các đề kiểm tra Ngữ văn 9Đỗ Xuân Hằng 200816 x 24100
137Bộ đề thi Lịch sử TL&TNTrương Ngọc Thơi200816 x 24248
138270 đề và bài văn mẫu 9Lê Thị Mỹ Trinh 200816 x 24242
139Luyện viết chữ đẹp dùng cho học sinh Tiểu học Q1-T1Minh Nguyệt, Thịnh Lộc200817 x 2424
140Luyện viết chữ đẹp dùng cho học sinh Tiểu học Q1-T2Minh Nguyệt, Thịnh Lộc200817 x 2424
141Thực hành thủ công lớp 1Trần Thị Thu, Mai Thị Thanh Bình 200817 x 2440
142Thực hành thủ công lớp 2Trần Thị Thu200817 x 2440
143Luyện viết chữ đẹp dùng cho học sinh Tiểu học Q2 - T1Minh Nguyệt, Thịnh Lộc200817 x 2424
144Luyện viết chữ đẹp dùng cho học sinh Tiểu học Q2 - T2Minh Nguyệt, Thịnh Lộc200817 x 2424
145Thực hành thủ công lớp 3Minh Nguyệt, Thịnh Lộc200817 x 2440
146Luyện viết chữ đẹp dùng cho học sinh Tiểu học Q3 - T1Minh Nguyệt, Thịnh Lộc200817 x 2428
147Luyện viết chữ đẹp dùng cho học sinh Tiểu học Q3 - T2Minh Nguyệt, Thịnh Lộc200817 x 2428
148Luyện viết chữ đẹp dùng cho học sinh Tiểu học Q4 - T1Minh Nguyệt, Thịnh Lộc200817 x 2428
149Luyện viết chữ đẹp dùng cho học sinh Tiểu học Q4 - T2Minh Nguyệt, Thịnh Lộc200817 x 2428
150Luyện viết chữ đẹp dùng cho học sinh Tiểu học Q5 - T1Minh Nguyệt, Thịnh Lộc200817 x 2428
151Luyện viết chữ đẹp dùng cho học sinh Tiểu học Q5 - T2Minh Nguyệt, Thịnh Lộc200817 x 2428
152Học tốt Ngữ văn 12 - NC-T2Lê Anh Xuân, Lê Huân200816 x 24211
153Luyện từ câu 3 Vũ Khắc Tuân200816 x 24140
154Kiến thức cơ bản Ngữ văn 6Tuấn Anh, Huân Huy, Trí Sơn 200816 x 24238
155Kiến thức cơ bản Ngữ văn 9Tuấn Anh, Huân Huy, Trí Sơn 200816 x 24264
156Kiến thức cơ bản Ngữ văn 10Ngô Tuấn, Lê Huân200816 x 24256
157Những bài văn mẫu dành cho học sinh lớp 10Nguyễn Hương An, Ngô Trí Sơn200816 x 24156
158Học tốt tiếng Anh 10Vũ Thị Thuận, Hoàng Anh, Nguyễn Thu Hằng200816 x 24184
159Học tốt tiếng Anh 6Nguyễn Xuân Hải200816 x 24122
160Học tốt tiếng Anh 7Nguyễn Xuân Hải200816 x 24160
161Kiến thức cơ bản Ngữ văn 8Tuấn Anh, Nguyễn Huân, Trí Sơn 200816 x 24256
162Nâng cao tiếng Việt tiểu học 2-T1Tạ Đức Hiền200816 x 24104
163Nâng cao tiếng Việt tiểu học 2-T2Tạ Đức Hiền200816 x 2492
164Ôn luyện Ngữ văn 12-T1Lê Nguyên Cẩn, Nguyễn Thị Ngân Hoa200816 x 24184
165Ôn luyện Ngữ văn 12-T2Lê Nguyên Cẩn, Nguyễn Thị Ngân Hoa200816 x 24154
166Thực hành tập làm văn 5Lê Anh Xuân200816 x 24 
167Hướng dẫn tự học Ngữ văn 12- C&NCĐặng Văn Du, Đặng Văn Vũ200816 x 24256
168Thiết kế bài giảng tiếng Anh 12- ChuẩnTrần Thị  Ái Thanh, Hồ Thị Tâm Hoa200816 x 24304
169Xã hội học Hàn Quốc hiện đại TTTG 200820 x 26312
170English workbook 12-AdvancedVõ Tâm Lạc Hương200816 x 24248
