Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam

Miêu tả:

Tác giả: Lê Quân
Khổ sách: 16x24
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

 
Cuốn sách được cấu trúc bao gồm các nội dung chính sau :
Chương 1 giới thiệu về đội ngũ lãnh dạo doanh nghiệp, trong đó tập trung vào cơ cấu tổ chức của hội đồng quản trị, ban điều hành và mối quan hệ của hội đồng quản trị với ban điều hành.
Chương 2 giới thiệu về hội đồng quản trị như cơ cấu hội đồng quản trị, thẩm quyền của hội đồng quản trị, chủ tịch và các thành viên của hội đồng quản trị, thực tiễn hoạt động của hội đồng quản trị.
Chương 3 tập trung phân tích về ban điều hành với các chức danh chính như giám đốc điều hành, giám đốc nhân sự, giám đốc tài chính, giám đốc sản xuất,… Chương này phân tích một số cấu trúc tổ chức tiêu biểu của ban điều hành.
Chương 4 và Chương 5 tập trung phân tích từng chức danh trong ban điều hành. Các chức danh quản lý được phân tích trên góc độ « nghề » giám đốc.
Chương 6 và Chương 7 tập trung giới thiệu về KPI, BSC gắn với các chức danh lãnh đạo doanh nghiệp.
Chương 8 và Chương 9 giới thiệu kết quả nghiên cứu về khung năng lực của lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam.
Chương 10 trình bày kết quả khảo sát của nhóm nhiên cứu về năng lực lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam.
Chương 11 phân tích khái quát giải pháp phát triển năng lực lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam.
Phân cuối của sách giới thiệ Báo cáo thực trạng quản trị nhân sự của Doanh nghiệp Việt Nam với nhiều thông tin và dữ liệu hữu ích, làm tham chiếu để lãnh đạo doanh nghiệp điều chỉnh chính sách, hoạt động quản lý điều hành.

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam.