Giáo trình Triết học Phương Tây hiện đại

Miêu tả:

Giáo trình Triết học Phương Tây hiện đại
PGS.TS. Nguyễn Vũ Hảo ( Chủ biên )
Khổ sách: 16x24
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

 
Theo cách tiếp cận mới, với tính cách và sự biện giải thông thái và đáng suy ngẫm cho các phương thức sống, thái độ sống và lẽ sống của ngưới phương Tây hiện đại, các tư tưởng triết học phương Tây hiện đại cần được coi là phương án khác nhau, những giải pháp đa dạng, độc đáo cho các vấn đề chung của nhân loại. Các tư tưởng này không những cần được nghiên cứu một cách thấu đáo, cần được đánh giá, phê phán một cách công bằng và biện chứng,mà còn cần được học hỏi, tiếp thu, kế thừa, và phát triển nhằm bổ sung làm giàu cho các tiếp cận truyền thống của bản thân chủ nghĩa Mác trên tình thần xây dựng, chứ không thể được coi là các quan điểm mang tính phản diện, cần phải bị phủ định sạch trơn bằng mọi giá như theo lối cũ trong thời kỳ trước Đổi mới. Cách tiếp cận mới đối với các trào lưu triết học phương Tây hiện đại được hình thành hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết 01, ngày 28 tháng 3 năm 1992 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VII về thực trạng và sự cần thiết phải đổi mới công tác nghiên cứu lý luận.
Cuốn giáo trình “Giáo trình Triết học Phương Tây hiện đại” có thể coi là một nỗ lực thể hiện cách tiếp cận này. Trong những thập kỷ vừa qua, mặc dù đã có không ít sách chuyên khảo, tham khảo, các công trình nghiên cứu có liên quan, nhưng đây có thể coi là một trong những giáo trình đầu tiên chuyên về Triết học phương Tây hiện đại được xuất bản ở Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới và Hội nhập.
Trân trọng giới thiệu!

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Giáo trình Triết học Phương Tây hiện đại.