171Các dạng bài tập TN khách quan tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 200816 x 24312
172928 câu hỏi và bài thực hành TN Địa lí 12Nguyễn Cao Phương 200816 x 24192
173Thiết kế bài giảng Ngữ văn 12- T1Phạm Minh Diệu200816 x 24234
174Thiết kế bài giảng Ngữ văn 12- T2Phạm Minh Diệu200816 x 24202
175Hướng dẫn học và làm tiếng Anh 12-CBNguyễn Phú Thọ, Trần Thị Ái Thanh200816 x 24208
176Hướng dẫn học và làm tiếng Anh 12-NCNguyễn Phú Thọ, Tô Châu, Hoàng Lệ Thu200816 x 24240
177Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 10 - Chuẩn & NCNguyễn Thị Côi, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Thị Bích200816 x 24150
178Giải đáp câu hỏi và bài tập TN Lịch sử Địa lí 5Đoàn Công Tương, Tăng Văn Dom 200816 x 24100
179Bài tập và câu hỏi TN Lịch sử Địa lí 4Đoàn Công Tương, Tăng Văn Dom 200816 x 24124
180Tuyển tập 150 bài văn hay lớp 4Thái Quang Vinh, Trần Đức Niêm...200816 x 24120
181Hướng dẫn học và làm bài Ngữ văn 12-ChuẩnPhạm Minh Diệu (Cb)200816 x 24250
182Học tốt tiếng Anh 10 - NC Nguyễn Thị Chi 200816 x 24230
183270 đề và bài văn mẫu 12Nguyễn Ly Lê Na...200816 x 24304
184Câu hỏi và bài tập TN Sinh học 12 Lê Ngọc Thư, Hồ Thị Cẩm Nhung200816 x 24184
185Bộ đề TN Địa lí 12 Huỳnh Trà 200816 x 24144
186Hỏi - đáp môn Tư tưởng HCMHoàng Trang, NTK Dung200813 x 19160
187Hỏi - đáp môn LSĐCS Việt NamBùi Kim Đỉnh, Nguyễn Quốc Bảo200813 x 19164
188Hỏi - đáp môn CNXH khoa họcĐỗ Thị Thạch200813 x 19138
189Hỏi - đáp môn Triết học Mác - LêninTrần Văn Phòng, Nguyễn Thế Kiệt 200813 x 19144
190Hỏi - đáp môn Kinh tế Chính trị Mác-LêninAn Như Hải200813 x 19144
191Kiến thức cơ bản Ngữ văn 12 THPTTạ Thanh Sơn...200816 x 24368
19245 đề TN Ngữ văn 9Hoàng Đức Huy 200816 x 24284
193Ôn luyện & kiểm tra Lịch sử 10 - CT Cơ sở và NCNghiêm Đình Vỳ (CB)200816 x 24160
194Để học tốt Sinh học 10 NCTrịnh Nguyên Giao,…200816 x 24116
195Ôn luyện & kiểm tra tiếng Anh 10 Nguyễn Thị Chi,…200816 x 24160
196Những bài văn hay 12 Phạm Minh Thiềm (Cb)200816 x 24152
197HD làm bài tập TL & cảm thụ văn thơ 12Lê Minh Thu200816 x 24176
198Thiết kế bài giảng tiếng Anh 12- NCHoàng Thị Lệ200816 x 24338
199Các dạng TN Lịch sử 12 Trương Ngọc Thơi200816 x 24312
2001050 câu hỏi TN Địa lí 12 theo chủ đề Lê Thông (Cb)200816 x 24210
201Lý thuyết và thực hành văn bản tiếng Việt Phan Mậu Cảnh 200816 x 24348
2021000 câu hỏi & bài tập TN Lịch sử 12 Trương Ngọc Thơi200816 x 24248
203Học tốt tiếng Anh 10 Hoàng Vũ Luân,…200816 x 24184
204Đề thi TN môn tiếng Anh vào lớp 10 Lê Thị Thanh Xuân 200816 x 24152
205Cẩm nang ôn luyện môn Văn thi vào ĐH&CĐNguyễn Đức Hùng 200816 x 24272
