Một số kiến thức cơ bản về dân tộc

Miêu tả:

TS. Trịnh Quang Cảnh
14,5x20,5cm; ISBN 978-604-62-0912-6

 
Công tác dân tộc có vị trí quan trọng trong các thời ký, giai đoạn lịch sử của cách mạng nước ta. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc được Đảng ta xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm thực hiện những nhiệm vụ của công tác dân tộc trong thời kỳ mới. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định: "Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ". Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: Đại đoàn kết các dân tộc là nội dung cốt lõi của công tác dân tộc, có vị trí chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là cấp bách của cách mạng nước ta. Đây là nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị. Trong thời kỳ đổi mới, công tác dân tộc hướng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là ở miền núi vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo đặc biệt khó khăn vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc trong cả nước là rất quan trọng.

Cuốn sách: Một số kiến thức cơ bản về dân tộc góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về những vấn đề cơ bản về dân tộc giúp cho học viên, sinh viên, người nghiên cứu nhận thức và hiểu biết thèm về vấn đề này.

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Một số kiến thức cơ bản về dân tộc.