206HD trả lời câu hỏi & bài tập Lịch sử THPT 10 - CT Chuẩn Trương Ngọc Thơi200816 x 24192
20740 đề TN tiếng Anh 10 Thân Trọng Liên Tân200816 x 24160
208Học tốt tiếng Anh 11 Nguyễn Thị Minh Hương200816 x 24208
209Hỏi & đáp môn học Chính trị Phạm Quốc Trung, Vũ Thị Thoa 200814,5 x 20,5156
210Học tốt tiếng Anh 12Nguyễn Thị Minh Hương200816 x 24152
211Học tốt tiếng Anh 12 NCVõ Thị Thuý Anh 200816 x 24144
212Hướng dẫn tự học Ngữ văn 12-T2 C&NCĐặng Văn Du, Đặng Văn Vũ200816 x 24208
213Thiết kế bài giảng Lịch sử 12Nguyễn Thế Hoàn 200816 x 24266
214Bài tập Lịch sử 12 NCTrương Ngọc Thơi200816 x 24216
215Bộ đề thi tuyển sinh môn Văn khối C, D, vào ĐH&CĐTạ Thanh Sơn,…200816 x 24368
216Hướng dẫn ôn tập & làm bài thi tiếng AnhVĩnh Bá 200816 x 24360
217Tuyển chọn, giới thiệu đề thi tuyển sinh ĐH&CĐ khối C (Văn - Sử - Địa)Trương Ngọc Thơi200816 x 24172
218Bài tập TN&TL Ngữ văn 12 Lê Minh Thu200816 x 24232
219Rèn kỹ năng tập làm văn 12 - Chương trình chuẩnLê Xuân Anh 200816 x 24175
220Kiểm định, đánh giá và quản lý chất lượng đào tạo đại học ĐHKHXH&NV200814,5 x 20,5392
221Hỏi & đáp môn Tâm lý học đại cương Nguyễn Thị Huệ 200814,5 x 20,5160
222Kiến thức cơ bản và bài tập Ngữ văn 12-Toàn tậpNguyễn Xuân Lạc 200816 x 24152
223Rèn kỹ năng tập làm văn 12 - Chương trình NC Lê Xuân Anh 200816 x 24242
224Bài tập TN chọn lọc tiếng Anh 12 NCHoàng Thị Lệ200816 x 24184
225Bộ đề TL&TN môn Địa lí 12 Nguyễn Cao Phương 200816 x 24160
226Ngữ pháp và bài tập thực hành tiếng Anh 12 - Chương trình chuẩn Hoàng Thái Dương 200816 x 24296
227Học tốt tiếng Anh 12 Hoàng Thái Dương 200816 x 24248
228Học tốt Ngữ văn 6 - T1Phạm Tuấn Anh 200816 x 24140
229Học tốt Ngữ văn 6 - T2 Phạm Tuấn Anh 200816 x 24148
230Học tốt Ngữ văn 7 - T1Phạm Tuấn Anh 200816 x 24132
231Học tốt Ngữ văn 7 - T2Phạm Tuấn Anh 200816 x 24136
232Học tốt Ngữ văn 8 - T1Phạm Tuấn Anh 200816 x 24148
233Học tốt Ngữ văn 8 - T2Phạm Tuấn Anh 200816 x 24148
234Học tốt Ngữ văn 9 - T1Phạm An Miên,...200816 x 24164
235Học tốt Ngữ văn 9 - T2Phạm An Miên,...200816 x 24160
236Ôn tập & kiểm tra tiếng Anh - Q12Nguyễn Thị Chi 200814,5 x 20,5168
237Ghi nhớ cần thiết tiếng Anh 12 Lưu Hoằng Trí 200810 x 18120
238Học tốt Ngữ văn 8 T1+T2Nguyễn Thuý Hồng 200816 x 24192
239Học tốt Ngữ văn 9 T1+T2Nguyễn Trí,…200816 x 24176
240Hướng dẫn trả lời câu hỏi & bài tập Lịch sử 12 - NCTrương Ngọc Thơi200816 x 24224
241Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm & tự luận Địa lí 12 Huỳnh Trà 200816 x 24150
242Cơ sở bảo tàng học Nguyễn Huệ Chi200814,5 x 20,5360
243Học tốt Địa lí 10Nguyễn Đức Vũ 200816 x 24136
244125 bài Văn, in L10Nguyễn Xuân Lạc (cb)200816 x 24384
245Hoạt động thư viện phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn vùng ĐBS Hồng Nguyễn Thị Lan Thanh (Cb)200814,5 x 20,5224
246Đại cương về Nhà nước và pháp luật Nguyễn Duy Quang (cb)200814,5 x 20,5268
247Hỏi - đáp môn tư tưởng HCM, nbản  Hoàng Trang, NTK Dung200813 x 19160
248Hỏi - đáp môn LSĐCSVN, nbản Bùi Kim Đỉnh, Nguyễn Quốc Bảo200813 x 19164
249Hỏi - đáp môn CNXHKH, nbản Đỗ Thị Thạch200813 x 19138
250Hỏi - đáp môn Triết học Mác-Lênin, nbản Trần Văn Phòng, Nguyễn Thế Kiệt 200813 x 19144
251Hỏi - đáp môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin, nbản An Như Hải200813 x 19144
252Bộ đề thi trắc nghiệm khách quan tiếng Anh Hoàng Thị Lệ200816 x 24344
253Sổ tay chính tả Hoàng Anh (Cb)200814,5 x 20,5130
254Học tốt Địa lí 11 Nguyễn Đức Vũ 200816 x 24112
255Ngữ pháp tiếng Anh căn bản Thu Huyền…200814,5 x 20,5334
256Hướng dẫn giải BT Địa lí 11 Nguyễn Minh Tuệ 200816 x 2476
257Giải nghĩa và mở rộng từ ngữ Hán - Việt dành cho học sinh 6-7-8-9Lê Anh Xuân (CB)200810,5 x 15,5546
25845 bộ đề kiểm tra TN tiếng Anh 10 Phan Thị Minh Châu…200816 x 24188
259Trọng tâm kiến thức Ngữ văn 12 - T1Lê Huy Bắc (CB)200816 x 24242
260Luyện viết tiếng Anh THPT Nguyễn Bảo Trang200816 x 24252
261150 bài văn chọn lọc Thái Quang Vinh 200816 x 24396
262Ôn luyện Ngữ văn 12 - T1Phạm Minh Diệu (Cb)200816 x 24126
263Hướng dẫn giải BT Địa lí 10Nguyễn Minh Tuệ 200816 x 24110
264Trọng tâm kiến thức Ngữ văn 12 - T2Lê Huy Bắc (CB)200816 x 24242
265Hướng dẫn giải BT Địa lí 8 Nguyễn Minh Tuệ 200816 x 2484
266Hướng dẫn giải BT Địa lí 9Nguyễn Minh Tuệ 200816 x 2490
267Hướng dẫn giải BT Địa lí 6Nguyễn Minh Tuệ 200816 x 2486
268Hướng dẫn giải BT Địa lí 7Nguyễn Minh Tuệ 200816 x 24118
269Tiếng Việt cơ sở Vũ Văn Thi 200819 x 27328
270Từ HN nhớ về Hà TĩnhTTTG 200814,5 x 20,5484
271Tra cứu thông tin trong hoạt động thư viện - thông tin Trần Thị Bích Hồng…200814,5 x 20,5294
272Contemporary Vietnam and Republic of KoreaNguyễn Quý Thanh 200820 x 26242
273Những tri thức Lịch sử thế giới bạn cần biếtĐặng Thanh Tịnh200814,5 x 20,5340
274Để học tốt Lịch sử 9 Trịnh Đình Tùng 200816 x 24168
275Bát cháo hành Trần Hà 200813 x 1970
276Phong cách nghệ thuật Nguyễn KhuyếnBiện Minh Điền 200814,5 x 20,5436
277Để học tốt Lịch sử 8Trịnh Đình Tùng 200816 x 24200
278Tài liệu Lịch sử bồi dưỡng HS giỏi và luyện thi ĐHTrương Ngọc Thơi200816 x 24184
279Thơ quê hương và những lời bình Phương Ngân 200814,5 x 20,5448
280Ôn tập và kiểm tra TL học kì I & học kì II lớp 10TTTG 200816 x 24270
281Ôn tập và kiểm tra TL học kì I & học kì II lớp 11TTTG 200816 x 24280
282Sổ tay tiếng Anh 6Võ Thị Việt Hà 200810 x 18130
283Ôn tập - kiểm tra TL học kì I & học kì II lớp 12Lê Anh Xuân…200816 x 24268
284Những bài làm văn tiêu biểu lớp 12 Nguyễn Xuân Lạc (cb)200816 x 24136
2851000 câu TN tiếng Anh 12 Nguyễn Thị Chi 200816 x 24106
286Ngữ pháp tiếng Anh Lê Huy Trường, …200817 x 24226
28745 đề TN tiếng AnhVĩnh Bá 200816 x 24442
288Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh - Q6Nguyễn Thị Chi (CB)200814,5 x 20,5182
289Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh - Q7Nguyễn Thị Chi (CB)200814,5 x 20,5200
290Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh - Q8Nguyễn Thị Chi (CB)200814,5 x 20,5192
291Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh - Q9Nguyễn Thị Chi (CB)200814,5 x 20,5236
292Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh - Q10Nguyễn Thị Chi (CB)200814,5 x 20,5216
293Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh - Q11Nguyễn Thị Chi (CB)200814,5 x 20,5166
294Sổ tay tiếng Anh 7Võ Thị Việt Hà 200810 x 18136
295Các dạng đề thi tuyển sinh ĐH&CĐ môn Văn Nguyễn Thuận Bích,..200816 x 24240
296162 đề & bài làm văn chọn lọc 6 THCSTạ  Thanh Sơn 200816 x 24178
297162 đề & bài làm văn chọn lọc 7 THCSTạ  Thanh Sơn 200816 x 24234
298162 đề & bài làm văn chọn lọc 8 THCSTạ  Thanh Sơn 200816 x 24210
299162 đề & bài làm văn chọn lọc 9 THCSTạ  Thanh Sơn 200816 x 24248
11234 BT tự luận điển hình Hình học - Lượng giác Lê Hoành Phò 200916 x 24352
2Tin học tư liệu Đoàn Phan Tân 200914,5x20,5228
3Phân loại & PP giải toán Lượng giác Lê Thị Hương,…200916 x 24224
4ứng dụng CNTT trong quản lý văn hoá Đỗ Quang Vinh 200916 x 24184
5Các PP điển hình giải toán xác suất THPTNguyễn Văn Lộc (CB)200916 x 24140
6Ôn lí thuyết & thực hành Hoá học 11 (Căn bản - NC)Huỳnh Bé (Nguyên Vịnh)200916 x 24280
7Toán 10 - T2 (CB và NC)Vũ Thế Hựu 200916 x 24176
8Hoá học với thực tiễn đời sống Nguyễn Xuân Trường200916 x 24172
9Để làm tốt bài thi môn Vật lí luyện thi ĐHVũ Thị Phát Minh 200916 x 24356
10HD giải các dạng BT từ các đề thi QG môn Hoá học Cao Thị Thiên An 200916 x 24336
11HD giải các dạng BT từ các đề thi QG môn Vật lí Nguyễn Kim Nghĩa 200916 x 24360
12PP giải toán TL Hình học không gian Trần Thị Vân Anh 200916 x 24304
13Cơ điện tử - T2 Robert H. Bishop 200918,2x27,5588
1449 đề toán ôn thi tú tài và tuyển sinh ĐH, CĐ khối A, B, DNguyễn Hoài Chương, Trịnh Bằng Giang 200916 x 24256
15Rèn kĩ năng giảI BT Hoá học THPT chuyên đề Hoá học kim loại Nguyễn Xuân Trường200916 x 24246
16HD giải nhanh BTTN Hoá học 10Cao Cự Giác 200916 x 24168
17Học tốt Tin học dành cho THCS, Q3Trần Doã